23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg Kommune

Rammeaftale vedrørende levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til Aalborg Kommunes plejehjem


Aalborg Kommune

222624-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Rammeaftale vedrørende levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til Aalborg Kommunes plejehjem
OJ S 75/2024 16/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til Aalborg Kommunes plejehjem
Beskrivelse : Aalborg Kommune udbød ved udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 132-419489 en rammeaftale på levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til plejehjem i Aalborg Kommune. Leverandøren skal under rammeaftalen levere et web- og app-baseret sporings- og administrationssystem til Aalborg Kommune samt tilhørende sporingsenheder til visiterede borgere i kommunen. Rammeaftalen indeholder endvidere løbende support og vedligeholdelse i relation til det leverede sporingssystem. Rammeaftalen blev udbudt i to modeller med sideordnede bud, hvorved der kunne bydes på levering af sporingssystemet og de tilhørende sporingsenheder ved en købs- og/eller en leasing-model (ift. sporingsenheder og tilhørende hardware mv).
Identifikator for proceduren : f1bfe367-7479-4d4f-a233-2449c01740b0
Tidligere bekendtgørelse : 419489-2023
Intern identifikator : 020789-0111
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver gennemførte udbuddet i overensstemmelse med reglerne i afsnit II i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer). Aalborg Kommune udbød en rammeaftale på levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til plejehjem i Aalborg Kommune. Leverandøren skal under rammeaftalen levere et web- og app-baseret sporings- og administrationssystem til Aalborg Kommune samt tilhørende sporingsenheder til visiterede borgere i kommunen. Rammeaftalen indeholder endvidere løbende support og vedligeholdelse i relation til det leverede sporingssystem. Rammeaftalen indebærer nærmere levering af et sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til de borgere i Aalborg Kommune, der er bosat på plejehjem i kommunen, og som modtager en bevilling herpå, jf. Lov om Social Service, § 112. Det overordnede behov, sporingssystemet og de tilhørende sporingsenheder skal kunne dække, er at opspore og identificere plejehjemsbeboere, som lider af demens eller lignende lidelse, i tilfælde, hvor den pågældende måtte bevæge sig uden for plejehjemmet eller i lignende situationer. Rammeaftalen blev udbudt i to modeller med sideordnede bud, hvorved der kunne bydes på levering af sporingssystemet og de tilhørende sporingsenheder som køb og/eller i en leasing-model (i forhold til sporingsenhederne). Tilbudsgiverne kunne således afgive tilbud på levering ud fra enten en købs- og/eller en leasing-model og kunne dermed afgive op til to sideordnede bud. Rammeaftalen indgås med én leverandør og vil have en varighed på to år fra tidspunktet for parternes underskrift af aftalen med option for Aalborg Kommune på forlængelse af aftalen med to gange 12 måneder. Aalborg Kommunes anslåede samlede forbrug af de ydelser og produkter, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis cirka 750.000 – 1.500.000 danske kr. ekskl. moms. Over en 4-årig periode er det anslåede samlede forbrug af de ydelser og produkter, der er omfattet af udbuddet, cirka 3.000.000 til 6.000.000 danske kr. ekskl. moms. Det maksimale samlede forbrug af de ydelser og produkter, der er omfattet af udbuddet, er 12.000.000 danske kr. ekskl. moms.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32530000   Satellitrelateret kommunikationsudstyr, 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 38100000   Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter, 38110000   Navigationsinstrumenter, 38112100   Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende), 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72212000   Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72400000   Internettjenester, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale vedrørende levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til Aalborg Kommunes plejehjem
Beskrivelse : Aalborg Kommune udbød ved udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 132-419489 en rammeaftale på levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til plejehjem i Aalborg Kommune. Leverandøren skal under rammeaftalen levere et web- og app-baseret sporings- og administrationssystem til Aalborg Kommune samt tilhørende sporingsenheder til visiterede borgere i kommunen. Rammeaftalen indeholder endvidere løbende support og vedligeholdelse i relation til det leverede sporingssystem. Rammeaftalen blev udbudt i to modeller med sideordnede bud, hvorved der kunne bydes på levering af sporingssystemet og de tilhørende sporingsenheder ved en købs- og/eller en leasing-model (ift. sporingsenheder og tilhørende hardware mv).
Intern identifikator : 020789-0111
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32530000   Satellitrelateret kommunikationsudstyr, 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 38100000   Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter, 38110000   Navigationsinstrumenter, 38112100   Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende), 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72212000   Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72400000   Internettjenester, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Rammeaftalen indeholder tre optioner, hvoraf den ene er en obligatorisk option vedrørende forlængelse af rammeaftalen. Denne option er nærmere beskrevet under "Forlængelser". De øvrige optioner, er frivillige og angår 1) muligheden for tilkøb af øvrige sporingsenheder fra leverandørens sortiment, og 2) mulighed for tilkøb af indendørs lokalisering/sporing af borgerne på specifikke plejehjem. For en nærmere beskrivelse af disse optioner henvises til kravspecifkationens krav id 27 og 28. Det var ikke et krav, at tilbudsgiver kunne levere de frivllige optioner, og disse indgik ikke i tilbudsevalueringen.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen har en varighed på to år og ophører herefter uden varsel, medmindre Aalborg Kommune forinden har gjort brug af sin option på at forlænge kontrakten. Aalborg Kommune kan forlænge Rammeaftalen op til 2 gange af hver 12 måneder, idet forlængelsen skal varsles skriftligt senest 3 måneder før udløb.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service, drift og vedligeholdelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klager skal samtidig med indgivelse af klagen indbetale et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Aalborg Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 263 100,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Otiom A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Otiom A/S tilbud af 1. september 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 263 100,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :
Titel : Rammeaftale om levering og support af et sporingssystem til Aalborg Kommunes plejehjem
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Aalborg Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aalborg Kommune
Registreringsnummer : 29189420
Postadresse : Boulevarden 3    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christoffer Goul Kilinc Andersen
Telefon : +4572273390
Internetadresse : https://www.aalborg.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Otiom A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 40115420
Postadresse : Rådyret 48    
By : Støvring
Postnummer : 9530
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thomas Pedersen
E-mail : tpe@otiom.dk
Telefon : 36961010
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 99eb7ce9-2e21-4755-9f2f-3abfa451e2a6   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/04/2024   11:01:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/04/2024   11:04:24 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 222624-2024
EUT-S-nummer : 75/2024
Offentliggørelsesdato : 16/04/2024

Send til en kollega

0.031