23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbud af rammeaftale om sikringsarbejder


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

225592-2024 - Resultater
Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Udbud af rammeaftale om sikringsarbejder
OJ S 76/2024 17/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale om sikringsarbejder
Beskrivelse : Rammeaftalen regulerer Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver. Det materielle indhold af Rammeaftalen kan være et eller flere af følgende elementer: • AIA-anlæg i forhold til det konkret krævede sikringsniveau og de hertil knyttede projektspecifikke arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser, herunder opkobling af kommunikation med kontrolcentral og vagtcentral • ADK-anlæg, herunder etablering af adgangskontrolsystem på udpegede adgangsdøre, porte, lager- og skabsdøre samt opkobling og montering af sikkerhedsgodkendte motorlåse ud fra de angivne mindstekrav og de tilknyttede projektspecifikke arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser • TVO-anlæg, herunder montering af anlæg og mast inklusive fundament • Andre anlæg der anvendes til sikring • Mekanisk sikring, herunder levering og montering af sikringsdøre, dørkarme, boksdøre, rullegitre, enkelttrådhegn, flethegn coatet og uden coatning, flytbare hegn, palisadehegn, presgitter hegn, pigtråd i tre lag, NATO-pigtråd, højsikringsporte, pullerter, vindues- og dør-gitre, rullejalousi, sikringsvinduer og karme samt sikringsdøre • Etablering af fiberinfrastruktur til sikringsarbejder • Softwareopdatering og software vedligeholdelse af systemudstyr, f.eks. AIA centraler, ADK controller/læser – TVO kameraer m.m. • Service af eksisterende og nyetablerede anlæg og andre dele leveret i henhold til Rammeaftalen • Service og årlige Eftersyn på sikringsanlæg • Deltagelse i inspektionsvirksomhed • Forebyggende samt afhjælpende vedligehold på sikringsanlæg • Stop Skaden Opgaver • Tilstandsgennemgang af et anlæg med det formål, at Entreprenøren konstaterer, om der er behov for renovering, tilpasning eller udskiftning • Andre sikringsrelaterede opgaver • Deltagelse i opstarts- og/eller byggemøder • Derudover kan Entreprenøren i visse tilfælde komme til at forestå udførelse af mindre omfattende tilknyttede arbejder, såsom mindre flytteopgaver i forbindelse med installation, malerarbejde efter installation, rengøring efter installation, gravearbejde i forbindelse med etablering af perimeterhegn etc. Rammeaftalen er opdelt i fem (5) delaftaler, der hver dækker et geografisk område svarende til en region, jf. Danmarks officielle regionsgrænser; dvs. Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der vil blive tildelt en delaftale til to entreprenører i prioriteret rækkefølge, således at der for hver delaftale vælges en primær entreprenør og en sekundær entreprenør.
Identifikator for proceduren : d9212b91-67ea-4bdd-8ec4-3d86c365a009
Tidligere bekendtgørelse : 8657ad36-d0f4-4e75-af41-5c87047f8d5f-01
Intern identifikator : 50324
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625000   Tyverialarmer og brandalarmer, 31625300   Tyverialarmsystemer, 32323500   Videoovervågningssystem, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 42961000   Overvågnings- og styresystem, 42961100   Adgangskontrolsystem, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45312000   Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 45342000   Opsætning af hegn, 45400000   Færdiggørelse af bygninger, 45500000   Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale, 50660000   Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger, 50712000   Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51120000   Installation af mekanisk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 1 omfatter Region Nordjylland
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 2 omfatter Region Midtjylland
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 3 omfatter Region Syddanmark
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 4 omfatter Region Sjælland
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 5 omfatter Region Hovedstaden
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 776 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 357 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. Før ordregivers beslutning om prækvalifikation, skal ordregiver kræve, at de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. Udbudslovens § 159, stk. 2, hvilket omfatter: • Serviceattest eller tilsvarende dokumentation udstedt inden for de seneste 6 måneder før frist for ansøgning om prækvalifikation. • Reviderede og godkendte årsrapporter for de seneste to regnskabsår, eller alternativt en revisorattesteret erklæring med de relevante økonomiske nøgletal for de seneste to afsluttede regnskabsår. • Konsortieerklæring, såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder. • Støtteerklæring, såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen. For at undgå forsinkelse i udbudsprocessen vil der blive fastsat en meget kort frist for efterfølgende indsendelse, hvorfor ansøgere opfordres til at have indhentet en serviceattest på forhånd.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsdirektiv 2014/24   - Udbudsdirektiv 2014/24 som implementeret ved udbudsloven
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - Region Nordjylland
Beskrivelse : Denne delaftale vedrører Region Nordjylland og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator : 50256-1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625000   Tyverialarmer og brandalarmer, 31625300   Tyverialarmsystemer, 32323500   Videoovervågningssystem, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 42961000   Overvågnings- og styresystem, 42961100   Adgangskontrolsystem, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45312000   Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 45342000   Opsætning af hegn, 45400000   Færdiggørelse af bygninger, 45500000   Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale, 50660000   Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger, 50712000   Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51120000   Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 1 omfatter Region Nordjylland
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 121 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 212 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste evalueringspris
Beskrivelse : Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Region Midtjylland
Beskrivelse : Denne delaftale vedrører Region Midtjylland og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator : 50256-2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625000   Tyverialarmer og brandalarmer, 31625300   Tyverialarmsystemer, 32323500   Videoovervågningssystem, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 42961000   Overvågnings- og styresystem, 42961100   Adgangskontrolsystem, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45312000   Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 45342000   Opsætning af hegn, 45400000   Færdiggørelse af bygninger, 45500000   Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale, 50660000   Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger, 50712000   Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51120000   Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 2 omfatter Region Midtjylland
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 121 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 352 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste evalueringspris
Beskrivelse : Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 - Region Syddanmark
Beskrivelse : Denne delaftale vedrører Region Syddanmark og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator : 50256-3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625000   Tyverialarmer og brandalarmer, 31625300   Tyverialarmsystemer, 32323500   Videoovervågningssystem, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 42961000   Overvågnings- og styresystem, 42961100   Adgangskontrolsystem, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45312000   Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 45342000   Opsætning af hegn, 45400000   Færdiggørelse af bygninger, 45500000   Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale, 50660000   Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger, 50712000   Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51120000   Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 3 omfatter Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 121 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 270 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste evalueringspris
Beskrivelse : Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 4 - Region Sjælland
Beskrivelse : Denne delaftale vedrører Region Sjælland og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator : 50256-4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625000   Tyverialarmer og brandalarmer, 31625300   Tyverialarmsystemer, 32323500   Videoovervågningssystem, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 42961000   Overvågnings- og styresystem, 42961100   Adgangskontrolsystem, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45312000   Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 45342000   Opsætning af hegn, 45400000   Færdiggørelse af bygninger, 45500000   Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale, 50660000   Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger, 50712000   Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51120000   Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 4 omfatter Region Sjælland
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 195 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 341 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste evalueringspris
Beskrivelse : Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delaftale 5 - Region Hovedstaden
Beskrivelse : Denne delaftale vedrører Region Hovedstaden og omfatter Ejendomsstyrelsens bestilling af og Entreprenørens levering af sikringsarbejder i forbindelse med nyetablering, renovering, service og eftersyn af eksisterende anlæg, samt de hermed forbundne opgaver, jf. nærmere beskrivelse ovenfor og i rammeaftalen.
Intern identifikator : 50256-5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625000   Tyverialarmer og brandalarmer, 31625300   Tyverialarmsystemer, 32323500   Videoovervågningssystem, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 42961000   Overvågnings- og styresystem, 42961100   Adgangskontrolsystem, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45312000   Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 45342000   Opsætning af hegn, 45400000   Færdiggørelse af bygninger, 45500000   Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale, 50660000   Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger, 50712000   Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51120000   Installation af mekanisk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ejendomsstyrelsen kan forlænge aftaleperioden af en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Delaftale 5 omfatter Region Hovedstaden
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 104 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 182 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste evalueringspris
Beskrivelse : Den, der tilbyder den laveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som primær entreprenør. Den, der tilbyder den næstlaveste evalueringspris, tildeles Rammeaftalen som sekundær entreprenør.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 776 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : KIBO Sikring A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : DKTV A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : KIBO Sikring A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : DKTV A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : KIBO Sikring A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : DKTV A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : KIBO Sikring A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 4
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : DKTV A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : DKTV A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 5
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : KIBO Sikring A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-38683470
Postadresse : Arsenalvej 55    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Holtse
E-mail : hh@aumento.dk
Telefon : +45 31386602
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : KIBO Sikring A/S
Registreringsnummer : 67382110
By : Skanderborg
Land : Danmark
E-mail : kibo@kibo.dk
Telefon : 70107077
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : DKTV A/S
Registreringsnummer : 17981684
By : København SV
Land : Danmark
E-mail : erhverv@dktv.dk
Telefon : 69121212
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5038c332-f918-4ca6-92ab-db3c7d09d857   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/04/2024   19:58:10 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/04/2024   20:02:50 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 225592-2024
EUT-S-nummer : 76/2024
Offentliggørelsesdato : 17/04/2024

Send til en kollega

0.047