23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af transparente TV, DVD og fjernbetjeninger samt vægbeslag til Kriminalforsorgen


Direktoratet for Kriminalforsorgen

200229-2024 - Resultater
Danmark – Fjernsynsudstyr – Udbud af transparente TV, DVD og fjernbetjeninger samt vægbeslag til Kriminalforsorgen
OJ S 68/2024 05/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af transparente TV, DVD og fjernbetjeninger samt vægbeslag til Kriminalforsorgen
Beskrivelse : Køb af TV apparater i transparent kabinet med og uden indbygget DVD modul og med spærrede tilslutningsstik samt transparent fjernbetjening, DVD mm. og antennekabler samt vægbeslag. Køb af transparent elkedel.
Identifikator for proceduren : af117706-b5b1-4db1-8fb8-9224754122b8
Tidligere bekendtgørelse : 4b43a7d7-9976-439b-9531-0d2e8f98e41a-01
Intern identifikator : 23-15-0784
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Rammeaftalen vedrører indkøb af TV og DVD afspillere samt elkedler til indsatte i danske fængsler og arresthuse, til brug i celler og udvalgte fællesområder. Da produkterne skal installeres i fængsler og arresthuse, stilles der særlige sikkerhedskrav til apparaterne og deres funktionalitet; det må bl.a. ikke være muligt at kommunikere med omverdenen via apparaterne fx. via internet og derfor skal apparaterne have spærrede og uvirksomme stik f.eks. USB/HDMI. Apparater installeret i cellerne skal være mellem 22" og 32" tommer og have transparent kabinet, transparent fod samt transparent universal fjernbetjening. Desuden skal de have indbygget DVD-modul. Elkedler skal have transparente baser, håndtag samt vandbeholdere m.m De særlige krav til transparens, gør det muligt at opretholde de sikkerhedsmæssige forskrifter og mulighed for visitation af apparaterne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32324300   Fjernsynsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30233152   Dvd-afspillere og/eller -indspillere, 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr, 32300000   Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere, 32320000   Fjernsynsudstyr og av-udstyr, 32324000   Fjernsynsmodtagere, 32324100   Fjernsynsmodtagere, farve, 39711300   Elektrotermiske apparater
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Alle Kriminalforsorgens matrikler. Se adresseliste i bilag C
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af transparente TV, DVD og fjernbetjeninger samt vægbeslag til Kriminalforsorgen
Beskrivelse : Køb af TV apparater i transparent kabinet med og uden indbygget DVD modul og med spærrede tilslutningsstik samt transparent fjernbetjening, DVD mm. og antennekabler samt vægbeslag. Køb af transparent elkedel.
Intern identifikator : 23-15-0784
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32324300   Fjernsynsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30233152   Dvd-afspillere og/eller -indspillere, 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr, 32300000   Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere, 32320000   Fjernsynsudstyr og av-udstyr, 32324000   Fjernsynsmodtagere, 32324100   Fjernsynsmodtagere, farve, 39711300   Elektrotermiske apparater
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Alle Kriminalforsorgens matrikler. Se adresseliste i bilag C
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges 1 x 12 mdr. Brug af option på forlængelser udløses ved meddelelse til leverandør 3 mdr. før ikrafttræden
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Krav til Kvalitet er beskrevet i Bilag 1, Kravspecifikation samt Bilag 2-5, Prisbilag samt Evalueringskrav
Vægtning (pointantal, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 2-5, Prisbilag samt Evalueringskrav
Vægtning (pointantal, præcis) : 80
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af en klage: En klage skal indgives til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf lovens § 7, stk 2. Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud, skal Klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden, jf lovens § 6, stk 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i satnd still perioden, skal Klager oplyse om, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk 1. Klagevejledning kan findes på http://klfu.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Der påtænkes indgåelse af kontrakt med en leverandør
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der udfører betalingen : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der undertegner kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 800 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Revurderet værdi af rammeaftalen : 6 800 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bart Strijbosch BV
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 354657
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 6 800 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 44991-2024
Titel : Rammeaftale vedrørende køb af TV apparater i transparent kabinet, køb af transparent fjernbetjening, DVD mm., antennekabler, vægbeslag samt transparent elkedel.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer : 53383211
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Strandgade 100    
By : København K
Postnummer : 1401
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Parbst
Telefon : +45 72554351
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Bart Strijbosch BV
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 16083426
Postadresse : Heescheweg 29    
By : Nistelrode
Postnummer : 5388RG
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oost-Groningen   ( NL111 )
Land : Nederlandene
Kontaktpunkt : Jet Bloemers
Telefon : +31 412617700
Internetadresse : https://www.strijbosch.nl
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8b7289fc-44f8-4480-9300-74dbd19efabc   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/04/2024   10:01:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/04/2024   10:01:55 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 200229-2024
EUT-S-nummer : 68/2024
Offentliggørelsesdato : 05/04/2024

Send til en kollega

0.063