23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

222706-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk
OJ S 75/2024 16/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk
Beskrivelse : FMI har efter EU udbud, som offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 233423615, indgået kontrakt med Fellowmind Denmark A/S (tidligere ProActive A/S) om drift, overvågning, support vedligehold, videreudvikling, rådgivning og administration af systeminfrastruktur af bl.a. HJV.dk. FMI er i færd med at fastlægge den infrastruktur, der skal erstatte den nuværende løsning/kontrakt, og forventer inden længe at udbyde den nye løsning. Overvejelserne har været vanskelige og langvarige, herunder grundet forskellige krav og hensyn til datasikkerhed mv., som stiller særlige krav til den kommende løsning. FMI har vurderet, at det er nødvendigt for gennemførelse af den nuværende kontrakt, at den nuværende leverandør, Fellowmind Denmark A/S, leverer supplerende ydelser frem til den nye aftale træder i kraft forventet ultimo 2024. FMI har derfor forlænget den eksisterende aftale med 12 måneder. Aftalen om forlængelse blev indgået den 29. november 2023 og udløber den 30. november 2024. De supplerende ydelser består i levering af de samme ydelser, som er konkurrenceudsat i udbuddet, i en længere periode. Ændringen, dvs. kontraktforlængelsen, som er offentliggjort ved ændringsbekendtgørelse nr. 205764-2024, har en anslået værdi af ca. 12 mio. DKK. Kontraktens samlede værdi vil herefter udgøre anslået ca. 145 mio. DKK.
Identifikator for proceduren : 0b62a67d-fa2a-4939-844d-d68e2a723ed2
Tidligere bekendtgørelse : 423615-2015
Tidligere bekendtgørelse : 421914-2016
Tidligere bekendtgørelse : 32303-2019
Tidligere bekendtgørelse : 205764-2024
Intern identifikator : 4032778
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af hjv.dk
Beskrivelse : FMI har efter EU udbud, som offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 233423615, indgået kontrakt med Fellowmind Denmark A/S (tidligere ProActive A/S) om drift, overvågning, support vedligehold, videreudvikling, rådgivning og administration af systeminfrastruktur af bl.a. HJV.dk. FMI er i færd med at fastlægge den infrastruktur, der skal erstatte den nuværende løsning/kontrakt, og forventer inden længe at udbyde den nye løsning. Overvejelserne har været vanskelige og langvarige, herunder grundet forskellige krav og hensyn til datasikkerhed mv., som stiller særlige krav til den kommende løsning. FMI har vurderet, at det er nødvendigt for gennemførelse af den nuværende kontrakt, at den nuværende leverandør, Fellowmind Denmark A/S, leverer supplerende ydelser frem til den nye aftale træder i kraft forventet ultimo 2024. FMI har derfor forlænget den eksisterende aftale med 12 måneder. Aftalen om forlængelse blev indgået den 29. november 2023 og udløber den 30. november 2024. De supplerende ydelser består i levering af de samme ydelser, som er konkurrenceudsat i udbuddet, i en længere periode. Ændringen, dvs. kontraktforlængelsen, som er offentliggjort ved ændringsbekendtgørelse nr. 205764-2024, har en anslået værdi af ca. 12 mio. DKK. Kontraktens samlede værdi vil herefter udgøre anslået ca. 145 mio. DKK.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/12/2023
Varigheds slutdato : 30/11/2024
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der er tale om en ændring af en eksisterende kontrakt, og der er derfor ikke anvendt tildelingskriterier.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 12 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Visse tilfælde af ikkekontraktmæssige art
Anden begrundelse : FMI har vurderet, at det i medfør af udbudslovens § 181 er nødvendigt for gennemførelse af den nuværende kontrakt, at den nuværende leverandør, Fellowmind Denmark A/S, leverer supplerende ydelser frem til den nye aftale træder i kraft ultimo 2024. De supplerende ydelser består i levering af de samme ydelser – som er konkurrenceudsat i udbuddet - i en længere periode. Det er FMI’s vurdering, at ændringen, dvs. kontraktforlængelsen på 12 måneder, har en værdi af ca. 12 mio. DKK. Kontrakten udløber herefter den 30. november 2024. Det er FMI’s vurdering, at det ikke er muligt at anvende en anden leverandør til at levere de resterende/supplerende ydelser, da det ikke er muligt af tekniske årsager, bl.a. fordi et leverandørskifte vil kræve en lang implementeringsperiode. Videre vil anvendelse af anden leverandør medføre en væsentlig forøgelse af FMI’s omkostninger samt bringe driftssikkerheden af HJV.dk i fare, hvilket i givet fald vil have negative operationelle konsekvenser for Hjemmeværnet.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Fellowmind Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 12 000 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Forlængelse af kontrakt om support, vedligeholdelse, drift samt videreudvikling af HJV.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Maria Jensen
Telefon : +4531698091
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.klfu.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Fellowmind Denmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 25790936
Postadresse : Rosenørns Alle 1    
By : Frederiksberg C
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +4582323232
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.fellowmind.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 31f040dd-927a-40d6-a881-6adaf7a23e78   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/04/2024   08:00:37 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/04/2024   08:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 222706-2024
EUT-S-nummer : 75/2024
Offentliggørelsesdato : 16/04/2024

Send til en kollega

0.047