23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgået kontrakt - Genudbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

216204-2024 - Resultater
Danmark – Installation af udstyr til distribution af elektricitet – Bekendtgørelse om indgået kontrakt - Genudbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme
OJ S 73/2024 12/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Bekendtgørelse om indgået kontrakt - Genudbud af opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund, Københavns Ejendomme
Beskrivelse : Ordregiver har indhentet tilbud på opsætning, drift og vedligehold af Ladestandere på privat kommunal grund, mhp. at Ordregiver skal opfylde sine forpligtelser i henhold til Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af Ladestandere i forbindelse med bygninger (BEK nr. 181 af 05/03/2020). Udbuddet omfattede 39 Koncessionsarealer. Aftalerne løber i 10 år. Opgaven er opdelt i 3 delkontrakter. Delkontrakterne er beskrevet i bilag 2a. Tilbudsgiver kunne afgive tilbud på alle delkontrakter, og kunne blive tildelt op til 3 delkontrakter, såfremt tilbudsgiveren havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hver af delkontrakterne.Tildelingen af kontrakterne skete på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor Ordregiver samlet højest kunne give 1.000 point, med underkriterierne "Pris" (550 point), "Skiltning og opmærkning af båse" (50 point), "Grøn strøm" (200 point) og "Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner" (200 point). Se udbudsbetingelserne for uddybelse.
Identifikator for proceduren : 2065dc1e-6f88-4da8-a89f-aa9b2dbe54f1
Tidligere bekendtgørelse : eca75b43-6f6d-4385-9cd0-a53f241d60fa-01
Intern identifikator : 2023-0323014
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduren for nærværende udbud er beskrevet i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 58 400 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Nærværende bekendtgørelse om indgået kontrakt vedrører Ordregivers genudbud af udbud ved udbudsbekendtgørelse 761678-2023. Ordregiver har alene foretaget ændringer i bilag 1a pkt. 2.1 samt kontraktstart.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1
Beskrivelse : Se bilag 2a - Delaftaler.
Intern identifikator : 2023-0323014
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 19 466 666,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Den laveste tilbudte evalueringstekniske pris på delaftale 1 var 238.800,00 kr. Den højeste tilbudte evalueringstekniske pris på delaftale 1 var 390.000,00 kr. Tilbudsgiver ville blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver ville ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Ordregiver gør også opmærksom på, at investeringsscreeningsloven kan finde anvendelse. Som dokumentation for udelukkelse, skulle tilbudsgiver fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: - Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1. - Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 og 137, stk. 1 nr. 6. - Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsvederlag
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 550

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Skiltning og opmærkning af båse
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grøn Strøm
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 200

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 200
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1 Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2
Beskrivelse : Se bilag 2a - Delaftaler.
Intern identifikator : 2023-0323014
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 19 466 666,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Den laveste tilbudte evalueringstekniske pris på delaftale 2 var 94.800,00 kr. Den højeste tilbudte evalueringstekniske pris på delaftale 2 var 375.480,00 kr. Tilbudsgiver ville blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver ville ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Ordregiver gør også opmærksom på, at investeringsscreeningsloven kan finde anvendelse. Som dokumentation for udelukkelse, skulle tilbudsgiver fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: - Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1. - Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 og 137, stk. 1 nr. 6. - Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsvederlag
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 550

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Skiltning og opmærkning af båse
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grøn Strøm
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 200

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 200
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3
Beskrivelse : Se bilag 2a - Delaftaler.
Intern identifikator : 2023-0323014
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 19 466 666,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Den laveste tilbudte evalueringstekniske pris på delaftale 3 var 88.200,00 kr.. Den højeste tilbudte evalueringstekniske pris på delaftale 3 var 488.700,00 kr. Tilbudsgiver ville blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver ville ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Ordregiver gør også opmærksom på, at investeringsscreeningsloven kan finde anvendelse. Som dokumentation for udelukkelse, skulle tilbudsgiver fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: - Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1. - Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 og 137, stk. 1 nr. 6. - Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsvederlag
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 550

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Skiltning og opmærkning af båse
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grøn Strøm
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 200

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grønne køretøjer og entreprenørmaskiner
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) : 200
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 58 400 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Norlys Energi A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Beskrivelse : Norlys Energi A/S vil anvende underleverandør til anlægs- og installationsarbejde, samt efterfølgende service af ladestandere.
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Delaftale 1, Norlys Energi A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Norlys Energi A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Beskrivelse : Norlys Energi A/S vil anvende underleverandør til anlægs- og installationsarbejde, samt efterfølgende service af ladestandere.
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2
Titel : Delaftale 2, Norlys Energi A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Clever A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 3
Titel : Delaftale 3, Clever A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Økonomiforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emilie Nistrup Madsen
E-mail : ii0k@kk.dk
Telefon : +45 21260320
Internetadresse : https://www.kk.dk/udbud
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 26382645
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : 26718738
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Clever A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 32468349
By : København NV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 63212525
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0fb875cc-0ae6-403a-93a5-f8ee1f9bbc8f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/04/2024   13:38:05 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/04/2024   13:38:21 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 216204-2024
EUT-S-nummer : 73/2024
Offentliggørelsesdato : 12/04/2024

Send til en kollega

0.062