23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

HERNING VAND HOLDING A/S

Udbud af IT-infrastruktur


HERNING VAND HOLDING A/S

245809-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af IT-infrastruktur
OJ S 82/2024 25/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : HERNING VAND HOLDING A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af IT-infrastruktur
Beskrivelse : Herning Vand Holding A/S skal hermed udbyde outsourcing af driften af koncernens IT-infrastruktur.
Identifikator for proceduren : 7083c124-ceef-48f2-933c-47e77d546b97
Tidligere bekendtgørelse : a4753802-8f6d-4dfb-93f6-edcb23c8949b-01
Intern identifikator : 227701
Type af procedure : Begrænset
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som begrænset udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør, som opfylder de egnethedskrav, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, kan ansøge om at deltage, mens kun de ansøgere, som ordregiver har opfordret til at afgive tilbud, kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 48200000   Programpakke til netværk, internet og intranet, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ålykkevej 5    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Herning Vand Holding A/S skal hermed annullere sit udbud vedr. IT-infrastruktur. Begrundelsen for annullering er fejl i udbudsmaterialet, som nødvendiggør en ændring, der alene kan ske ved udsendelse af nyt udbud. Fejlen vedrører mindstekravet: "IT-partner skal have et bemandet repræsentationskontor i Herning." Der vil blive offentliggjort et nyt udbudsmateriale snarest.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af IT-infrastruktur
Beskrivelse : Herning Vand Holding A/S skal hermed udbyde outsourcing af driften af koncernens IT-infrastruktur.
Intern identifikator : 227701
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 48200000   Programpakke til netværk, internet og intranet
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Aftalen kan fornyes 2 gange á 12 måneders varighed hver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Delkriteriet ”Pris” omregnes til den procentvise forskel i forhold til tilbuddet med den laveste pris. Et prisblad til udfyldning med angivelse af tilbudsgivers vurdering af driftsomkostninger, initialomkostninger samt eventuelle konsulentomkostninger mv. skal udfyldes og er vedlagt som bilag 5. Det er tilbuddenes samlede driftsomkostninger og initialomkostninger, der sammenlignes ved evaluering af tilbuddene.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bemanding og samarbejde
Beskrivelse : Delkriteriet ”Bemanding og samarbejde” bedømmes samlet på baggrund af tilbudsgivers beskrivelse af den tilbudte bemanding og beskrivelse af samarbejdet, jf. kravspecifikationens pkt. 3.7-3.8. Der bedømmes på en skala fra 1 til 5. Delkriteriet omregnes til den procentvise forskel i forhold til tilbuddet med bedste opfyldelse af kriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Løsningsforslag
Beskrivelse : Delkriteriet løsningsforslag bedømmes ud fra hvert krav, der fremgår af kravspecifikationens pkt. 3.3-3.6. Det vil sige, at der tildeles point efter pointskalaen 1 til 5 for hvert krav. Pointene for hver løsningsforslag lægges sammen. Delkriteriet omregnes herefter til den procentvise forskel i forhold til tilbuddet med flest point i forhold til delkriteriet. De opgjorte procentvise forskelle for "pris", "bemanding og samarbejde" og "løsningsforslag" ganges med vægtningen. Vinderen bliver herefter tilbuddet med den laveste sammenvægtede procentforskel.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : HERNING VAND HOLDING A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : HERNING VAND HOLDING A/S
Registreringsnummer : 25810619
Postadresse : Ålykkevej 5    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jakob Schmidt Thorsøe
E-mail : jt@eom.dk
Telefon : 25290844
Internetadresse : https://herningvand.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8222b6fb-379a-4b73-b626-c77db508474e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/04/2024   11:06:06 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 245809-2024
EUT-S-nummer : 82/2024
Offentliggørelsesdato : 25/04/2024

Send til en kollega

0.031