23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Tillæg til Leveringskontrakt vedr. Digitalt Sundhedssystem


Direktoratet for Kriminalforsorgen

228449-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Tillæg til Leveringskontrakt vedr. Digitalt Sundhedssystem
OJ S 76/2024 17/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Tillæg til Leveringskontrakt vedr. Digitalt Sundhedssystem
Beskrivelse : Supplerende ydelse til Leveringskontrakt om Standardsoftware til Digitalt sundhedssystem.
Identifikator for proceduren : e0201eb0-842a-420d-be36-1371af17c1e1
Tidligere bekendtgørelse : 7b52fb24-3441-4384-9d79-74190192e801-01
Intern identifikator : 23-16-0084
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Ordregiver har indgået tillægsaftalen til leveringskontrakt med CompuGroup Medical A/S til anskaffelse af EDI-service til udveksling af EDIFACT-beskeder mellem ordregivers institutioner og det øvrige sundhedsvæsen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Tillæg til Leveringskontrakt vedr. Digitalt Sundhedssystem
Beskrivelse : Supplerende ydelse til Leveringskontrakt om Standardsoftware til Digitalt sundhedssystem.
Intern identifikator : 23-16-0084
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver har indgået tillægsaftalen til leveringskontrakt med CompuGroup Medical A/S til anskaffelse af EDI-service til udveksling af EDIFACT-beskeder mellem ordregivers institutioner og det øvrige sundhedsvæsen.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Af systemtekniske årsager har vi været nødsaget til at vælge et tildelingskriterie, men kontrakten er indgået på baggrund af profylaksebekendtgørelse om supplerende ydelse til Leveringskontrakt om Standardsoftware til Digitalt sundhedssystem.
Prioriteret rækkefølge : 1
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der udfører betalingen : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der undertegner kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 651 840,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Behov for supplerende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser fra den oprindelige kontrahent
Anden begrundelse : Det er ordregivers vurdering, at manglende ibrugtagning af EDI-service, vil medføre at det digitale sundhedssystem ikke opnår den forudsatte funktionalitet for at sikre patientsikkerheden og kontraktens hovedydelse vil således stå ufærdig. Ordregiver vurderer, at betingelserne i udbudslovens § 181 er opfyldt, idet den supplerende ydelse anses for at være nødvendig for opfyldelsen af den oprindelig leveringskontrakt, og anvendelsen af en anden leverandør ikke er mulig af økonomiske årsager og vil medføre betydelige problemer og væsentlig forøge ordregivers omkostninger. Den procentvise økonomiske værdi af den supplerende ydelse ift. den oprindelige kontraktværdi svarer til 7,05 %.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : CompuGroup Medical Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 23-15-0152
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-16-0084
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 22/02/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer : 53383211
Postadresse : Strandgade 100    
By : København K
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Misbah Nazir
Telefon : +45 72554365
Internetadresse : https://kriminalforsorgen.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : CompuGroup Medical Denmark A/S
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 24210529
Postadresse : Olof Palmes Allé 44    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Land : Danmark
Kontaktpunkt : CompuGroup
Telefon : 70301340
Internetadresse : https://www.cgm.com/dnk_dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7e323e5e-52ad-4531-9e9b-7f791c608701   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/04/2024   13:48:01 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/04/2024   13:53:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 228449-2024
EUT-S-nummer : 76/2024
Offentliggørelsesdato : 17/04/2024

Send til en kollega

0.063