23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
24.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune - udbud af offentligt tilgængelige ladestandere


Hjørring Kommune

OpgavebeskrivelseHjørring Kommune ønsker at opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af ladestandere i Hjørring Kommune.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Hjørring Kommune, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1804 af 13. september 2023 om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler og om ophævelse af direktiv 2014/94/EU (AFI-Forordningen) samt AFI-loven (Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Hjørring Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udbuddet gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet.

Det betyder, at Kontrakten skal indgås på baggrund af en annoncering i overensstemmelse med udbudslovens § 192 og regler indført efter udbudslovens § 191, stk. 2, jf. Bekendtgørelse nr. 1073 af 28. juni 2022 om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter.

De private operatører skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestanderne.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 374 af 9. april 2024 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Der udbydes 4 puljer (delaftaler) med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle puljer.

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”, idet der dog er indbygget en forhandlingsrunde efter modtagelse af de indledende tilbud. Herefter afgives de endelige tilbud på baggrund af forhandlingerne og det evt. reviderede udbudsmateriale.

Den angivne frist i annoncen skal derfor forstås som frist for afgivelse af indledende tilbud.
Annonceret24. april 2024 16:22:00 CEST
Deadline15. maj 2024 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformAndet
CPV kode51112100
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf49eaf4-7dad-4820-a8a7-7ff9c7f8ed50/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierLaveste pris
UdvælgelseskriterierSom en del af det indledende tilbud skal tilbudsgiver afgive erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver har modtaget en endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for nedenstående, jf. udbudslovens § 135:

- Handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)

- Bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Operatørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Operatøren er etableret

- Svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

- Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21)

- Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)

- Overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1).

Hjørring Kommune skal desuden udelukke tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt, er medlem af eller tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Hjørring Kommune skal ligeledes udelukke tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.

Hjørring Kommune skal også udelukke tilbudsgiver, hvis tilbudsgiver der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Som en del af det indledende tilbudt skal tilbudsgiver desuden afgive erklæring om:

- Den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende) og

- Den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 6 (tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret).

Som en del af det indledende tilbud skal tilbudsgiver ligeledes afgive erklæringer om:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

- Tilbudsgivers samlede aktiver (også kaldet ”balancesum”) i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en soliditetsgrad på mindst 5 %. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen).

Kontaktperson

NavnBirger Kidmose
Telefon+45 51611000
E-mailbki@ramboll.com

Ordregiver

NavnHjørring Kommune
AdresseSpringvandspladsen 5
9800 Hjørring
DK
Telefon+45 72333333
E-mailhjoerring@hjoerring.dk
WWWhttps://hjoerring.dk/

Modtager af tilbud

NavnRambøll Management Consulting A/S

Send til en kollega

0.047