23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

KAB

Udbud for Drift, Support og Vedligehold for Projektweb og Facility Management system


KAB

166673-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud for Drift, Support og Vedligehold for Projektweb og Facility Management system
OJ S 57/2024 20/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : KAB
Køberens retlige status : Organisation, der tildeler en kontrakt, som modtager subsidier fra central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud for Drift, Support og Vedligehold for Projektweb og Facility Management system
Beskrivelse : KAB ønsker at anskaffe et Projektweb til styring igennem Byggefaserne og et Facility Management System til anvendelse for bygningsvedligehold for bygningsporteføljen.     Anskaffelsen af et Projektweb er forudsætningen for standardiserede processer i byggefasen og for overdragelse af byggesager til drift. KAB anvender i dag 7 forskellige projektweb. Anskaffelsen af KABs første Facility Management System sammen med styrkelse af driftsprocesser og organisatorisk udrulning er hjørnestenen for at realisere bygningsstrategien. Tilbudsgiver spiller en aktiv og afgørende rolle i konfiguration af KAB processer/workflows i både Projektweb og Facility Management-system.
Identifikator for proceduren : 169d86a6-bbc5-4de5-a7ff-528b398f63af
Tidligere bekendtgørelse : 59e0da9a-579a-4a12-8d55-b5c3195bdbe4-01
Intern identifikator : 220463184
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : 15-01-2024Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale06-02-2024Frist for afgivelse af spørgsmål vedr. tilbudsfasen via Mercell08-02-2024Frist for KABs besvarelse af spørgsmål vedr. tilbudsfasen via Mercell15-02-2024Frist for modtagelse af tilbud i Mercell15-02-2024 - 28-02-2024Evalueringsperiode.Den leverandør, Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, vil efter Ordregivers evaluering modtage opfordring til at fremsende dokumentation for de forhold, der fremgår af ESPD’et. Besvarelse skal kunne ske inden for en forholdsvis kort frist.28-02-2024Offentliggørelse af resultat af udbudsforretning28-02-2024Stand-still periode13-03-2024Kontraktunderskrivelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud for Drift, Support og Vedligehold for Projektweb og Facility Management system
Beskrivelse : KAB ønsker at anskaffe et Projektweb til styring igennem Byggefaserne og et Facility Management System til anvendelse for bygningsvedligehold for bygningsporteføljen.     Anskaffelsen af et Projektweb er forudsætningen for standardiserede processer i byggefasen og for overdragelse af byggesager til drift. KAB anvender i dag 7 forskellige projektweb. Anskaffelsen af KABs første Facility Management System sammen med styrkelse af driftsprocesser og organisatorisk udrulning er hjørnestenen for at realisere bygningsstrategien. Tilbudsgiver spiller en aktiv og afgørende rolle i konfiguration af KAB processer/workflows i både Projektweb og Facility Management-system.
Intern identifikator : 220463184
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten løber over 48 måneder, med mulighed for forlængelse i 3 gange 24 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris 20%
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet 80%
Beskrivelse : • Funktionelle krav 35% • Support og vedligeholdelse 10% • Implementering, konfiguration og uddannelse 30% • Non-funktionelle krav 25%
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 65 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dalux ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 220463184
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : KAB
Registreringsnummer : 56815910
Postadresse : Enghavevej 81    
By : København SV
Postnummer : 2450
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Johnni Ejlif Selchau
Telefon : +45 33631000
Internetadresse : http://www.kab-bolig.dk/
Køberprofil : http://www.kab-bolig.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dalux ApS
Registreringsnummer : 28509839
Postadresse : Lyngbyvejen 2    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Dalux ApS
E-mail : kl@dalux.com
Telefon : 40240033
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ec9f0160-6c3c-4237-9cb9-acdabd07c4d1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/03/2024   10:40:31 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/03/2024   13:20:52 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 166673-2024
EUT-S-nummer : 57/2024
Offentliggørelsesdato : 20/03/2024

Send til en kollega

0.035