23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Borgerrettet Digital Løsning til Region Syddanmark


Region Syddanmark

206912-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Borgerrettet Digital Løsning til Region Syddanmark
OJ S 70/2024 09/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Borgerrettet Digital Løsning til Region Syddanmark
Beskrivelse : Region Syddanmark efterspørger en borgerettet digital løsning, som skal anvendes til digital understøttelse af patientforløb og kommunikation mellem patienter/pårørende, som er i kontakt med regionens sygehuse. Den borgerettede digitale løsning skal leveres med åbne snitflader, der muliggør, at det er let at integrere til relevante løsninger i RSD. Der skal bl.a. integreres til regionens elektroniske patientjournal (EPJ Syd), samt den løsning, der i RSD anvendes til indsamling af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO). Selvom løsningen består af forskellige delkomponenter, er det ambitionen at patienterne i Region Syddanmark skal opleve den borgerrettede digitale løsning, som én sammenhængende løsning. Løsningen skal bl.a. give patienter og pårørende, som er i kontakt med regionens sygehuse mulighed for at: • Få overblik over deres aftaler på sygehuset • Få udsendt relevant informationsmateriale • Gennemføre videosamtaler • Få adgang til deres journalnotater • Få adgang til at kunne sende beskeder til de afdelinger som de har et behandlingsforløb på • Få hjælp til at finde vej, når de skal til undersøgelse/behandling på et sygehus. Ligeledes skal de kliniske afdelinger kunne kommunikere med patienter i forløb, samt udsende spørgeskemaer mv. Den udbudte genstand beskrives nærmere i kontrakten og tilhørende bilag, herunder bilag 3 – Leverancebeskrivelse. Den udbudte løsning skal erstatte regionens eksisterende borgerrettede løsning, og det er forventningen at løsningen over de kommende år udvides med flere funktionsområder. Region Syddanmark har ca. 25.000 ansatte og der er ca. 1,2 mio. indbyggere, hvoraf en stor andel hvert år er i kontakt med regionens sygehuse, og dermed potentielle brugere af løsningen. Eksisterende Mit Sygehus Løsning har lidt over 2.000 kliniske Brugere pr. måned, og ca. 3.500 Borgere om dagen. Det forventes, at den Borgerettede Digitale Løsning udbredes i væsentligt større omfang både i forhold til Klinikere og Borgere i Region Syddanmark.
Identifikator for proceduren : 20d298ab-e281-443a-9d33-9ab5b0bdfa1d
Intern identifikator : 23/9578
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72260000   Programmelrelaterede tjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : NUTS: DK03
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 25 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbud skal affattes på dansk. Teknisk dokumentation eller eventuelle licensbetingelser, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk. Databehandleraftale: Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Der skal derfor underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Konkurs ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Korruption ”Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2 (bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Tvangsakkord uden for konkurs ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Deltagelse i en kriminel organisation ”Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1 (handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA as 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ”Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5 (hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Svig ”Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3 (svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Børnearbejde og andre former for menneskehandel ”Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6 (overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Insolvens ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Aktiver, der administreres af en kurator ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure ”Jf. Udbudslovens § 136, nr. 3 (ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremskaffe supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145) SAMT udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren ”Jf. udbudslovens § 136, nr. 1 (en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure ”Jf. udbudslovens § 136, nr. 2 (en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ”Jf. udbudslovens § 136, nr. 4 (ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Betaling af socialsikringsbidrag ”Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Erhvervsvirksomheden er indstillet ”Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Betaling af skatter og afgifter ”Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ”Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4 (terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.”
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Borgerrettet Digital Løsning til Region Syddanmark
Beskrivelse : Region Syddanmark efterspørger en borgerettet digital løsning, som skal anvendes til digital understøttelse af patientforløb og kommunikation mellem patienter/pårørende, som er i kontakt med regionens sygehuse. Den borgerettede digitale løsning skal leveres med åbne snitflader, der muliggør, at det er let at integrere til relevante løsninger i RSD. Der skal bl.a. integreres til regionens elektroniske patientjournal (EPJ Syd), samt den løsning, der i RSD anvendes til indsamling af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO). Selvom løsningen består af forskellige delkomponenter, er det ambitionen at patienterne i Region Syddanmark skal opleve den borgerrettede digitale løsning, som én sammenhængende løsning. Løsningen skal bl.a. give patienter og pårørende, som er i kontakt med regionens sygehuse mulighed for at: • Få overblik over deres aftaler på sygehuset • Få udsendt relevant informationsmateriale • Gennemføre videosamtaler • Få adgang til deres journalnotater • Få adgang til at kunne sende beskeder til de afdelinger som de har et behandlingsforløb på • Få hjælp til at finde vej, når de skal til undersøgelse/behandling på et sygehus. Ligeledes skal de kliniske afdelinger kunne kommunikere med patienter i forløb, samt udsende spørgeskemaer mv. Den udbudte genstand beskrives nærmere i kontrakten og tilhørende bilag, herunder bilag 3 – Leverancebeskrivelse. Den udbudte løsning skal erstatte regionens eksisterende borgerrettede løsning, og det er forventningen at løsningen over de kommende år udvides med flere funktionsområder. Region Syddanmark har ca. 25.000 ansatte og der er ca. 1,2 mio. indbyggere, hvoraf en stor andel hvert år er i kontakt med regionens sygehuse, og dermed potentielle brugere af løsningen. Eksisterende Mit Sygehus Løsning har lidt over 2.000 kliniske Brugere pr. måned, og ca. 3.500 Borgere om dagen. Det forventes, at den Borgerettede Digitale Løsning udbredes i væsentligt større omfang både i forhold til Klinikere og Borgere i Region Syddanmark.
Intern identifikator : 23/9578
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72260000   Programmelrelaterede tjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Optioner er beskrevet i henholdsvis RSD- BoDiL-Bilag03-Leverancebeskrivelse og RSD-BoDiL bilag 12 – Leverancevederlag. I bilag 3, afsnit 6, jf. bilag 12, afsnit 5.2, er angivet en funktionel option for Overførsel af meddelelser til EPJ journalen, og i bilag 12, afsnit 5.1, er givet option for timebaserede ydelser til henholdsvis Uddannelse af superbrugere og konfigurering, Nye integrationer og Videreudvikling.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : NUTS: DK03
5.1.3.
Anslået varighed
Anden varighed : Ubegrænset
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 25 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Tilbud skal affattes på dansk. Teknisk dokumentation eller eventuelle licensbetingelser, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk. Databehandleraftale: Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Der skal derfor underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 20.000.000 danske kroner. For virksomheder, hvis årsregnskab i henhold til lovgivningen skal godkendes på virksomhedens generalforsamling, betragtes regnskabet som disponibelt, når regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. For andre virksomheder gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har mindst 1 reference inden for de seneste 3 år, der omfatter levering af en borgerrettet digital løsning, der har været i drift i mindst et år, og har været anvendt af minimum 20.000 borgere i kommunikationen med et hospital. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer (se afsnit 6.6.2) med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger, hvorfor Tilbudsgiver i referencelisten i ESPD bedes angive referencevirksomhedens kontaktoplysninger. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 6.4, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne for en uddybende beskrivelse af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne for en uddybende beskrivelse af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 03/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 10/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Det er som udgangspunkt ikke lovligt for Ordregiver at tillade Tilbudsgiver at korrigere et fejlbehæftet tilbud efter tilbudsfristen, idet dette kun lader sig gøre inden for de rammer, der følger af Udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 10/05/2024   12:05:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten er betinget af Regionsrådets godkendelse, forventeligt 26. august 2024. Såfremt Regionsrådet ikke godkender kontrakten, bortfalder kontrakten, jf. Bilag 12. Kontrakten er tidsubegrænset. Ingen af Parterne kan opsige Kontrakten inden idriftsættelse af Systemet. Leverandøren kan ikke opsige vedligeholdelse og support. Kunden kan ved Meddelelse opsige vedligeholdelse og support med et varsel på seks måneder til den første i en måned, dog tidligst til udløb ét år efter Overtagelsesdagen. Den forventede værdi af kontrakten eksklusiv moms, som angivet under ”Aftalens genstand”, er beregnet over en kontraktperiode på 4 år. I beregningen indgår leverancevederlag, vederlag for support og vedligehold samt optioner, svarende til en kontraktværdi på 25 mio. kr. Det er dog ordregivers forventning, at den tidsubegrænsede kontrakt vil have en varighed på mere end 4 år. Der gøres opmærksom på, at der et krav om dansk brugergrænseflade i kravspecifikationen.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Der henvises til Kontrakten.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rasmus Michelsen
Telefon : +45 61503734
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e2a59589-3371-4cef-8b67-69d55defc62e   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/04/2024   14:46:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/04/2024   15:01:57 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 206912-2024
EUT-S-nummer : 70/2024
Offentliggørelsesdato : 09/04/2024

Send til en kollega

0.047