23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Service og vedligehold af signalsystemet DCTC


Banedanmark

213881-2024 - Resultater
Danmark – Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik – Service og vedligehold af signalsystemet DCTC
OJ S 72/2024 11/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Service og vedligehold af signalsystemet DCTC
Beskrivelse : Siemens og Banedanmark (dengang DSB) indgik i 1984 kontrakt om udvikling af DCTC-software til et fjernstyrringssystem samt vedligeholdelse heraf, herunder levering af hardwaredele til central- og understationer samt vedligehold af hardware og software. Siemens har gennem årene videreudviklet og tilpasset software på Siemens eget operativsystem, hvorfor DCTC-softwaren i dag er udviklet på et Siemens operativsystem. Systemet er således i dag et Siemens unikt system, udviklet specielt til Banedanmark. Kontrakten omhandler DCTC-systemet til fjernstyring af sikringsanlæggene på Banedanmarks stationer rundt om i landet. DCTC-systemet dækker fra Helsingør til Padborg med afgreninger mod Sverige, Kalundborg, Næstved, Svendborg og Vejle. Systemet består af CTC, der varetager den manuelle fjernstyring og ATNS, der varetager den automatiske fjernstyring. ATNS udveksler data med andre systemer via et datawarehouse, herunder P-base, hvorfra der modtages køreplaner, togstatus, hvortil der sendes afvigelser samt bevægelsesmeldinger, pantoinspect, samt TMS East og West, hvormed der udveksles tidsafvigelser. DCTC-systemet udveksler desuden data med det svensk fjernstyringssystem ved kørsel over Øresundsbroen. DCTC-softwaren er det system, der i dag anvendes på det eksisterende fjernstyrringssystem. Fjernstyrringssystemet vil blive afløst med det nye Signalsystem (ERTMS), efterhånden som Signalsystemet (ERTMS) udrulles i hele landet. Grundet forsinkelse på udrulning af Banedanmarks nye Signalsystem (ERTMS), har Banedanmark brug for at forlænge den nuværende kontrakt på DCTC-systemet indtil Signalsystemet (ERTMS) er fuldt udrullet. Det eksisterende fjernstyrringssystem og dets oppetid er centralt for gennemførelse af trafikken på fjernbanen. Forlængelse af kontrakt er derfor nødvendig for at fjernstyrringssystemet holdes vedlige, herunder at de ydelser og vedligehold af specialhardware, der er nødvendig for at kunne opretholde det eksisterende fjernstyringssystem varetages. Kontrakt vedrørende service og vedligehold af Banedanmarks DCTC-fjernstyringsanlæg og understationer agtes indgået med den eksisterende leverandør, Siemens. Forlængelsen af kontrakten har, grundet Banedanmarks ændrede behov, krævet tilføjelse af følgende aktiviteter: 1) en engangsydelse på tilpasning af systemet til fremtidig hardware til centralerne, 2) en sikring af fremtidige medarbejderkompetencer, herunder nøglepersoner, med kendskab til systemet, for at sikre levetidsforlængelse af DCTC-systemet den resterende periode, 3) sikring af nedtagne SINAUT-reservedele, 4) nye krav vedrørende IT-sikkerhed, samt 5) løbende nedskalering af ydelser og vedligehold af DCTC-systemet og vedligehold af understationer, efterhånden som Signalprogrammet (ERTMS) udrulles. Banedanmark har endvidere udskilt de dele af kontrakten, der vedrører standardhardware. Standardhardware er derfor indkøbt gennem statens SKI-aftale 50.03 Servere og storage.
Identifikator for proceduren : 3557f902-eb0f-44b9-bb81-8fc34e8a20c7
Tidligere bekendtgørelse : 58288-2024
Intern identifikator : F2-2022-21798
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72250000   System- og supporttjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Kontrakten omhandler DCTC-systemet til fjernstyring af sikringsanlæggene på Banedanmarks stationer rundt om i landet. DCTC-systemet dækker fra Helsingør til Padborg med afgreninger mod Sverige, Kalundborg, Næstved, Svendborg og Vejle.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 286 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Kontrakten kan alene blive opfyldt af én specifik økonomisk aktør (den nuværende) grundet tekniske årsager samt intellektuelle ejendomsrettigheder efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra C, pkt. ii) og iii). Ændringerne i kontrakten set i forhold til den tidligere kontrakt, er opstået som følge af omstændigheder, som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Ændringerne ændrer ikke på kontraktens overordnede karakter jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, pkt. 1, litra C, pkt. i) og ii). Standardhardware er udskilt fra kontrakten og indkøbt på SKI-aftale 50.03 Servere og storage, som angivet i pkt. 2.1 ovenfor. DCTC-softwaren, der anvendes på det nuværende fjernstyringssystem, er ejet af Siemens. Dette skyldes, at Siemens, som nævnt i pkt. 2.1, løbende siden 1984 har videreudviklet DCTC-softwaren. DCTC-softwaren er i dag et unikt system, som Siemens har ejendomsrettighederne til. DCTC-softwaren, som systemet er bygget på, kan således alene håndteres af Siemens, hvorfor eventuel fejlretning ligeledes alene kan håndteres af Siemens. Emuleringen af det oprindelige styresystem, som anvendes for at kunne afvikle DCTC-systemet på moderne hardware og et Windows-styresystem, er ligeledes udviklet af Siemens og tilpasses løbende, når der er behov for det grundet nye Windows styresystemer. Disse tilpasninger kræver derfor indgående kendskab til det oprindelige styresystem, som Siemens af sagens natur er de eneste der har. DCTC-systemet og dets oppetid er centralt for gennemførelse af trafikken på fjernbanen, hvorfor systemet er afgørende. Desuden er specialhardwaren til de gamle SINAUT-understationer ligeledes unikke, idet der er tale om gammelt Siemens-hardware, der ikke kan anskaffes i dag, hvorfor det eksisterende hardware på disse understationer må nedtages, repareres og genbruges. Genbrug af disse hardwaredele er derfor afgørende for understationernes forlængede levetid og må således ikke gå tabt. Arbejderne forbundet med hardwaredelene kræver et specialkendskab, som alene Siemens er i besiddelse af. Dette betyder, at det alene er den nuværende leverandør, Siemens, der kan varetage opgaverne forbundet med anvendelsen af DCTC-systemet og vedligehold af central- og understationer, idet Siemens har eksklusive rettigheder til DCTC-softwaren og dermed ligeledes er i besiddelse af en specialviden der er altafgørende. Der findes ikke noget rimeligt alternativ eller nogen rimelig erstatning til DCTC-softwaren og vedligehold heraf hardware samt central- og understationer. Siemens er således den eneste økonomiske aktør, der grundet tekniske grunde og grundet eksklusive rettigheder kan udføre de af kontrakten omfattede ydelser, hvorfor Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra C, pkt. II) og III) finder anvendelse. Ændringerne i kontrakten, angivet ovenfor i pkt. 2.1, sker som følge af et behov, der er opstået som følge af omstændigheder (Signalprogrammets udskudte udrulningsplan), som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Ændringerne ændrer ikke på kontraktens overordnede karakter, hvorfor Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, pkt. 1, litra C. Der findes ikke et standardprodukt på markedet, der kan erstatte softwaren, herunder DCTC-systemet, da dette ville kræve udbud af et nyt fjernstyrringssystem, specialudviklet til Banedanmarks behov. Indkøb af et helt nyt fjernstyrringssystem, der først ville skulle kravspecificeres i forhold til Banedanmarks nuværende behov, udbyde, udvikles og herefter udrulles for en kortere periode, indtil Signalsystemet (ERTMS) er fuldt udrullet, vil dels være en langtidssigtet proces, dels være samfundsøkonomisk uansvarligt. Dertil kommer, at behovet for fjernstyring vil gradvist de kommende år blive mindre som Signalprogrammet udrulles i landet. Signalprogrammet (ERTMS) er netop et nyt system der blandt andet skal erstatte fjernstyring, DCTC-systemet. Der findes således ikke noget rimeligt alternativ eller nogen rimelig erstatning til DCTC-systemet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Service og vedligehold af signalsystemet DCTC
Beskrivelse : Siemens og Banedanmark (dengang DSB) indgik i 1984 kontrakt om udvikling af DCTC-software til et fjernstyrringssystem samt vedligeholdelse heraf, herunder levering af hardwaredele til central- og understationer samt vedligehold af hardware og software. Siemens har gennem årene videreudviklet og tilpasset software på Siemens eget operativsystem, hvorfor DCTC-softwaren i dag er udviklet på et Siemens operativsystem. Systemet er således i dag et Siemens unikt system, udviklet specielt til Banedanmark. Kontrakten omhandler DCTC-systemet til fjernstyring af sikringsanlæggene på Banedanmarks stationer rundt om i landet. DCTC-systemet dækker fra Helsingør til Padborg med afgreninger mod Sverige, Kalundborg, Næstved, Svendborg og Vejle. Systemet består af CTC, der varetager den manuelle fjernstyring og ATNS, der varetager den automatiske fjernstyring. ATNS udveksler data med andre systemer via et datawarehouse, herunder P-base, hvorfra der modtages køreplaner, togstatus, hvortil der sendes afvigelser samt bevægelsesmeldinger, pantoinspect, samt TMS East og West, hvormed der udveksles tidsafvigelser. DCTC-systemet udveksler desuden data med det svensk fjernstyringssystem ved kørsel over Øresundsbroen. DCTC-softwaren er det system, der i dag anvendes på det eksisterende fjernstyrringssystem. Fjernstyrringssystemet vil blive afløst med det nye Signalsystem (ERTMS), efterhånden som Signalsystemet (ERTMS) udrulles i hele landet. Grundet forsinkelse på udrulning af Banedanmarks nye Signalsystem (ERTMS), har Banedanmark brug for at forlænge den nuværende kontrakt på DCTC-systemet indtil Signalsystemet (ERTMS) er fuldt udrullet. Det eksisterende fjernstyrringssystem og dets oppetid er centralt for gennemførelse af trafikken på fjernbanen. Forlængelse af kontrakt er derfor nødvendig for at fjernstyrringssystemet holdes vedlige, herunder at de ydelser og vedligehold af specialhardware, der er nødvendig for at kunne opretholde det eksisterende fjernstyringssystem varetages. Kontrakt vedrørende service og vedligehold af Banedanmarks DCTC-fjernstyringsanlæg og understationer agtes indgået med den eksisterende leverandør, Siemens. Forlængelsen af kontrakten har, grundet Banedanmarks ændrede behov, krævet tilføjelse af følgende aktiviteter: 1) en engangsydelse på tilpasning af systemet til fremtidig hardware til centralerne, 2) en sikring af fremtidige medarbejderkompetencer, herunder nøglepersoner, med kendskab til systemet, for at sikre levetidsforlængelse af DCTC-systemet den resterende periode, 3) sikring af nedtagne SINAUT-reservedele, 4) nye krav vedrørende IT-sikkerhed, samt 5) løbende nedskalering af ydelser og vedligehold af DCTC-systemet og vedligehold af understationer, efterhånden som Signalprogrammet (ERTMS) udrulles. Banedanmark har endvidere udskilt de dele af kontrakten, der vedrører standardhardware. Standardhardware er derfor indkøbt gennem statens SKI-aftale 50.03 Servere og storage.
Intern identifikator : F2-2022-21798
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72250000   System- og supporttjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Kontrakten omhandler DCTC-systemet til fjernstyring af sikringsanlæggene på Banedanmarks stationer rundt om i landet. DCTC-systemet dækker fra Helsingør til Padborg med afgreninger mod Sverige, Kalundborg, Næstved, Svendborg og Vejle.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 12   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 5
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber til den 31.12.2030. Banedanmark kan forlænge kontrakten med 1 år. Denne option kan trækkes 5 gange i alt.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 286 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Kontrakten kan alene blive opfyldt af én specifik økonomisk aktør (den nuværende) grundet tekniske årsager samt intellektuelle ejendomsrettigheder efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra C, pkt. ii) og iii). Ændringerne i kontrakten set i forhold til den tidligere kontrakt, er opstået som følge af omstændigheder, som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Ændringerne ændrer ikke på kontraktens overordnede karakter jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, pkt. 1, litra C, pkt. i) og ii). Standardhardware er udskilt fra kontrakten og indkøbt på SKI-aftale 50.03 Servere og storage, som angivet i pkt. 2.1 ovenfor. DCTC-softwaren, der anvendes på det nuværende fjernstyringssystem, er ejet af Siemens. Dette skyldes, at Siemens, som nævnt i pkt. 2.1, løbende siden 1984 har videreudviklet DCTC-softwaren. DCTC-softwaren er i dag et unikt system, som Siemens har ejendomsrettighederne til. DCTC-softwaren, som systemet er bygget på, kan således alene håndteres af Siemens, hvorfor eventuel fejlretning ligeledes alene kan håndteres af Siemens. Emuleringen af det oprindelige styresystem, som anvendes for at kunne afvikle DCTC-systemet på moderne hardware og et Windows-styresystem, er ligeledes udviklet af Siemens og tilpasses løbende, når der er behov for det grundet nye Windows styresystemer. Disse tilpasninger kræver derfor indgående kendskab til det oprindelige styresystem, som Siemens af sagens natur er de eneste der har. DCTC-systemet og dets oppetid er centralt for gennemførelse af trafikken på fjernbanen, hvorfor systemet er afgørende. Desuden er specialhardwaren til de gamle SINAUT-understationer ligeledes unikke, idet der er tale om gammelt Siemens-hardware, der ikke kan anskaffes i dag, hvorfor det eksisterende hardware på disse understationer må nedtages, repareres og genbruges. Genbrug af disse hardwaredele er derfor afgørende for understationernes forlængede levetid og må således ikke gå tabt. Arbejderne forbundet med hardwaredelene kræver et specialkendskab, som alene Siemens er i besiddelse af. Dette betyder, at det alene er den nuværende leverandør, Siemens, der kan varetage opgaverne forbundet med anvendelsen af DCTC-systemet og vedligehold af central- og understationer, idet Siemens har eksklusive rettigheder til DCTC-softwaren og dermed ligeledes er i besiddelse af en specialviden der er altafgørende. Der findes ikke noget rimeligt alternativ eller nogen rimelig erstatning til DCTC-softwaren og vedligehold heraf hardware samt central- og understationer. Siemens er således den eneste økonomiske aktør, der grundet tekniske grunde og grundet eksklusive rettigheder kan udføre de af kontrakten omfattede ydelser, hvorfor Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra C, pkt. II) og III) finder anvendelse. Ændringerne i kontrakten, angivet ovenfor i pkt. 2.1, sker som følge af et behov, der er opstået som følge af omstændigheder (Signalprogrammets udskudte udrulningsplan), som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Ændringerne ændrer ikke på kontraktens overordnede karakter, hvorfor Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, pkt. 1, litra C. Der findes ikke et standardprodukt på markedet, der kan erstatte softwaren, herunder DCTC-systemet, da dette ville kræve udbud af et nyt fjernstyrringssystem, specialudviklet til Banedanmarks behov. Indkøb af et helt nyt fjernstyrringssystem, der først ville skulle kravspecificeres i forhold til Banedanmarks nuværende behov, udbyde, udvikles og herefter udrulles for en kortere periode, indtil Signalsystemet (ERTMS) er fuldt udrullet, vil dels være en langtidssigtet proces, dels være samfundsøkonomisk uansvarligt. Dertil kommer, at behovet for fjernstyring vil gradvist de kommende år blive mindre som Signalprogrammet udrulles i landet. Signalprogrammet (ERTMS) er netop et nyt system der blandt andet skal erstatte fjernstyring, DCTC-systemet. Der findes således ikke noget rimeligt alternativ eller nogen rimelig erstatning til DCTC-systemet.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Obligatorisk felt. Ikke relevant grundet bekendtgørelsesform.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Banedanmark følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Banedanmark
Organisation, der udfører betalingen : Banedanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 286 800 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Kontrakten kan alene blive opfyldt af én specifik økonomisk aktør (den nuværende) grundet tekniske årsager samt intellektuelle ejendomsrettigheder efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra C, pkt. ii) og iii). Ændringerne i kontrakten set i forhold til den tidligere kontrakt, er opstået som følge af omstændigheder, som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Ændringerne ændrer ikke på kontraktens overordnede karakter jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, pkt. 1, litra C, pkt. i) og ii). Standardhardware er udskilt fra kontrakten og indkøbt på SKI-aftale 50.03 Servere og storage, som angivet i pkt. 2.1 ovenfor. DCTC-softwaren, der anvendes på det nuværende fjernstyringssystem, er ejet af Siemens. Dette skyldes, at Siemens, som nævnt i pkt. 2.1, løbende siden 1984 har videreudviklet DCTC-softwaren. DCTC-softwaren er i dag et unikt system, som Siemens har ejendomsrettighederne til. DCTC-softwaren, som systemet er bygget på, kan således alene håndteres af Siemens, hvorfor eventuel fejlretning ligeledes alene kan håndteres af Siemens. Emuleringen af det oprindelige styresystem, som anvendes for at kunne afvikle DCTC-systemet på moderne hardware og et Windows-styresystem, er ligeledes udviklet af Siemens og tilpasses løbende, når der er behov for det grundet nye Windows styresystemer. Disse tilpasninger kræver derfor indgående kendskab til det oprindelige styresystem, som Siemens af sagens natur er de eneste der har. DCTC-systemet og dets oppetid er centralt for gennemførelse af trafikken på fjernbanen, hvorfor systemet er afgørende. Desuden er specialhardwaren til de gamle SINAUT-understationer ligeledes unikke, idet der er tale om gammelt Siemens-hardware, der ikke kan anskaffes i dag, hvorfor det eksisterende hardware på disse understationer må nedtages, repareres og genbruges. Genbrug af disse hardwaredele er derfor afgørende for understationernes forlængede levetid og må således ikke gå tabt. Arbejderne forbundet med hardwaredelene kræver et specialkendskab, som alene Siemens er i besiddelse af. Dette betyder, at det alene er den nuværende leverandør, Siemens, der kan varetage opgaverne forbundet med anvendelsen af DCTC-systemet og vedligehold af central- og understationer, idet Siemens har eksklusive rettigheder til DCTC-softwaren og dermed ligeledes er i besiddelse af en specialviden der er altafgørende. Der findes ikke noget rimeligt alternativ eller nogen rimelig erstatning til DCTC-softwaren og vedligehold heraf hardware samt central- og understationer. Siemens er således den eneste økonomiske aktør, der grundet tekniske grunde og grundet eksklusive rettigheder kan udføre de af kontrakten omfattede ydelser, hvorfor Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra C, pkt. II) og III) finder anvendelse. Ændringerne i kontrakten, angivet ovenfor i pkt. 2.1, sker som følge af et behov, der er opstået som følge af omstændigheder (Signalprogrammets udskudte udrulningsplan), som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Ændringerne ændrer ikke på kontraktens overordnede karakter, hvorfor Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, pkt. 1, litra C. Der findes ikke et standardprodukt på markedet, der kan erstatte softwaren, herunder DCTC-systemet, da dette ville kræve udbud af et nyt fjernstyrringssystem, specialudviklet til Banedanmarks behov. Indkøb af et helt nyt fjernstyrringssystem, der først ville skulle kravspecificeres i forhold til Banedanmarks nuværende behov, udbyde, udvikles og herefter udrulles for en kortere periode, indtil Signalsystemet (ERTMS) er fuldt udrullet, vil dels være en langtidssigtet proces, dels være samfundsøkonomisk uansvarligt. Dertil kommer, at behovet for fjernstyring vil gradvist de kommende år blive mindre som Signalprogrammet udrulles i landet. Signalprogrammet (ERTMS) er netop et nyt system der blandt andet skal erstatte fjernstyring, DCTC-systemet. Der findes således ikke noget rimeligt alternativ eller nogen rimelig erstatning til DCTC-systemet.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Mobility A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : F2-2022-21798
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 286 800 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : F2-2022-21798
Titel : Kontrakten kan alene blive opfyldt af den nuværende grundet tekniske årsager samt intellektuelle ejendomsrettigheder efter FSVD art. 50, litra C, pkt. ii) og iii). Ændringerne i kontrakten, er opstået som følge af omstændigheder, en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Der ændres ikke på kontraktens overordnede karakter jf. FSVD art. 89, pkt. 1, litra C, pkt. i) og ii).
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kicki Møller Andersen
E-mail : KMAS@BANE.dk
Telefon : +45 25183293
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Siemens Mobility A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 39492768
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Land : Danmark
Telefon : +4544774477
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 80424f9c-267c-4790-b7b2-2830cb915bd9   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/04/2024   08:29:49 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/04/2024   10:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 213881-2024
EUT-S-nummer : 72/2024
Offentliggørelsesdato : 11/04/2024

Send til en kollega

0.047