23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Hillerød Spildevand A/S

HCR Syd 2.0 SRO-programmering


Hillerød Spildevand A/S

218848-2024 - Resultater
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – HCR Syd 2.0 SRO-programmering
OJ S 74/2024 15/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Hillerød Spildevand A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : HCR Syd 2.0 SRO-programmering
Beskrivelse : Opgaven omfatter SRO-programmering i forbindelse med udbygning af eksisterende Hillerød Centralrenseanlæg.
Identifikator for proceduren : bee2aa63-455d-4cfc-90cf-85ef32f469b5
Intern identifikator : SRO-programmering
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72243000   Programmeringstjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Solrødgårds Allé 6    
By : Hillerød
Postnummer : 3500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ansøger må ikke være omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 134 a vedrørende ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Ansøger må ikke have tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, jf. EU-forordning ”om restriktive foranstaltninger i henhold til Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine” (Forordning nr. 833/2014 af 31. juli 2014 som ændret af Rådets forordning (EU) nr. 2022/576 af 08. april 2022).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : HCR Syd 2.0 SRO-programmering
Beskrivelse : Hillerød Spildevand A/S gennemfører de kommende år en større udvidelse af HCR Syd. I denne forbindelse ønsker Hillerød Spildevand A/S at udbyde SRO-programmering i forbindelse med udbygning af eksisterende Hillerød Centralrenseanlæg.
Intern identifikator : SRO-programmering
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72243000   Programmeringstjenester
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Solrødgårds Allé 6    
By : Hillerød
Postnummer : 3500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 18/03/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2025
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Ved bedømmelsen lægges vægt på at den samlede evalueringstekniske sum er så lav som muligt. Den evalueringstekniske sum er beløbet i tilbudslistens sumfelt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Projektteam inkl. nøglemedarbejderes CVer. Ved bedømmelsen lægges vægt på: - At teamets størrelse og sammensætning er velargumenteret, således at der er stor grad af sikkerhed for at opgaverne kan løses hurtigt og effektivt, minimere ressourceforbrug til intern koordinering og risiko for tab af viden gennem projektet - I hvor høj grad de tilbudte CV’er på nøglemedarbejdere dokumenterer relevant uddannelse, kompetencer og erfaring i forhold til de roller den enkelte medarbejder er tiltænkt i teamet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 087 500,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Init Logimatic Engineering A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SRO-programmering
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 087 500,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : SRO-programmering
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 087 500,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Hillerød Spildevand A/S
Registreringsnummer : 31592534
Postadresse : Solrødgårds Allé 6    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
E-mail : hpr@hfors.dk
Telefon : +4561242257
Internetadresse : www.hfors.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Init Logimatic Engineering A/S
Registreringsnummer : 25838386
Postadresse : Kirke Værløsevej 20B    
By : Værløse
Postnummer : 3500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
E-mail : pgo@initgroup.io
Telefon : +45 40795588
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e28885d0-bfb1-4cd6-ab59-ee6f341f3359   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/04/2024   13:54:28 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 218848-2024
EUT-S-nummer : 74/2024
Offentliggørelsesdato : 15/04/2024

Send til en kollega

0.032