23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Miljøstyrelsen

Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af ArcGIS-licenser 2024-2027


Miljøstyrelsen

176758-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende) – Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af ArcGIS-licenser 2024-2027
OJ S 60/2024 25/03/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Miljøstyrelsen
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af ArcGIS-licenser 2024-2027
Beskrivelse : Miljøministeriets Departement, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Landbrugsstyrelsen (samlet betegnet: ordregiver) skal indkøbe ArcGIS-licenser for en 3-årig periode og har en kontraktværdi på 8.340.000 kr.ArcGIS er et geografisk informationssystem (GIS), som kan anvendes til at håndtere geodata, herunder indsamling, editering, søgning, deling og analyse af data samt udarbejdelse og præsentation af digitale kort og informationer.Miljøministeriets Departement, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Landbrugsstyrelsen skal anvende platformen til at indsamle og udstille forretningsbestemte georelaterede data, som efterfølgende skal anvendes til analyser i projekter eller til udarbejdelse af digitale kort.
Identifikator for proceduren : 4f9be5ca-b5e4-4b04-af9e-7ceaba2f649c
Intern identifikator : 225642359
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38221000   Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af ArcGIS-licenser 2024-2027
Beskrivelse : Miljøministeriets Departement, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Landbrugsstyrelsen (samlet betegnet: ordregiver) skal indkøbe ArcGIS-licenser for en 3-årig periode og har en kontraktværdi på 8.340.000 kr.ArcGIS er et geografisk informationssystem (GIS), som kan anvendes til at håndtere geodata, herunder indsamling, editering, søgning, deling og analyse af data samt udarbejdelse og præsentation af digitale kort og informationer.Miljøministeriets Departement, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Landbrugsstyrelsen skal anvende platformen til at indsamle og udstille forretningsbestemte georelaterede data, som efterfølgende skal anvendes til analyser i projekter eller til udarbejdelse af digitale kort.
Intern identifikator : 225642359
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38221000   Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Miljøstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 340 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Kontrakten tildeles i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 (udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse), da der er et særligt krav om interoperabilitet til ordregivers øvrige forvaltningssystemer, som det vil være noget nær teknisk umuligt for en anden økonomisk aktør at løfte. Der findes ikke ydelser, som har en tilsvarende interoperabilitet, og som kan sikre funktionsdygtigheden hos ordregivers øvrige forvaltningssystemer.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Geoinfo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 225642359
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 8 340 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 225642359
Titel : Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af ArcGIS-licenser 2024-2027
Organisation, der undertegner kontrakten : Miljøstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
Postadresse : Unsbjergvej 2C    
By : Odense SØ
Postnummer : 5220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Maria Greve
E-mail : linmj@mst.dk
Telefon : +45 23826173
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Geoinfo A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 15524286
Postadresse : Stationsparken 37    
By : 2600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Høegh
Telefon : +45 51335921
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6a18905c-ce84-4d15-8810-c9f28e6a506e   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/03/2024   12:38:34 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/03/2024   12:38:47 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 176758-2024
EUT-S-nummer : 60/2024
Offentliggørelsesdato : 25/03/2024

Send til en kollega

0.047