23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af kontrakt om nødkald


Lyngby-Taarbæk Kommune

181621-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr – Udbud af kontrakt om nødkald
OJ S 61/2024 26/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt om nødkald
Beskrivelse : Der efterspørges et alarm- og adviseringssystem (nødkaldssystem) samt tilknyttede enheder til plejecentre og borgere i eget hjem, samt øvrige kommunale enheder/institutioner, der i kontraktens enhed måtte ønske installation af nødkaldssystem, fx bo- og opholdssteder, som har behov for at kunne tilkalde hjælp, hvis kritiske situationer skulle opstå, samt at kollega kan tilkalde hjælp af andre kollegaer. Systemet skal leveres som SaaS-løsning. Tilknyttede enheder udgøres af modtageenheder, der modtager nødkald og viderestiller til modtagere af nødkald, samt af nødkaldsenheder, som anvendes til afsendelse af nødkald og andre alarmer. Samlet betegnes nødkaldssystemet og de tilknyttede enheder for ”leverancen”. Det nærmere indhold af leverancen bestemmes af udbudsmaterialet og det vindende tilbud.
Identifikator for proceduren : 4f048011-f4c8-4cde-a5fa-7e1f6f908f1d
Intern identifikator : 2024/4
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Tilbuds- og forhandlingsfasen starter ved Ordregivers opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive indledende tilbud. Efter udløbet af fristen for afgivelse af det indledende tilbud foretager Ordregiver gennemgang af de modtagne tilbud og evaluerer disse på grundlag af angivelserne i afsnit 12, ”Tildelingskriterium”, ligesom der foretages en vurdering af eventuelle forbehold. Ordregiver kan på baggrund af denne evaluering beslutte, at der ikke gennemføres forhandling, og foretage tildeling til det økonomisk mest fordelagtige af de modtagne indledende tilbud ved efter indhentning af dokumentation, jf. afsnit 13, at give samtidig meddelelse herom til samtlige tilbudsgivere. Ordregiver kan forud for sin beslutning søge mindre uklarheder i tilbuddene udredt via en teknisk afklaring. Såfremt der ikke tildeles kontrakt på baggrund af de indledende tilbud, gennemføres en individuel forhandling med hver tilbudsgiver på grundlag af pågældendes indledende tilbud. Denne forhandling gennemføres som udgangspunkt ved et møde mellem Tilbudsgiver og Ordregiver i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forud for mødet udsender Ordregiver en dagsorden for forhandlingsmødet, og Ordregiver dokumenterer forløbet af forhandlingerne ved et referat fra mødet. Hver tilbudsgiver modtager referatet fra eget forhandlingsmøde med Ordregiver, hvori endvidere vil være indarbejdet eventuelle generelle oplysninger til alle tilbudsgivere foranlediget af den samlede forhandlingsrunde. I det omfang runden med forhandlinger giver anledning hertil, foretager Ordregiver en tilretning af udbudsmaterialet og uploader det reviderede materiale i Ethics. Ordregiver opfordrer endvidere tilbudsgiverne til inden for en nærmere frist at afgive revideret tilbud og i forbindelse hermed oplyser Ordregiver, hvorvidt • det reviderede tilbud definitivt vil blive gjort til genstand for forhandling • det reviderede tilbud skal afgives som endeligt tilbud, der dermed definitivt ikke vil blive gjort til genstand for forhandling, eller om • Ordregiver forbeholder sig at foretage tildeling på baggrund af det reviderede tilbud, dvs. først efter gennemgang af tilbuddene beslutter, om der skal gennemføres en runde af forhandlinger på baggrund af tilbuddene eller ej. Efter udløbet af fristen for det reviderede tilbud foretager Ordregiver en gennemgang og evaluering af de modtagne tilbud samt en vurdering af eventuelle forbehold, svarende til behandlingen af de indledende tilbud. Har Ordregiver fastsat, at tilbud skulle afgives som endelige tilbud, eller har Ordregiver forbeholdt sig ret at foretage tildeling på baggrund af tilbuddet og vælger, at der ikke gennemføres ny forhandlingsrunde, indhenter Ordregiver dokumentation, jf. afsnit 13, fra den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og foretager tildeling af kontrakt. Ellers gennemføres endnu en runde med individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, efterfulgt af en eventuel tilretning af udbudsmaterialet og fastsættelse af frist for afgivelse af nyt, revideret tilbud. Processen gennemføres eventuelt i en eller flere yderligere runder, indtil forløbet afsluttes ved indhentning af dokumentation og tildeling af kontrakt. I dette udbud forventer Ordregiver umiddelbart, at der vil blive gennemført én runde af forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, medmindre der måtte være grundlag for tildeling allerede på baggrund af det indledende tilbud, eller der vurderes behov for yderligere runder.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Dokumentationen for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i Tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke alle relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Or-dregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af Tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel Tilbudsgiver som medlemmer af Tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 4.2. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervs-styrelsen. Serviceattesten kan indhentes via følgende link: https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Anmod_om_serviceattest/ Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. For udenlandske tilbudsgivere henvises til den dokumentation, der fremgår af e-Certis, der kan findes via følgende link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil Tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, samt dokumenterer, at der ikke er taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”). • Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring, indeholdende: • Navn og kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden • Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms) • Beskrivelse af opgaven • Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen). Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte oplistede kunder for at få bekræftet de oplyste referencer. Der gøres opmærksom på, at Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil Tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om nødkald
Beskrivelse : Der efterspørges et alarm- og adviseringssystem (nødkaldssystem) samt tilknyttede enheder til plejecentre og borgere i eget hjem, samt øvrige kommunale enheder/institutioner, der i kontraktens enhed måtte ønske installation af nødkaldssystem, fx bo- og opholdssteder, som har behov for at kunne tilkalde hjælp, hvis kritiske situationer skulle opstå, samt at kollega kan tilkalde hjælp af andre kollegaer. Systemet skal leveres som SaaS-løsning. Tilknyttede enheder udgøres af modtageenheder, der modtager nødkald og viderestiller til modtagere af nødkald, samt af nødkaldsenheder, som anvendes til afsendelse af nødkald og andre alarmer. Samlet betegnes nødkaldssystemet og de tilknyttede enheder for ”leverancen”. Det nærmere indhold af leverancen bestemmes af udbudsmaterialet og det vindende tilbud.
Intern identifikator : 2024/4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2025
Varigheds slutdato : 31/12/2034
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på forlængelse i 2 x op til 24 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Dokumentationen for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i Tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke alle relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Or-dregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af Tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel Tilbudsgiver som medlemmer af Tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 4.2. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervs-styrelsen. Serviceattesten kan indhentes via følgende link: https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Anmod_om_serviceattest/ Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. For udenlandske tilbudsgivere henvises til den dokumentation, der fremgår af e-Certis, der kan findes via følgende link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil Tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, samt dokumenterer, at der ikke er taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”). • Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring, indeholdende: • Navn og kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden • Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms) • Beskrivelse af opgaven • Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen). Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte oplistede kunder for at få bekræftet de oplyste referencer. Der gøres opmærksom på, at Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil Tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Going concern
Beskrivelse : Der må ikke i ansøgers/tilbudsgivers seneste afsluttede regnskabsår være taget forbehold for fremtidig drift
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (pointantal, præcis) : 100
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : For underkriteriet ”pris” udregner Ordregiver tilbudsgivers evalueringstekniske pris som summen af priserne for hver tilbudt ydelse, herunder pris på ydelser ganget med det forventede forbrug af de enkelte ydelser. Udregningen sker delvist automatisk i tilbudslisten, og af tilbudslisten fremgår de i øvrigt, hvordan de enkelte priselementer indgår i den evalueringstekniske pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionaliteter
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af funktionaliteter markeret ”EK”, jf. funktionalitetsbeskrivelsen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering, herunder eventuel uddannelse, og drifts- og funktionsprøve
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal levere: • Tilbudsgivers implementeringsplan, herunder tidsplan og beskrivelse af egne ressourcer samt Ordregivers inddragelse, eventuel tilgængeliggørelse af Ordregivers eksisterende data og plan for og indhold af konverteringen af data fra Ordregivers nuværende løsninger, eventuel datarensning samt tests, afprøvning og ændringshåndtering under implementering. • Tilbudsgivers eventuelle plan for uddannelse af Ordregiver. • Tilbudsgivers drift- og funktionsprøve forud for ibrugtagning.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Udstyrspakken og sortimentsbredde
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af den tilbudte udstyrspakke og sortimentsbredden.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Drift og vedligeholdelse, herunder garanti, service og support
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal levere: • En generel beskrivelse af tilbudsgivers drift og vedligeholdelse, tilbudsgivers anvendelse af driftshåndbøger, driftsplaner og driftsdokumentation, tilbudsgivers fokus på udvikling, opdateringer og løbende tilpasninger, beredskab (herunder for angreb via ransomware og andre vira, retablering og datalæk), sikkerhedsrutiner (herunder sikring af data under nedbrud) samt kvalitetssikring/-styring. • En beskrivelse af tilbudt garanti for de tilbudte tilknyttede enheder, herunder længden af den tilbudte garanti (minimum 24 måneder), hvordan kunden kan benytte garantien, frister for udbedringer o.l. • En beskrivelse af den tilbudte service og support, herunder tilbudt oppetid ud over det i kravspecifikationen angivne, reaktionstider ved kundens fejlmeldinger i forhold til systemet og reklamationer i forhold til tilknyttede enheder.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 16/04/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 29/04/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 23/04/2024   10:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Vilkår følger af kontrakten.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Lyngby-Taarbæk Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Registreringsnummer : ORG-11 71 53 11
Postadresse : Lyngby Torv 17    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Ohm
E-mail : metoh@ltk.dk
Telefon : 45973186
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 45637b87-aef3-4496-8d55-ab396b19dba1   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/03/2024   15:33:35 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/03/2024   21:57:20 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 181621-2024
EUT-S-nummer : 61/2024
Offentliggørelsesdato : 26/03/2024

Send til en kollega

0.047