23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk.


Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)

205764-2024 - Kontraktændring
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk.
OJ S 69/2024 08/04/2024
Bekendtgørelse om kontraktændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk.
Beskrivelse : Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk.
Identifikator for proceduren : 497031bf-5c00-483e-acf6-3b9c74645e12
Intern identifikator : 1
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 48000000   Programpakker og informationssystemer
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Beskrivelse : Kontrakt om Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/12/2023
Varigheds slutdato : 30/11/2024
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence-­ og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 12 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 12 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/11/2023
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)
7. Kontraktændring
Afsnitsidentifikator : 423615-2015
Begrundelse for ændringen : Behov for supplerende bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser fra den oprindelige kontrahent.
Beskrivelse : FMI har vurderet, at det i medfør af udbudslovens § 181 er nødvendigt for gennemførelse af den nuværende kontrakt, at den nuværende leverandør, Fellowmind Denmark A/S, leverer supplerende ydelser frem til den nye aftale træder i kraft ultimo 2024. De supplerende ydelser består i levering af de samme ydelser – som er konkurrenceudsat i udbuddet - i en længere periode. Det er FMI’s vurdering, at ændringen, dvs. kontraktforlængelsen på 12 måneder, har en værdi af ca. 12 mio. DKK. Kontrakten udløber herefter den 30. november 2024. Det er FMI’s vurdering, at det ikke er muligt at anvende en anden leverandør til at levere de resterende/supplerende ydelser, da det ikke er muligt af tekniske årsager, bl.a. fordi et leverandørskifte vil kræve en lang implementeringsperiode. Videre vil anvendelse af anden leverandør medføre en væsentlig forøgelse af FMI’s omkostninger samt bringe driftssikkerheden af HJV.dk i fare, hvilket i givet fald vil have negative operationelle konsekvenser for Hjemmeværnet.
7.1.
Kontraktændring
Afsnitsidentifikator : CON-0001
Beskrivelse af kontraktændringer : FMI har efter EU udbud, som offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 233423615, indgået kontrakt med Fellowmind Denmark A/S (tidligere ProActive A/S) om drift, overvågning, support vedligehold, videreudvikling, rådgivning og administration af systeminfrastruktur af bl.a. HJV.dk. FMI er i færd med at fastlægge den infrastruktur, der skal erstatte den nuværende løsning/kontrakt, og forventer inden længe at udbyde den nye løsning. Overvejelserne har været vanskelige og langvarige, herunder grundet forskellige krav og hensyn til datasikkerhed mv., som stiller særlige krav til den kommende løsning. FMI har vurderet, at det er nødvendigt for gennemførelse af den nuværende kontrakt, at den nuværende leverandør, Fellowmind Denmark A/S, leverer supplerende ydelser frem til den nye aftale træder i kraft ultimo 2024. FMI har derfor forlænget den eksisterende aftale med 12 måneder. Aftalen om forlængelse blev indgået den 29. november 2023 og udløber den 30. november 2024. De supplerende ydelser består i levering af de samme ydelser, som er konkurrenceudsat i udbuddet, i en længere periode. Ændringen, dvs. kontraktforlængelsen, har en anslået værdi af ca. 12 mio. DKK. Kontraktens samlede værdi vil herefter udgøre anslået ca. 145 mio. DKK.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel­- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1­-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Maria Jensen
Telefon : 004531698091
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : www.fmi.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Fellowmind Denmark A/S
Registreringsnummer : 25790936
Postadresse : Rosenørns Alle 1    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 82 32 32 32
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : www.fellowmind.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence-­ og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : www.klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f550aa74-1f79-486a-bc67-0efd118db40a   - 01
Formulartype : Kontraktændring
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om kontraktændring
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/04/2024   11:15:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 205764-2024
EUT-S-nummer : 69/2024
Offentliggørelsesdato : 08/04/2024

Send til en kollega

0.079