23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Landsbyggefonden

Udbud af rammeaftale om driftsstøttesystem


Landsbyggefonden

198941-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af rammeaftale om driftsstøttesystem
OJ S 67/2024 04/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Landsbyggefonden
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale om driftsstøttesystem
Beskrivelse : Formålet med dette udbud er at indgå en rammeaftale med en leverandør vedrørende videreudvikling af Landsbyggefondens driftstøttesystem samt løbende vedligeholdelse af og fejlrettelser i systemet. Herudover kan ændringer i Landsbyggefondens øvrige IT-systemer skabe et behov for tilpasninger af driftsstøttesystemet. Sådanne tilpasninger vil også være omfattet af rammeaftalen. IT-systemet til behandling af driftsstøtte er udviklet til at afvikle sagsbehandling og journalisering af Landsbyggefondens driftsstøttesager. Der er tale om et system, som via en ekstern rettet portal kan modtage ansøgninger om driftsstøtte og udfylde hovedparten af informationer om stamdata, regnskabsdata, lånedata mv. Data indsamles fra informationer, som via øvrige indberetninger allerede er til stede i Landsbyggefonden. Der logges ind med MitID samt dertil knyttet rolle tildelt af den enkelte boligorganisation. Systemet er opdelt i forskellige sagstyper, som har forskellige arbejdsgange og milepæle. Til arbejdsgangene er der tilknyttet diverse obligatoriske dokumenter, og der kan tilknyttes flere dokumenter. For hver sag er endvidere journaliseret mails ind og ud af huset, hvoraf udgående kan være automatisk generede. Almene boliger tilhørende almene boligorganisationer, almene ældreboliger ejet af en selvejende almen ældreboliginstitution, en kommune eller en region, almene ungdomsboliger ejet af en almen ungdomsboliginstitution samt friplejeboliger kan ansøge fonden om driftsstøtte. Kommuner, revisionsinstitutter samt realkreditinstitutter har adgang til at se på sager i systemet. Herudover kan boligorganisationer tilknyttes en ekstern rådgiver til en sag. Når dette sker, opnår rådgiveren samme rettigheder til den konkrete sag som boligorganisationen har.
Identifikator for proceduren : 393268f4-db67-4095-9046-79aab32767ec
Tidligere bekendtgørelse : 7b682349-2805-4d32-9335-6774a40e35db-01
Intern identifikator : Udbud af rammeaftale om driftsstøttesystem
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Hvis der er flere egnede ansøgere end fem, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de fem ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af hvilke ansøgere, der baseret på karakteren, størrelsen og kompleksiteten af den udbudte opgave, har de mest relevante og sammenlignelige referencer. Ved relevante og sammenlignelige referencer forstås referencer vedrørende ITdesign og dataintegration.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 26 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 26 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136. Udbudsprocessen gennemføres ved brug af udbudssystemet Ethics. Al kommunikation skal foregå via Ethics og ansøgninger og tilbud kan alene afgives via Ethics.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale om driftsstøttesystem
Beskrivelse : Formålet med dette udbud er at indgå en rammeaftale med en leverandør vedrørende videreudvikling af Landsbyggefondens driftstøttesystem samt løbende vedligeholdelse af og fejlrettelser i systemet. Herudover kan ændringer i Landsbyggefondens øvrige IT-systemer skabe et behov for tilpasninger af driftsstøttesystemet. Sådanne tilpasninger vil også være omfattet af rammeaftalen. IT-systemet til behandling af driftsstøtte er udviklet til at afvikle sagsbehandling og journalisering af Landsbyggefondens driftsstøttesager. Der er tale om et system, som via en ekstern rettet portal kan modtage ansøgninger om driftsstøtte og udfylde hovedparten af informationer om stamdata, regnskabsdata, lånedata mv. Data indsamles fra informationer, som via øvrige indberetninger allerede er til stede i Landsbyggefonden. Der logges ind med MitID samt dertil knyttet rolle tildelt af den enkelte boligorganisation. Systemet er opdelt i forskellige sagstyper, som har forskellige arbejdsgange og milepæle. Til arbejdsgangene er der tilknyttet diverse obligatoriske dokumenter, og der kan tilknyttes flere dokumenter. For hver sag er endvidere journaliseret mails ind og ud af huset, hvoraf udgående kan være automatisk generede. Almene boliger tilhørende almene boligorganisationer, almene ældreboliger ejet af en selvejende almen ældreboliginstitution, en kommune eller en region, almene ungdomsboliger ejet af en almen ungdomsboliginstitution samt friplejeboliger kan ansøge fonden om driftsstøtte. Kommuner, revisionsinstitutter samt realkreditinstitutter har adgang til at se på sager i systemet. Herudover kan boligorganisationer tilknyttes en ekstern rådgiver til en sag. Når dette sker, opnår rådgiveren samme rettigheder til den konkrete sag som boligorganisationen har.
Intern identifikator : Udbud af rammeaftale om driftsstøttesystem
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 26 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 26 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136. Udbudsprocessen gennemføres ved brug af udbudssystemet Ethics. Al kommunikation skal foregå via Ethics og ansøgninger og tilbud kan alene afgives via Ethics.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgavens gennemførelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bemanding og organisation
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Landsbyggefonden har sendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Øvrige klager over udbudsprocessens gennemføreles skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at Landsbyggefonden har indgået rammeaftalen, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Landsbyggefonden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 600 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 26 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 26 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Netcompany A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale om videreudvikling og vedligeholdelse af driftsstøttesystem
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Landsbyggefonden
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Landsbyggefonden
Registreringsnummer : 62475412
Postadresse : Studiestræde 50    
By : København V
Postnummer : 1554
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ilka Bödewadt Lauritzen
E-mail : ibl@viltoft.dk
Telefon : 25310052
Internetadresse : https://www.lbf.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Netcompany A/S
Registreringsnummer : 14814833
By : København
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 4173 0299
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5c13ea4c-284e-44a2-9339-894270550e67   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/04/2024   07:30:49 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/04/2024   07:39:06 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 198941-2024
EUT-S-nummer : 67/2024
Offentliggørelsesdato : 04/04/2024

Send til en kollega

0.062