23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Forberedelse og aflevering af Kundens ESDH-system til Rigsarkivet


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

238471-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Edb-arkivering – Forberedelse og aflevering af Kundens ESDH-system til Rigsarkivet
OJ S 79/2024 22/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Forberedelse og aflevering af Kundens ESDH-system til Rigsarkivet
Beskrivelse : Forsvarsministeriet med underlagte myndigheder står overfor periodiske afleveringer af data fra det nuværende ESDH-system til Rigsarkivet. Forsvarets ESDH-løsning er på nuværende tidspunkt baseret på WorkZone 2022.2. Afleveringer skal kunne gennemføres fra denne og nyere versioner af Workzone. Leverandørstyring samt opgaven vedrørende oprydning og klargøring af Forsvarets databaser forud for rendering af dokumenter og endelig aflevering til Rigsarkivet, koordineres fra og af Forsvaret. Den af aftalen omfattede opgave vedrører etablering af arkivversion, herunder at modtage data og filer, rendere data og filer, fejlrette og aflevere endelig arkivversion til Rigsarkivet, jf. Bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner. Aflevering til Rigsarkivet forventes påbegyndt med første afleveringsopstart primo 2025. De fire første databaser skal være afleveret til Rigsarkivet ultimo 2025. De enkelte databasers omfang og størrelse ligger på nuværende tidspunkt i størrelsesordenen fra 45.000 til 315.000 sager, fra 1.9 mio til 9.6 mio dokumenter. Der vil i aftalens løbetid, kunne forekomme tilkøb af flere afleveringer, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Databaserne indeholder klassificerede data, hvorfor det kræves, at leverandøren og de for kontraktens opfyldelse relevante medarbejdere kan opnå sikkerhedsgodkendelsen på sikkerhedsniveau fortrolig (FTR). Renderingen skal foregå på et særskilt stand alone servermiljø, som etableres hos Forsvaret. Leverandøren skal forud for afleveringsopgavens udførelse specificere omfang og type af den for opgavens løsning relevante hardware og software til brug for det særskilte servermiljø. Servermiljøet skal etableres af leverandøren. Hardwaren indkøbes og ejes af Forsvaret og skal i forbindelse med aftalens ophør afinstalleres og nedtages af leverandøren og returneres til Forsvaret for leverandørens regning.
Identifikator for proceduren : 56c19eae-4788-43dd-8605-37268b764c0a
Intern identifikator : 2023/010498
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : FMI forbeholder sig ret til at tildele aftalen på grundlag af det indledende tilbud eller eventuelle efterfølgende indledende tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72252000   Edb-arkivering
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Helseholmen 1    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 15 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : FMI har udarbejdet et prækvalifikationsspørgeskema (herefter ”PQQ”), som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. PQQ’en indeholder formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger mv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det alene er ansøgers eget ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene. PQQ’en er tilgængelig via det elektroniske udbudssystem. Bemærk, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse. Ved afgivelse af tilbud (men ikke ansøgning om deltagelse) skal tilbudsgiver afgive en erklæring på, at tilbudsgiver 1) ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 1, og udbudslovens § 134 a, samt 2) hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld vedrørende skatter og afgifter eller ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Der vil i udbudsmaterialet vedlægges en skabelon til dette formål, som tilbudsgiver kan anvende. Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, skal hver enhed i sammenslutningen afgive en erklæring. Selvom en ansøger eller tilbudsgiver måtte være omfattet af en udelukkelsesgrund, vil FMI ikke udelukke den pågældende, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er FMI afgørelse. FMI’s vurdering vil ske som ud fra retningslinjerne i udbudslovens § 138, stk. 1-4. Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Udbuddet angår persondata i et IT-system, der helt eller delvist skal opbevares i Danmark, jf. databeskyttelseslovens § 3, stk. 9. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele aftaler til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). FMI forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at ansøgerne eller tilbudsgiverne ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for ansøgernes eller tilbudsgivernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Ifølge forsvars- og sikkerhedsdirektivet kan en ansøger basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet uanset den juridiske karakter af relationen til enhederne. Hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet og ønsker, at disse andre enheders kapacitet skal tages i betragtning ved FMI's vurdering af ansøgers egnethed, skal ansøger dokumentere, at disse andre enheder vil og er forpligtet til at stille de relevante ressourcer til ansøgers rådighed. En skabelon til en erklæring herom fra den støttende enhed er vedlagt den ovenfor nævnte PQQ. Ved indgivelse af ansøgning om prækvalifikation skal ansøgeren indgive en erklæring om, at en tildeling af aftalen ikke vil være i strid med forbuddet i artikel 5k, stk. 1, i forordning (EU) nr. 833/2014, med senere ændringer. FMI forbeholder sig i den forbindelse retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at lade ansøger berigtige en manglende eller mangelfuldt udfyldt erklæring. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i det elektroniske udbudssystem), der skal anvendes som erklæring. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal erklæringen gives for hver enkelt af de deltagende enheder. FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav. Det bemærkes, at uanset formuleringen af udbudsmaterialets krav om at fremsende oplysninger, erklæringer og dokumentation, f.eks. vedrørende beskrivelse af de tilbudte ydelser, er FMI ikke afskåret fra at indhente supplerende oplysninger m.v. efter fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, i henhold til princippet i § 159, stk. 6. Spørgsmål vedrørende anmodningen om deltagelse (prækvalifikation) skal indsendes via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmålene vil blive anonymiseret og svarene uploadet til det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål, der modtages senest inden for fristen angivet i udbudsbekendtgørelsen, vil blive besvaret af FMI senest 6 (seks) dage inden udløbet af ansøgningsfristen, jf. udbudsbekendtgørelsen. Spørgsmål modtaget senere end fristen i udbudsbekendtgørelsen vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for FMI at meddele svaret senest 6 (seks) dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 (seks) dage inden udløbet af ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. FMI stiller krav om, at ansøger og hver af de juridiske enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på, hæfter solidarisk for aftalens gennemførelse. Rammeaftalens anslåede værdi er 8.000.000 DKK eksklusiv moms, mens rammeaftalens maksimale værdi er 15.000.000 DKK eksklusiv moms. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om hvilke fremtidige underliggende myndigheder under Forsvarsministeriets ressort, som står til arkivering i aftaleperioden. Der stilles krav om at der i tilbuddet anføres navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre aftalen. For så vidt angår prækvalifikationsansøgere skal det præciseres, at FMI vil udvælge 3 ansøgere efter kriterierne anført i udbudsbekendtgørelsen afsnit vedr. udvælgelseskriteriet for teknisk og faglig formåen, medmindre der ikke modtages mere end 3 egnede/konditionsmæssige ansøgninger. Ved evaluering af evalueringskriteriet 'Kvalitet' for tilbud under udbudsproceduren, skal tilbudsgiver opfylde et minimumsniveau for point. Dette kan ses angivet i udbudsbetingelserne.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 1, litra b.
Deltagelse i en kriminel organisation Jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 1, litra a.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 1, litra e.
Svig Jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 1, litra c.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a finder anvendelse, jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 1077 af 29. juni 2022. Bestemmelsen fastslår, at ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis denne er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Dog kan ordregiver af hensyn til væsentlige samfundsinteresser undlade at udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der er omfattet udelukkelsesgrunden.
Betaling af socialsikringsbidrag Tilbudsgivere, som har ubetalt forfalden gæld på 100.000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, vil blive udelukket, medmindre tilbudsgiver har stillet eller vil stille sikkerhed for gælden, eller har indgået og overholdt en afdragsordning vedrørende gælden.
Betaling af skatter og afgifter Tilbudsgivere, som har ubetalt forfalden gæld på 100.000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, vil blive udelukket, medmindre tilbudsgiver har stillet eller vil stille sikkerhed for gælden, eller har indgået og overholdt en afdragsordning vedrørende gælden.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 1, litra d.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Forberedelse og aflevering af Kundens ESDH-system til Rigsarkivet
Beskrivelse : Forsvarsministeriet med underlagte myndigheder står overfor periodiske afleveringer af data fra det nuværende ESDH-system til Rigsarkivet. Forsvarets ESDH-løsning er på nuværende tidspunkt baseret på WorkZone 2022.2. Afleveringer skal kunne gennemføres fra denne og nyere versioner af Workzone. Leverandørstyring samt opgaven vedrørende oprydning og klargøring af Forsvarets databaser forud for rendering af dokumenter og endelig aflevering til Rigsarkivet, koordineres fra og af Forsvaret. Den af aftalen omfattede opgave vedrører etablering af arkivversion, herunder at modtage data og filer, rendere data og filer, fejlrette og aflevere endelig arkivversion til Rigsarkivet, jf. Bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner. Aflevering til Rigsarkivet forventes påbegyndt med første afleveringsopstart primo 2025. De fire første databaser skal være afleveret til Rigsarkivet ultimo 2025. De enkelte databasers omfang og størrelse ligger på nuværende tidspunkt i størrelsesordenen fra 45.000 til 315.000 sager, fra 1.9 mio til 9.6 mio dokumenter. Der vil i aftalens løbetid, kunne forekomme tilkøb af flere afleveringer, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Databaserne indeholder klassificerede data, hvorfor det kræves, at leverandøren og de for kontraktens opfyldelse relevante medarbejdere kan opnå sikkerhedsgodkendelsen på sikkerhedsniveau fortrolig (FTR). Renderingen skal foregå på et særskilt stand alone servermiljø, som etableres hos Forsvaret. Leverandøren skal forud for afleveringsopgavens udførelse specificere omfang og type af den for opgavens løsning relevante hardware og software til brug for det særskilte servermiljø. Servermiljøet skal etableres af leverandøren. Hardwaren indkøbes og ejes af Forsvaret og skal i forbindelse med aftalens ophør afinstalleres og nedtages af leverandøren og returneres til Forsvaret for leverandørens regning.
Intern identifikator : 2023/010498
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72252000   Edb-arkivering
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Helseholmen 1    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens ordinære løbetid er 60 måneder. Aftalen kan forlænges med to gange 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 15 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb, der forventes udbudt forud for nærværende udbuds udløb, så længe kunden er underlagt regler om arkivering.
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : FMI har udarbejdet et prækvalifikationsspørgeskema (herefter ”PQQ”), som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. PQQ’en indeholder formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger mv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det alene er ansøgers eget ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene. PQQ’en er tilgængelig via det elektroniske udbudssystem. Bemærk, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse. Ved afgivelse af tilbud (men ikke ansøgning om deltagelse) skal tilbudsgiver afgive en erklæring på, at tilbudsgiver 1) ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 1, og udbudslovens § 134 a, samt 2) hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld vedrørende skatter og afgifter eller ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Der vil i udbudsmaterialet vedlægges en skabelon til dette formål, som tilbudsgiver kan anvende. Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, skal hver enhed i sammenslutningen afgive en erklæring. Selvom en ansøger eller tilbudsgiver måtte være omfattet af en udelukkelsesgrund, vil FMI ikke udelukke den pågældende, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er FMI afgørelse. FMI’s vurdering vil ske som ud fra retningslinjerne i udbudslovens § 138, stk. 1-4. Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Udbuddet angår persondata i et IT-system, der helt eller delvist skal opbevares i Danmark, jf. databeskyttelseslovens § 3, stk. 9. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele aftaler til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). FMI forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at ansøgerne eller tilbudsgiverne ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for ansøgernes eller tilbudsgivernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Ifølge forsvars- og sikkerhedsdirektivet kan en ansøger basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet uanset den juridiske karakter af relationen til enhederne. Hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet og ønsker, at disse andre enheders kapacitet skal tages i betragtning ved FMI's vurdering af ansøgers egnethed, skal ansøger dokumentere, at disse andre enheder vil og er forpligtet til at stille de relevante ressourcer til ansøgers rådighed. En skabelon til en erklæring herom fra den støttende enhed er vedlagt den ovenfor nævnte PQQ. Ved indgivelse af ansøgning om prækvalifikation skal ansøgeren indgive en erklæring om, at en tildeling af aftalen ikke vil være i strid med forbuddet i artikel 5k, stk. 1, i forordning (EU) nr. 833/2014, med senere ændringer. FMI forbeholder sig i den forbindelse retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at lade ansøger berigtige en manglende eller mangelfuldt udfyldt erklæring. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i det elektroniske udbudssystem), der skal anvendes som erklæring. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal erklæringen gives for hver enkelt af de deltagende enheder. FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav. Det bemærkes, at uanset formuleringen af udbudsmaterialets krav om at fremsende oplysninger, erklæringer og dokumentation, f.eks. vedrørende beskrivelse af de tilbudte ydelser, er FMI ikke afskåret fra at indhente supplerende oplysninger m.v. efter fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, i henhold til princippet i § 159, stk. 6. Spørgsmål vedrørende anmodningen om deltagelse (prækvalifikation) skal indsendes via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmålene vil blive anonymiseret og svarene uploadet til det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål, der modtages senest inden for fristen angivet i udbudsbekendtgørelsen, vil blive besvaret af FMI senest 6 (seks) dage inden udløbet af ansøgningsfristen, jf. udbudsbekendtgørelsen. Spørgsmål modtaget senere end fristen i udbudsbekendtgørelsen vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for FMI at meddele svaret senest 6 (seks) dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 (seks) dage inden udløbet af ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. FMI stiller krav om, at ansøger og hver af de juridiske enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på, hæfter solidarisk for aftalens gennemførelse. Rammeaftalens anslåede værdi er 8.000.000 DKK eksklusiv moms, mens rammeaftalens maksimale værdi er 15.000.000 DKK eksklusiv moms. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om hvilke fremtidige underliggende myndigheder under Forsvarsministeriets ressort, som står til arkivering i aftaleperioden. Der stilles krav om at der i tilbuddet anføres navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre aftalen. For så vidt angår prækvalifikationsansøgere skal det præciseres, at FMI vil udvælge 3 ansøgere efter kriterierne anført i udbudsbekendtgørelsen afsnit vedr. udvælgelseskriteriet for teknisk og faglig formåen, medmindre der ikke modtages mere end 3 egnede/konditionsmæssige ansøgninger. Ved evaluering af evalueringskriteriet 'Kvalitet' for tilbud under udbudsproceduren, skal tilbudsgiver opfylde et minimumsniveau for point. Dette kan ses angivet i udbudsbetingelserne.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Beskrivelse : Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 30 procent i det seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår. Ansøgningen skal indeholde følgende: En angivelse af ansøgers egenkapital og samlede aktiver ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal oplysningerne afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for de enkelte enheder.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Kriterier for udvælgelse blandt de egnede ansøgere.
Beskrivelse : Ansøgningen skal indeholde en liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), udført før udløbet af ansøgningsfristen. Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner denne anskaffelse. Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes ansøger angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen). Ved angivelse af dato for leverancerne bedes ansøger anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, aftale på licenser og lignende, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet. Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, hvilken ansøger der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, der er sammenlignelig med den aftale, der er beskrevet i denne udbudsbekendtgørelse. Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af leverancen, der er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af leverancen ikke er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført forud for ansøgningsfristen. Udvælgelsen af ansøgere sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer i forhold til den aftale, der er beskrevet i denne udbudsbekendtgørelse. I relevansvurderingen vil der blive lagt vægt på arten af de tidligere leverancer. Vurderingen vil blive baseret på referencelisten i ansøgningen, jf. ovenfor. Det bemærkes, at hvis de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen. Listen må maksimalt indeholde 3 tidligere leverancer (referencer), uanset om ansøger er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet. Hvis listen indeholder flere end 3, vil FMI kun tage de første 3 leverancer på listen i betragtning. Leverancer derudover vil ikke indgå i vurderingen. En reference må maksimalt fylde én A4-side - 2400 anslag inkl. mellemrum. Anslag ud over det angivne vil ikke indgå i evalueringen af referencen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se beskrivelse af tildelingskriterie i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se beskrivelse af tildelingskriterie i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 06/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 05/06/2024
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : FMI kræver, at alle, der deltager i udførelsen af aftalen, på personniveau skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere på klassifikationsgraden "FOTROLIGT (FTR)". Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele aftalens løbetid. Se nærmere herom i aftalen. Det er ansøgers eget ansvar at opnå de sikkerhedsgodkendelser, som er en forudsætning for at kunne opfylde aftalen. Sikkerhedsgodkendelse skal foreligge forud for at personerne påbegynder arbejde i relation til aftalen.
Vilkår for indgivelse :
Obligatorisk angivelse af underentreprise : Den del af kontrakten, som tilbudsgiver har til hensigt at give i underentreprise
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 21/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Aftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR-forpligtelser og internationale sanktioner; der henvises til aftalegrundlaget for yderligere oplysninger.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Betaling skal ske senest 30 dage efter, at leverandøren har fremsendt fyldestgørende faktura til FMI. De nærmere betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
Underentreprise :
Entreprenøren skal angive eventuelle udskiftninger af underentreprenører i løbet af kontraktens udførelse.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, indgives til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en aftale baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre aftalen, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der behandler tilbud : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Niels Thorsteinsson
E-mail : 00469995@mil.dk
Telefon : 29318242
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d83d22d8-4b21-4525-b6e9-5a042de92ed3   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/04/2024   12:18:20 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/04/2024   12:18:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 238471-2024
EUT-S-nummer : 79/2024
Offentliggørelsesdato : 22/04/2024

Send til en kollega

0.048