23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr


I/S Amager Ressourcecenter

198645-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr – Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr
OJ S 67/2024 04/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr
Beskrivelse : Den udbudte opgave omfatter Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr. Omfanget af den udbudte Ydelse er i henhold til EU's regler for service af miljømålesystemer for røggas følgende: • Planlagt service • Årligt QAL3-rapportudtræk • Vagtordning, der sikrer adgang til 24/7/365 support med mulighed for fysisk fremmøde • Hotline service (24/7/365 service) • Ekstra service- og vedligeholdelsesydelser om nødvendigt • Levering af strategiske reservedele om nødvendigt • Verifikation af parametre i henhold til EN14181. De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden.
Identifikator for proceduren : bfa033b5-bd96-4795-bf94-81af370ef62a
Tidligere bekendtgørelse : 000061-2023
Intern identifikator : 23/569
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38550000   Målere, 38552000   Elektroniske målere
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : De i Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om ansøger er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, forbeholder ARC sig ret til at anmode de ansøgere, som ARC forventer at prækvalificere, om at fremlægge endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse. Såfremt ARC ikke indhenter endelig dokumentation i forbindelse med prækvalifikationen, vil denne blive indhentet forud for tildeling af Kontrakt, jf. Udbudsbetingelsernes punkt 11.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr
Beskrivelse : Den udbudte opgave omfatter Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr. Omfanget af den udbudte Ydelse er i henhold til EU's regler for service af miljømålesystemer for røggas følgende: • Planlagt service • Årligt QAL3-rapportudtræk • Vagtordning, der sikrer adgang til 24/7/365 support med mulighed for fysisk fremmøde • Hotline service (24/7/365 service) • Ekstra service- og vedligeholdelsesydelser om nødvendigt • Levering af strategiske reservedele om nødvendigt • Verifikation af parametre i henhold til EN14181. De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden.
Intern identifikator : 23/569
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38550000   Målere, 38552000   Elektroniske målere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option 1: • Adgang til reservemålere 24/7/365 ved akut behov, så det til hver en tid er muligt at få en reservemåler, så ARC undgår uplanlagt nedlukning af anlægget, hvis en af de kritiske målere på AMB fejler.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 2x24 måneder til en samlet varighed af kontrakten på op til 8 år. En eventuel forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : De i Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om ansøger er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, forbeholder ARC sig ret til at anmode de ansøgere, som ARC forventer at prækvalificere, om at fremlægge endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse. Såfremt ARC ikke indhenter endelig dokumentation i forbindelse med prækvalifikationen, vil denne blive indhentet forud for tildeling af Kontrakt, jf. Udbudsbetingelsernes punkt 11.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet med følgende delkriterier: • Mandskabsressourcer og Organisation (50 %) • Responstid (20 %) • Reservedele (20%) • Reservemålere (option) (10 %)
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt . Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der udfører betalingen : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 885 867,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : FLSmidth A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : FLSmidth A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 885 867,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 351/24
Titel : Samlet aftale FLS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 885 867,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 885 867,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Registreringsnummer : ORG-34 20 81 15
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Henrik Boje Madsen
E-mail : lmad@a-r-c.dk
Telefon : 23499266
Internetadresse : https://www.a-r-c.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : FLSmidth A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 15028882
Postadresse : Daniavej 49    
By : Mariager
Postnummer : 9550
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : 70102277
Internetadresse : https://www.flsmidth.com/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 5058d086-0dd5-4585-b5b6-e7266854af8d-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : I forbindelse med den oprindelige bekendtgørelse for kontraktindgåelse, manglede oplysning om vindende tilbudsgiver.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0004
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : RESULT
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : RES-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : cd341f7f-b8ed-4dae-86de-7c2369b3cb9b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/04/2024   11:35:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/04/2024   12:28:53 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 198645-2024
EUT-S-nummer : 67/2024
Offentliggørelsesdato : 04/04/2024

Send til en kollega

0.047