23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

EU-Udbud vedr. indkøb af ladeinfrastruktur til el-busser


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

198211-2024 - Resultater
Danmark – Opladere – EU-Udbud vedr. indkøb af ladeinfrastruktur til el-busser
OJ S 67/2024 04/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-Udbud vedr. indkøb af ladeinfrastruktur til el-busser
Beskrivelse : Nærværende udbud vedrører indkøb af ladeinfrastruktur til elbusser, jf. kravspecifikation (bilag 1). Der skal tilbydes en ladestander med 2 udtag, hvorfor der skal leveres én ladestander til 2 busser. Udover ladeinfrastrukturen skal Tilbudsgiver yde en til ladeinfrastrukturen hørende kontrakt for service, drift og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen – (Service Level Agreement ”SLA”). Det estimerede antal ladestandere, der anskaffes i etape 3, fremgår af hovedtidsplanen (bilag 11). Ordregiver forbeholder sig retten til at indkøbe flere eller færre ladestandere, hvorfor antallet af ladestandere dermed kan ændre sig i opadgående- eller nedadgående retning. AarBus får løbende leveret elbusserne fra august 2024 frem til år 2027. Der henvises til udkast til Kontrakt (bilag 6) for en beskrivelse af tidsplan og termin/frist for levering, samt til Hovedtidsplan (bilag 11). Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIB Software (Byggeweb) med udbudsnummer: TN478111
Identifikator for proceduren : 284cab06-7da0-45c0-92d0-e7349e3179c6
Tidligere bekendtgørelse : 430812-2023
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31681500   Opladere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning, 31600000   Eludstyr, 31610000   Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681000   Elektrisk tilbehør, 50100000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr, 50532000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr, 50800000   Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager   Munkevejen 4, 8381 Tilst   Stokagervej 15, 8240 Risskov
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver gør opmærksom på, at bilag 9 vedr. samfundsansvar (CSR), indeholder arbejdsklausuler om løn- og arbejdsvilkår, uddannelsesklausuler og øvrige kontraktuelle CSR-krav. Der gøres også opmærksom på, at Tilbudsgiver både skal indgå en kontrakt vedr. levering og etablering af ladeinfrastruktur samt en Service Level Agreement (SLA).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : EU-udbud vedr. indkøb af ladeinfrastruktur til el-busser
Beskrivelse : Nærværende udbud vedrører indkøb af ladeinfrastruktur til elbusser, jf. kravspecifikation (bilag 1). Der skal tilbydes en ladestander med 2 udtag, hvorfor der skal leveres én ladestander til 2 busser. Udover ladeinfrastrukturen skal Tilbudsgiver yde en til ladeinfrastrukturen hørende kontrakt for service, drift og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen – (Service Level Agreement ”SLA”). I 2020 var 1 etape af indkøb af ladeinfrastruktur til elbusser udbudt, herunder var etape 2 udbudt som option. Nærværende udbud omhandler således 3. etape af indkøb af ladeinfrastrukturen til Aarhus Kommune. Yderligere udbydes etape 4 som option i nærværende udbud. Der er i forbindelse med etape 1 og 2 allerede opsat ladeinfrastruktur på Munkevejen 4, Jegstrupvej 5 og Stokagervej 15. Det estimerede antal ladestandere, der anskaffes i etape 3, fremgår af hovedtidsplanen (bilag 11). Ordregiver forbeholder sig retten til at indkøbe flere eller færre ladestandere, hvorfor antallet af ladestandere dermed kan ændre sig i opadgående- eller nedadgående retning. AarBus får løbende leveret elbusserne fra august 2024 frem til år 2027. Der henvises til udkast til Kontrakt (bilag 6) for en beskrivelse af tidsplan og termin/frist for levering, samt til Hovedtidsplanen (bilag 11). Infrastrukturen skal etableres på Ordregivers depoter på følgende tre lokationer: • Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager, Danmark • Munkevejen 4, 8381 Tilst, Danmark • Stokagervej 15, 8240 Risskov, Danmark Tilbuddet skal omfatte laderstandere (hardware med tilhørende software), fragt, alle omkostninger til installation mv. (grave-, opstillings- og oprydningsarbejde mv.). Betegnelserne ”ladestander” og ”ladeinfrastruktur” bruges synonymt i udbudsmaterialet, og er en betegnelse for ladestander. Kravene til ydelsen er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIB Software (Byggeweb) med udbudsnummer: TN478111
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31681500   Opladere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning, 31600000   Eludstyr, 31610000   Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681000   Elektrisk tilbehør, 50100000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr, 50532000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr, 50800000   Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Beskrivelse af optioner: Der er mulighed for en kommende udvidelse af porteføljen af elbusser hos ordregiver. På baggrund heraf, er der i udkast til Kontrakt (bilag 6) indarbejdet en option på levering og etablering af yderligere ladeinfrastruktur. Det estimeres, at der er behov for at indkøbe ladestandere i etape 4, jf. Hovedtidsplanen (bilag 11). Ordregiver forbeholder sig retten til at indkøbe flere eller færre ladestandere, hvorfor antallet af ladestandere dermed kan ændre sig i opadgående- eller nedadgående retning. Tilbudsgiver skal afgive pris på option for levering og etablering af yderligere ladeinfrastruktur (180 kW). Ordregiver ønsker yderligere, at Tilbudsgiver afgiver optionspris på ændring af ladeinfrastruktur fra 180 kW til 240 kW, da ordregiver kan have et ønske om at opsætte et antal ladestandere med 240 kW i stedet for 180 kW i etape 4. Optionen omfatter også en tilsvarende levering af service, drift og vedligehold af den af optionerne omfattede ladeinfrastruktur, til samme vilkår som i SLA-aftalen (bilag 7). Det er obligatorisk for tilbudsgiver at prissætte optionerne samt tilhørende SLA på tilbudslisten (bilag 2), og disse indgår som en del af evalueringen. Det er frivilligt for ordregiver at gøre brug af optionerne. Udnytter Ordregiver en eller flere af optionerne, gælder betingelserne i Kontrakten tilsvarende, idet leveringstidspunktet for de i optionen indeholdte ydelser aftales mellem Parterne ved udnyttelse af optionen. Optionen omfatter de præcis samme ladere, inkl. de samme ydelser, som nærværende udbud omfatter.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager   Munkevejen 4, 8381 Tilst   Stokagervej 15, 8240 Risskov
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måned
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : I forhold til frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at Tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 6. Nærværende udbud er et genudbud af tidligere bekendtgørelse nr: 2023/S 095-294233.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Service Level Agreement (SLA)
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Æstetik
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 21 250 968,09   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Ekoenergetyka Polska S.A
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kontrakt med Ekoenergetyka Polska S.A
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 21 250 968,09   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kontrakt med Ekoenergetyka Polska S.A
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/09/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Registreringsnummer : 55133018
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Youssef Hassan
E-mail : hyo@aarhus.dk
Telefon : +45 24949379
Internetadresse : https://www.aarhus.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Ekoenergetyka Polska S.A
Registreringsnummer : PL9731013938
Postadresse : Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A    
By : Zielona Góra
Postnummer : 66-002
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Zielonogórski   ( PL432 )
Land : Polen
Telefon : +48 683282068
Internetadresse : https://ekoenergetyka.com.pl/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 125e56a3-abc8-4f11-9de8-d5b5e93114f5   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/04/2024   11:32:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 198211-2024
EUT-S-nummer : 67/2024
Offentliggørelsesdato : 04/04/2024

Send til en kollega

0.064