23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

ICØ

Fælleskommunalt udbud af kontrakter om pladsanvisningssystem


ICØ

207942-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Fælleskommunalt udbud af kontrakter om pladsanvisningssystem
OJ S 70/2024 09/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : ICØ
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Lyngby Taarbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Fælleskommunalt udbud af kontrakter om pladsanvisningssystem
Beskrivelse : Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune udbyder i fællesskab kontrakter om levering af pladsanvisningssystem til kommunerne, herefter benævnt ”Udbud af pladsanvisningssystem”. Kommunerne benævnes samlet ”Ordregiver”. Kommunerne indgår hver især en individuel kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbudsmaterialets kontrakt. Leveringen af pladsanvisningssystem indebærer foruden brugsret til systemets funktioner også nødvendig implementering hos kommunerne samt drift og vedligeholdelse af systemet. Endvidere indeholder kontrakterne vilkår om exit. Kommunernes nuværende pladsanvisningssystemer håndterer opskrivning, indmeldelser og pladsforhold i den enkelte kommunes pasningsordninger og pladsforhold for nuværende såvel som kommende indmeldelser af børn. Såvel de centrale pladsanvisninger i forvaltningen, men også de enkelte institutionsledere, har adgang til systemerne.
Identifikator for proceduren : c6719cbb-cb27-4c92-b90f-8c6831afc178
Intern identifikator : 2024/5
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet består af to faser: 1) prækvalifikationsfasen, hvor interesserede og egnede økonomiske aktører ansøger om at blive udvalgt til at deltage i konkurrencen om Kontrakten, og 2) tilbuds- og forhandlingsfasen, hvor forhandling gennemføres i en eller flere runder på baggrund af tilbud udarbejdet og afgivet af de udvalgte ansøgere. I prækvalifikationsfasen skal der ansøges om prækvalifikation for alle kontrakterne samlet, og der skal afgives tilbud på levering til alle kommunerne. Tilbuds- og forhandlingsfasen starter ved Ordregivers opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive indledende tilbud. Efter udløbet af fristen for afgivelse af indledende tilbud foretager Ordregiver gennemgang af de modtagne tilbud. Ordregiver kan på baggrund heraf beslutte, at der ikke gennemføres forhandling, evaluere tilbuddene og foretage tildeling. Såfremt der ikke tildeles på baggrund af indledende tilbud, gennemføres en individuel forhandling med hver tilbudsgiver på grundlag af pågældendes indledende tilbud. Forud for mødet udsender Ordregiver en dagsorden for forhandlingsmødet, og Ordregiver dokumenterer forløbet af forhandlingerne ved et referat fra mødet. Hver tilbudsgiver modtager referatet fra eget forhandlingsmøde med Ordregiver, hvori endvidere vil være indarbejdet eventuelle generelle oplysninger til alle tilbudsgivere foranlediget af den samlede forhandlingsrunde. I det omfang runden med forhandlinger giver anledning hertil, foretager Ordregiver en tilretning af udbudsmaterialet og uploader det reviderede materiale i Ethics. Ordregiver opfordrer endvidere tilbudsgiverne til, inden for en nærmere frist, at afgive revideret tilbud eller endeligt tilbud. Når tilbud kan danne grundlag for tildeling, herunder er endelige, foretager Ordregiver evaluering og indhenter dokumentation fra den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Herefter foretages tildeling af kontrakten. I dette udbud forventer Ordregiver umiddelbart, at der vil blive gennemført én runde af forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, medmindre der måtte være grundlag for tildeling allerede på baggrund af de indledende tilbud, eller der vurderes behov for yderligere runder. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72261000   Programmelsupport, 72263000   Implementering af programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72268000   Levering af programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 45 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil udvælge (prækvalificere) de 3 ansøgere, der vurderes bedst egnede til at varetage kontrakten, til at afgive tilbud på denne, medmindre der ikke er 3 egnede ansøgere. Ordregiver skal ifølge udbudslovens § 151, stk. 1, kræve dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentation fremlægges for alle aktørerne i sammenslutningen. Er tilbudsgivers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen (”støtteenheder”), jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentationen tillige helt eller delvist vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne. Dokumentationen skal vise, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse, og at tilbudsgiver på ansøgningstidspunktet opfyldte minimumskravene til egnethed. Tilbudsgiver vil få en passende frist fra Ordregivers skriftlige anmodning til at fremlægge dokumentationen. Tilbudsgiver er velkommen til at fremlægge dokumentationen allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, idet der dog gøres opmærksom på, at dokumentation, jf. afsnit 13.1, ikke må være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke alle relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelserne. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervs-styrelsen. Serviceattesten kan indhentes hos Erhvervsstyrelsen, via www.virk.dk Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. For udenlandske tilbudsgivere henvises til den dokumentation, der fremgår af e-Certis, der kan findes via følgende link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, samt dokumenterer, at der ikke er taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”). • Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring, indeholdende: • Navn og kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden • Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms) • Beskrivelse af opgaven • Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen). Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte oplistede kunder for at få bekræftet de oplyste referencer. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes. Ordregiver har ikke opdelt i delkontrakter (fx i delsystemer), fordi det er Ordregivers vurdering, at kontrakt om et samlet system vil give den enkelte kommune den mest hensigtsmæssige og mest fordelagtige løsning. Således giver kontrakt om et samlet system mulighed for at foretage samlet sagsbehandling og dermed sikre borgerne mere målrettede ydelser samt effektivisering og optimering af arbejdsgangene i den enkelte kommune.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Fælleskommunalt udbud af kontrakter om pladsanvisningssystem
Beskrivelse : Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune udbyder i fællesskab kontrakter om levering af pladsanvisningssystem til kommunerne, herefter benævnt ”Udbud af pladsanvisningssystem”. Kommunerne benævnes samlet ”Ordregiver”. Kommunerne indgår hver især en individuel kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbudsmaterialets kontrakt. Leveringen af pladsanvisningssystem indebærer foruden brugsret til systemets funktioner også nødvendig implementering hos kommunerne samt drift og vedligeholdelse af systemet. Endvidere indeholder kontrakterne vilkår om exit. Kommunernes nuværende pladsanvisningssystemer håndterer opskrivning, indmeldelser og pladsforhold i den enkelte kommunes pasningsordninger og pladsforhold for nuværende såvel som kommende indmeldelser af børn. Såvel de centrale pladsanvisninger i forvaltningen, men også de enkelte institutionsledere, har adgang til systemerne.
Intern identifikator : 2024/5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72261000   Programmelsupport, 72263000   Implementering af programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72268000   Levering af programmel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder obligatoriske optioner for følgende funktioner: - Funktion til håndtering af aflevering af data til Danmarks statistik - Beregningsfunktion - Funktion til rapporter og analyser - Funktion til oprettelse af medarbejder fra ERP-system (WS-10 integration) - Arkiveringsfunktion Tilbudsgiver skal afgive tilbud på levering af obligatoriske optioner. Kontrakten indeholder frivillige optioner på følgende funktioner: - Automatisk pladsbooking-funktion - Ledelsesinformationsfunktion - Dagplejefunktion Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at afgive bud på frivillige optioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/12/2033
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 45 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil udvælge (prækvalificere) de 3 ansøgere, der vurderes bedst egnede til at varetage kontrakten, til at afgive tilbud på denne, medmindre der ikke er 3 egnede ansøgere. Ordregiver skal ifølge udbudslovens § 151, stk. 1, kræve dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentation fremlægges for alle aktørerne i sammenslutningen. Er tilbudsgivers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen (”støtteenheder”), jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentationen tillige helt eller delvist vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne. Dokumentationen skal vise, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse, og at tilbudsgiver på ansøgningstidspunktet opfyldte minimumskravene til egnethed. Tilbudsgiver vil få en passende frist fra Ordregivers skriftlige anmodning til at fremlægge dokumentationen. Tilbudsgiver er velkommen til at fremlægge dokumentationen allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, idet der dog gøres opmærksom på, at dokumentation, jf. afsnit 13.1, ikke må være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke alle relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelserne. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervs-styrelsen. Serviceattesten kan indhentes hos Erhvervsstyrelsen, via www.virk.dk Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. For udenlandske tilbudsgivere henvises til den dokumentation, der fremgår af e-Certis, der kan findes via følgende link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, samt dokumenterer, at der ikke er taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”). • Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring, indeholdende: • Navn og kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden • Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms) • Beskrivelse af opgaven • Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen). Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte oplistede kunder for at få bekræftet de oplyste referencer. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes. Ordregiver har ikke opdelt i delkontrakter (fx i delsystemer), fordi det er Ordregivers vurdering, at kontrakt om et samlet system vil give den enkelte kommune den mest hensigtsmæssige og mest fordelagtige løsning. Således giver kontrakt om et samlet system mulighed for at foretage samlet sagsbehandling og dermed sikre borgerne mere målrettede ydelser samt effektivisering og optimering af arbejdsgangene i den enkelte kommune.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Ansøger skal have haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for levering af pladsanvisningssystemer til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler, på minimum 10 mio. kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have, hvad der svarer til en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på 10 mio. kr. i forhold til den periode, ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller for ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at: Der må ikke i Ansøgers seneste afsluttede regnskabsår være taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal aflevere en liste over de betydeligste sammenlignelige kontrakter (maksimalt 5) inden for levering af pladsanvisningssystemer, som ansøger har leveret inden for de seneste 3 år, jf. nærmere i prækvalifikationsbetingelserne. Ordregiver vil prækvalificere de 3 bedst egnede ansøgere. Der foretages en helhedsvurdering af de af ansøger oplyste referencer/kontrakter. I jo højere grad en kontrakt viser relevant erfaring, og jo længere en sådan kontrakt har løbet i referenceperioden (de seneste 3 år), desto mere positivt vil Ordregiver bedømme kontrakten.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten med tilbudte priser på såvel engangsvederlag og årlige vederlag relateret til systemet og systemets funktioner, herunder optionerne. I tilbudslisten skal ligeledes afgives priser på implementering, exithåndtering og adgang til data efter kontraktens ophør samt på timepriser for konsulentbistand og priser for uddannelse. Ordregiver anvender ved evalueringen af de indkomne tilbud en pointmodel med en pointskala på 0 – 10 point. Det vægter positivt, at der tilbydes lave priser. For underkriteriet ”pris” udregner Ordregiver tilbudsgivers evalueringstekniske pris som summen af priserne for hver tilbudt ydelse, herunder pris på ydelser ganget med det forventede forbrug af de enkelte ydelser. Tilbudsgivernes evalueringstekniske priser omregnes herefter til point efter en lineær pointmodel, hvor laveste evalueringstekniske pris får 10 point, mens en evalueringsteknisk pris, der ligger 50 % over denne, får 0 point. Der gøres opmærksom på, at alene tilbud, der opnår en samlet pointscore på minimum 6 for underkriteriet kvalitet, vil kunne danne grundlag for tildeling af kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktioner
Beskrivelse : "Funktioner" består af Ordregivers ønsker om en række funktioner i systemet, der er oplistet i bilaget funktionsbeskrivelse. Tilbudsgiver skal beskrive de tilbudte funktioner. Ordregiver anvender ved evalueringen af de indkomne tilbud en pointmodel med en pointskala på 0 – 10 point. Det vægter positivt, at de tilbudte funktioner understøtter effektive processer og sikrer hensigtsmæssige og i videst muligt omfang automatiserede arbejdsgange hos Ordregiver, herunder at systemet er brugervenligt, dvs. intuitivt, overskueligt og understøttende for brugernes opgaveløsning. Der gøres opmærksom på, at alene tilbud, der opnår en samlet pointscore på minimum 6 for underkriteriet kvalitet, vil kunne danne grundlag for tildeling af kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Arkitektur, drift og vedligeholdelse, herunder service og support
Beskrivelse : Kriteriet vedrører driften. Tilbudsgiver skal beskrive sin arkitektur, drift og vedligeholdelse, herunder samarbejdsorganisationen, anvendelse af driftshåndbøger, driftsplaner og driftsdokumentation, fokus på udvikling, opdateringer og løbende tilpasninger, beredskab (herunder for angreb via ransomware og andre vira, retablering og datalæk), sikkerhedsrutiner (herunder sikring af data under nedbrud) samt kvalitetssikring/-styring. Endvidere skal tilbudsgiver beskrive den tilbudte service og support, herunder back-up, SLA, tilbudt oppetid ud over det i kravspecifikationen angivne, reaktionstider mv. Ordregiver anvender ved evalueringen af de indkomne tilbud en pointmodel med en pointskala på 0 – 10 point. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har en klar plan for driften og vedligeholdelsen af systemet med fokus på at sikre en velfungerende, sikker og stabil drift. Det vægter endvidere positivt, at tilbudsgiver prioriterer udvikling, opdateringer og løbende tilpasninger af systemet, således at systemet altid er tidssvarende, samt at tilbudsgiver har betryggende beredskabsplan(er), sikkerhedsrutiner og kvalitetsstyring/-sikring. Endelig vægter det positivt, at tilbudsgiver tilbyder høj driftseffektivitet (oppetid) og gode reaktionstider, samt at der orienteres i god tid om opdateringer mv. Der gøres opmærksom på, at alene tilbud, der opnår en samlet pointscore på minimum 6 for underkriteriet kvalitet, vil kunne danne grundlag for tildeling af kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Test og implementering, herunder uddannelse, og exit-håndtering
Beskrivelse : Kriteriet vedrører implementering, uddannelse af Ordregiver og exithåndtering ved kontraktens ophør. Tilbudsgiver skal udarbejde en implementeringsplan, herunder tidsplan og beskrivelse af egne ressourcer samt Ordregivers inddragelse, eventuel tilgængeliggørelse af Ordregivers eksisterende data og plan for og indhold af konverteringen af data fra Ordregivers nuværende løsninger, eventuel datarensning og tests, samt afprøvning (drifts- og funktionsprøve) og ændringshåndtering under implementering. Ligeledes skal der afleveres plan for uddannelse. Hvis der tilbydes forskellige planer for de forskellige kommuner, kan der vedlægges flere planer. Endelig skal tilbudsgiver aflevere en overordnet exit-plan. Ordregiver anvender ved evalueringen af de indkomne tilbud en pointmodel med en pointskala på 0 – 10 point. Det vægter positivt, at implementeringsplanen er realistisk og sammenhængende med henblik på sikring af rettidig og mangelfri ibrugtagning, herunder at Ordregiver kan gennemføre nødvendige test i behørig tid. Det vægter ligeledes positivt, at tilbudsgiver har afsat de nødvendige ressourcer til at gennemføre den tilbudte implementering, samt at der er en klar og tydelig plan for sikring af tilstrækkelig uddannelse af brugerne hos Ordregiver. Hvis der tilbydes forskellige planer for de enkelte kommuner, vil det vægte positivt, hvis disse afspejler eventuelle kommunale forskelle. Endelig vægter det positivt, at tilbudsgiver har en klar og tydelig plan for exit-håndtering. Der gøres opmærksom på, at alene tilbud, der opnår en samlet pointscore på minimum 6 for underkriteriet kvalitet, vil kunne danne grundlag for tildeling af kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 07/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 14/05/2024   10:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format, kunden forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Lyngby Taarbæk Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Lyngby Taarbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Lyngby Taarbæk Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Lyngby Taarbæk Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : ICØ
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Bernstorffsvej 161    
By : Charlottenlund
Postnummer : 2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Ohm
E-mail : metoh@ltk.dk
Telefon : 45973186
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Lyngby Taarbæk Kommune
Registreringsnummer : 11 71 53 11
Postadresse : Toftebæksvej 12    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Ohm
E-mail : metoh@ltk.dk
Telefon : 31692272
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c17b03f3-de00-4767-9757-4c4674aaa72f   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/04/2024   10:34:21 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/04/2024   10:41:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 207942-2024
EUT-S-nummer : 70/2024
Offentliggørelsesdato : 09/04/2024

Send til en kollega

0.047