23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Annullationsbekendtgørelse af Udbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

194742-2024 - Resultater
Danmark – Installation af udstyr til distribution af elektricitet – Annullationsbekendtgørelse af Udbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme
OJ S 66/2024 03/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Annullationsbekendtgørelse af Udbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme
Beskrivelse : Ordregiver ønskede at indhente tilbud på opsætning, drift og vedligehold af Ladestandere på privat kommunal grund, så Ordregiver opfylder sine forpligtelser i henhold til Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af Ladestandere i forbindelse med bygninger (BEK nr. 181 af 05/03/2020). Udbuddet omfatter 39 Koncessionsarealer. Aftalerne løber i 10 år. Opgaven er opdelt i 3 delkontrakter. Delkontrakterne er beskrevet i bilag 2a. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på alle delkontrakter, og kan blive tildelt op til 3 delkontrakter, hvis tilbudsgiveren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hver af delkontrakterne.Tildelingen af kontrakterne vil ske på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor Ordregiver samlet højest kan give 1.000 point, med underkriterierne "Pris" (550 point), "Skiltning og opmærkning af båse" (50 point), "Grøn strøm" (200 point) og "Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner" (200 point). Se udbudsbetingelserne for uddybelse.
Identifikator for proceduren : ee66c136-c3f9-49ef-8e15-a3bdcdf81a5c
Intern identifikator : 2023-0323014
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver annullerede nærværende udbud, idet Ordregiver fandt det nødvendigt at foretage ændringer i udbuddets bilag 1a.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 58 400 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Annulleringsbekendtgørelsen vedrører udbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme (udbudsbekendtgørelse 761678-2023).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Annullationsbekendtgørelse af Udbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme
Beskrivelse : Ordregiver ønskede at indhente tilbud på opsætning, drift og vedligehold af Ladestandere på privat kommunal grund, så Ordregiver opfylder sine forpligtelser i henhold til Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af Ladestandere i forbindelse med bygninger (BEK nr. 181 af 05/03/2020). Udbuddet omfatter 39 Koncessionsarealer. Aftalerne løber i 10 år. Opgaven er opdelt i 3 delkontrakter. Delkontrakterne er beskrevet i bilag 2a. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på alle delkontrakter, og kan blive tildelt op til 3 delkontrakter, hvis tilbudsgiveren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hver af delkontrakterne.Tildelingen af kontrakterne vil ske på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor Ordregiver samlet højest kan give 1.000 point, med underkriterierne "Pris" (550 point), "Skiltning og opmærkning af båse" (50 point), "Grøn strøm" (200 point) og "Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner" (200 point). Se udbudsbetingelserne for uddybelse.
Intern identifikator : 2023-0323014
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 58 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Annulleringsbekendtgørelsen vedrører udbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme (udbudsbekendtgørelse 761678-2023).
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : De kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Økonomiforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emilie Nistrup Madsen
E-mail : ii0k@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4fe05c11-f318-4188-a53b-3f59a2a1a4ec   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/04/2024   07:51:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/04/2024   07:51:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 194742-2024
EUT-S-nummer : 66/2024
Offentliggørelsesdato : 03/04/2024

Send til en kollega

0.048