23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

KOMBIT A/S

Fælles bibliotekssystem 2.0 udbud


KOMBIT A/S

208718-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Fælles bibliotekssystem 2.0 udbud
OJ S 70/2024 09/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : KOMBIT A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Fælles bibliotekssystem 2.0 udbud
Beskrivelse : På opfordring fra og i samarbejde med en lang række kommuner stod KOMBIT i 2013 for udbud og anskaffelse af et nyt Fælles Bibliotekssystem (FBS). Alle landets 98 kommuner, samt det Danske Bibliotek i Sydslesvig, bruger i dag løsningen. Fælles Bibliotekssystem er udviklet til primært at have fokus på back-office-funktionerne til bibliotekarerne og indeholder blandt andet oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek. Fælles bibliotekssystem 2.0 (FBS 2.0) er det kommende administrationssystem for alle landets kommunernes folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker), samt for Dansk Centralbibliotek Sydslesvig. FBS 2.0 skal erstatte det nuværende klientbaserede system. FBS 2.0 skal være et browserbaseret System til bl.a. registrering af lånere og materialer, udlån og aflevering, samt reservationer og økonomiske mellemværende mellem borger og bibliotek. FBS 2.0 skal avendes af kommunale biblioteker, PLC’er, centralbiblioteket i Sydslesvig, samt et antal ikke-kommunale biblioteker, som de kommunale biblioteker lokalt har et samarbejde med. KOMBIT gør det desuden muligt som option for bibliotekssektoren på Færøerne og i Grønland at få en tilslutning til FBS 2.0 i den nye kontraktperiode. Baggrunden for udbuddet er at sikre, at folkebiblioteker og PLC’er får et tidssvarende og effektivt værktøj til at understøtte deres daglige arbejde. Visionen og mål for FBS 2.0 FBS 2.0 skal være browserbaseret med mulighed for adgang fra mobile enheder. Systemet skal som udgangspunkt ikke levere borgervendte brugergrænseflader til andre lånere end PLC’erne. KOMBIT har besluttet følgende vision for FBS 2.0: Systemet skal understøtte bibliotekernes arbejdsopgaver og udvikle sig med bibliotekerne, så det kontinuerligt lever op til nye behov Systemet skal understøtte samarbejde og synergier på tværs af offentlige og private virksomheder Systemet skal let kunne integreres med kommunernes og Anvenderes systemlandskab, så der gives plads til innovative og lokale løsninger Systemet skal understøtte bibliotekssektorens fokus på bæredygtighed Systemet skal uden væsentlige gener for Anvenderne kunne sendes i et genudbud Udvikling af funktionalitet i Systemet skal komme alle Brugere til gavn. KOMBIT opfordrer virksomheder, som ikke har erfaring og/eller kapacitet på alle områder dækket af kontrakten til at indgå samarbejde med 3. part.
Identifikator for proceduren : e6ea8680-932b-45a2-87a1-636631bcc15d
Intern identifikator : FBS 2.0
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbudsproceduren er beskrevet i udbudsbetingelserne, og det øvrige udbudsmateriale.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48160000   Programpakke til biblioteksstyring, 48161000   System til biblioteksstyring, 72212160   Udvikling af programmel til biblioteker, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72250000   System- og supporttjenester, 72300000   Datatjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Halfdansgade 8    
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 220 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbudsbetingelserne indeholder retningslinjer for ansøgning om prækvalifikation samt udbuddet generelt. For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp. Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp. Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under ”Dokumenter”. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes af ansøger i EU-Supply i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation.) Ad spørgsmål og svar under prækvalifikationen: Adgangen til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen vil være begrænset til spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, dvs. spørgsmål angående forhold, som har betydning for vurderingen af, om en virksomhed har interesse i at ansøge om prækvalifikation. Spørgsmål, der har direkte betydning for tilbudsafgivelsen, vil først blive besvaret i tilbudsfasen. Spørgsmål skal stilles via EU-Supply. Svar offentliggøres ligeledes via EU-Supply. Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. KOMBIT har på den baggrundforetaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt. Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens ikrafttræden. Ansøgning og tilbud, inklusive bilag, skal afleveres på dansk. Dokumentation af programmel, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk. Brugerdokumentation skal dog afleveres på dansk. KOMBIT forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. KOMBIT forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom KOMBIT forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. KOMBIT vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen. KOMBIT har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, jf. Udbudslovens § 49. Baggrunden herfor er, at det er fundet hensigtsmæssigt, at den leverandør, som leverer systemet, også efterfølgende driftsafvikler og vedligeholder systemet, fordi den pågældende leverandør har betydeligt større indsigt i den udviklede løsning, herunder også rettighederne hertil. Derudover forventes der et tæt samarbejde mellem leverandør og KOMBIT, og en opdeling i flere delkontrakter vil skabe en væsentlig større risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne. Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet kontrakt, da der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Deltagelse i en kriminel organisation En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Svig En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Rent nationale udelukkelsesgrunde En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 134a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Betaling af socialsikringsbidrag En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Betaling af skatter og afgifter En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Fælles bibliotekssystem 2.0 udbud
Beskrivelse : På opfordring fra og i samarbejde med en lang række kommuner stod KOMBIT i 2013 for udbud og anskaffelse af et nyt Fælles Bibliotekssystem (FBS). Alle landets 98 kommuner, samt det Danske Bibliotek i Sydslesvig, bruger i dag løsningen. Fælles Bibliotekssystem er udviklet til primært at have fokus på back-office-funktionerne til bibliotekarerne og indeholder blandt andet oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek. Fælles bibliotekssystem 2.0 (FBS 2.0) er det kommende administrationssystem for alle landets kommunernes folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker), samt for Dansk Centralbibliotek Sydslesvig. FBS 2.0 skal erstatte det nuværende klientbaserede system. FBS 2.0 skal være et browserbaseret System til bl.a. registrering af lånere og materialer, udlån og aflevering, samt reservationer og økonomiske mellemværende mellem borger og bibliotek. FBS 2.0 skal avendes af kommunale biblioteker, PLC’er, centralbiblioteket i Sydslesvig, samt et antal ikke-kommunale biblioteker, som de kommunale biblioteker lokalt har et samarbejde med. KOMBIT gør det desuden muligt som option for bibliotekssektoren på Færøerne og i Grønland at få en tilslutning til FBS 2.0 i den nye kontraktperiode. Baggrunden for udbuddet er at sikre, at folkebiblioteker og PLC’er får et tidssvarende og effektivt værktøj til at understøtte deres daglige arbejde. Visionen og mål for FBS 2.0 FBS 2.0 skal være browserbaseret med mulighed for adgang fra mobile enheder. Systemet skal som udgangspunkt ikke levere borgervendte brugergrænseflader til andre lånere end PLC’erne. KOMBIT har besluttet følgende vision for FBS 2.0: Systemet skal understøtte bibliotekernes arbejdsopgaver og udvikle sig med bibliotekerne, så det kontinuerligt lever op til nye behov Systemet skal understøtte samarbejde og synergier på tværs af offentlige og private virksomheder Systemet skal let kunne integreres med kommunernes og Anvenderes systemlandskab, så der gives plads til innovative og lokale løsninger Systemet skal understøtte bibliotekssektorens fokus på bæredygtighed Systemet skal uden væsentlige gener for Anvenderne kunne sendes i et genudbud Udvikling af funktionalitet i Systemet skal komme alle Brugere til gavn. KOMBIT opfordrer virksomheder, som ikke har erfaring og/eller kapacitet på alle områder dækket af kontrakten til at indgå samarbejde med 3. part.
Intern identifikator : FBS 2.0
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48160000   Programpakke til biblioteksstyring, 48161000   System til biblioteksstyring, 72212160   Udvikling af programmel til biblioteker, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72250000   System- og supporttjenester, 72300000   Datatjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : KOMBIT gør det muligt som option for bibliotekssektoren på Færøerne og i Grønland at få en tilslutning til FBS 2.0 via denne kontrakt. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Halfdansgade 8    
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 5
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 5 optioner på forlængelse af maksimalt 2 år per forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 220 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbudsbetingelserne indeholder retningslinjer for ansøgning om prækvalifikation samt udbuddet generelt. For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp. Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp. Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under ”Dokumenter”. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes af ansøger i EU-Supply i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation.) Ad spørgsmål og svar under prækvalifikationen: Adgangen til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen vil være begrænset til spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, dvs. spørgsmål angående forhold, som har betydning for vurderingen af, om en virksomhed har interesse i at ansøge om prækvalifikation. Spørgsmål, der har direkte betydning for tilbudsafgivelsen, vil først blive besvaret i tilbudsfasen. Spørgsmål skal stilles via EU-Supply. Svar offentliggøres ligeledes via EU-Supply. Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. KOMBIT har på den baggrundforetaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt. Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens ikrafttræden. Ansøgning og tilbud, inklusive bilag, skal afleveres på dansk. Dokumentation af programmel, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk. Brugerdokumentation skal dog afleveres på dansk. KOMBIT forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. KOMBIT forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom KOMBIT forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. KOMBIT vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen. KOMBIT har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, jf. Udbudslovens § 49. Baggrunden herfor er, at det er fundet hensigtsmæssigt, at den leverandør, som leverer systemet, også efterfølgende driftsafvikler og vedligeholder systemet, fordi den pågældende leverandør har betydeligt større indsigt i den udviklede løsning, herunder også rettighederne hertil. Derudover forventes der et tæt samarbejde mellem leverandør og KOMBIT, og en opdeling i flere delkontrakter vil skabe en væsentlig større risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne. Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet kontrakt, da der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : I ESPD’et del IV.B skal ansøgerne oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed: - Ansøger skal under "Gennemsnitlig årsomsætning" oplyse ansøgers gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår - Ansøger skal under ”Finansielle nøgletal” oplyse ansøgers gennemsnitlig egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår - Ansøger skal under ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers gennemsnitlig EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Minimumskrav: - Ansøgers gennemsnitlige omsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 25.000.000 dkk. - Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 20.000.000 dkk. - Ansøgers EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) skal samlet set i de seneste 3 afsluttede regnskabsår være positiv.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : KOMBIT udvælger 3 (tre) ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 3 (tre) konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder egnethedskravene, vil KOMBIT foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de maksimalt 5 mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave. Til brug for udvælgelsen skal ansøger angive maksimalt 5 referencer for de betydeligste leverancer af lignende løsninger eller tjenesteydelser, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Ansøger skal i ESPD'et del IV.C "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type" oplyse følgende for hver reference: Virksomhedsnavn samt navn, titel og telefonnummer på kontaktperson til brug for verificering af anførte reference Omfanget af referencen, f.eks. varighed og kontraktværdi opdelt på drift og udvikling/videreudvikling. Bemærk i den henseende, at én kontrakt udgør én reference Kortfattet beskrivelse af løsningen/tjenesteydelsen med angivelse af referencens relevans for den udbudte kontrakt I hvilket omfang referencen kan anskueliggøre erfaring med biblioteksfaglig viden og kompetencer og forståelse for den kommunale kontekst bibliotekerne er underlagt. Ved vurderingen tages der højde for ansøgers forståelse af løsningens mål og formål. Ansøger bør have dokumenteret erfaring med bibliotekssystemer og især med den løsning som tilbydes samt dokumenteret erfaring med tilpasning til kunder. I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med skalering i forhold til antal brugere, der anvender løsningen dvs. løsninger fra minimum 500 medarbejdere til 5000 og unikke brugere op mod 1 million. I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med sikker drift og support af forretningskritiske it-løsninger. I forbindelse med udvælgelsen vurderes det positivt, i jo højere grad referencerne viser, at ansøger har relevant og sammenlignelig: -Erfaring med biblioteksfaglig viden og kompetencer samt forståelse for den kommunale kontekst bibliotekerne er underlagt. -Erfaring med bibliotekssystemer og især med den løsning som Tilbudsgiver tilbyder samt dokumenteret erfaring med tilpasning til kunder. - Erfaring med skalering i forhold til antal brugere, der anvender løsningen dvs. løsninger fra minimum 500 medarbejdere til 5000 og unikke brugere op mod 1 million. - Erfaring med sikker drift og support af forretningskritiske it-løsninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Systemets kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Driftsydelsernes kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan og leverancesikkerhed
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 06/05/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 492 593 af 12. juni 2016 med senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : KOMBIT A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : KOMBIT A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : KOMBIT A/S
Organisation, der behandler tilbud : KOMBIT A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : KOMBIT A/S
Registreringsnummer : 2452452345
Postadresse : Halfdansgade 8    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jacob Busk
E-mail : JBU@kombit.dk
Telefon : +45 33349400
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Afdeling : .
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f6da1c85-0b4d-42f7-82dd-ef9b501c7fca   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/04/2024   09:21:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/04/2024   14:01:16 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 208718-2024
EUT-S-nummer : 70/2024
Offentliggørelsesdato : 09/04/2024

Send til en kollega

0.047