23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune

Annuleringsbekendtgørelse på Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunal vej, Teknik -og Miljøforvaltningen


Københavns Kommune

182683-2024 - Resultater
Danmark – Installation af udstyr til distribution af elektricitet – Annuleringsbekendtgørelse på Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunal vej, Teknik -og Miljøforvaltningen
OJ S 62/2024 27/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Annuleringsbekendtgørelse på Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunal vej, Teknik -og Miljøforvaltningen
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønskede Ordregiver at indhente tilbud på opsætning, drift og vedligehold af Ladestandere på offentlig vej i henhold til AFI-loven (Lov 2022-04-04 nr. 412 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport). Ladestanderne skal være normalladere (22 kW).Udbuddet omfatter 970 elbilspladser svarende til 485 Ladestandere.Aftalerne løber i 10 år.En tilbudsgiver kan som udgangspunkt højest tildeles 3 delaftaler.Tildelingen af kontrakterne vil ske på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor Ordregiver samlet højest kan give 1.000 point, med underkriterierne "Pris" (250 point), "Etableringstid" (200 point), "Ad hoc-priser" (100 point), "Grøn strøm" (200 point) og "Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner" (250 point). Se udbudsbetingelserne for uddybelse.
Identifikator for proceduren : 5f67cca3-5414-4bee-aef0-f50cb0381116
Intern identifikator : 2023-0360361
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver annullerede nærværende udbud, idet Ordregiver fandt det nødvendigt at foretage ændringer i udbuddets bilag 1b.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 354 050 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Annuleringsbekendtgørelse på Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunal vej, Teknik -og Miljøforvaltningen
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønskede Ordregiver at indhente tilbud på opsætning, drift og vedligehold af Ladestandere på offentlig vej i henhold til AFI-loven (Lov 2022-04-04 nr. 412 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport). Ladestanderne skal være normalladere (22 kW).Udbuddet omfatter 970 elbilspladser svarende til 485 Ladestandere.Aftalerne løber i 10 år.En tilbudsgiver kan som udgangspunkt højest tildeles 3 delaftaler.Tildelingen af kontrakterne vil ske på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor Ordregiver samlet højest kan give 1.000 point, med underkriterierne "Pris" (250 point), "Etableringstid" (200 point), "Ad hoc-priser" (100 point), "Grøn strøm" (200 point) og "Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner" (250 point). Se udbudsbetingelserne for uddybelse.
Intern identifikator : 2023-0360361
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 354 050 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsafgift
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne for uddybelse

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Etableringstid
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne for uddybelse

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Ad hoc-priser
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne for uddybelse

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grøn strøm
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne for uddybelse

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne for uddybelse
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune
Registreringsnummer : 64942212
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emilie Nistrup Madsen
E-mail : ii0k@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Internetadresse : https://www.kk.dk/udbud
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 44da4b9e-61b3-4621-b5d7-24dc630e80be   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/03/2024   11:39:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/03/2024   11:39:25 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 182683-2024
EUT-S-nummer : 62/2024
Offentliggørelsesdato : 27/03/2024

Send til en kollega

0.094