23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Civilstyrelsen

Udbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudvikling af Lex Dania produktion, retsinformation.dk, lovtidende.dk og statstidende.dk


Civilstyrelsen

249235-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudvikling af Lex Dania produktion, retsinformation.dk, lovtidende.dk og statstidende.dk
OJ S 83/2024 26/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Civilstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudvikling af Lex Dania produktion, retsinformation.dk, lovtidende.dk og statstidende.dk
Beskrivelse : Civilstyrelsen varetager drift, koordinering og udvikling af it-løsningerne; Lex Dania produktion og Statstidende. Lex Dania produktion er den it-løsning, hvorigennem alle love og regler produceres, bearbejdes og offentliggøres. Løsningen understøtter den vigtige samfundsopgave, der er den centrale statslige retskildeformidling og danner grundlaget for hele det statslige retsinformationssystem. Produktionssystemet anvendes af informationsleverandørerne, dvs. Folketinget, ministerier og underliggende myndigheder, i alle skridt forbundet med dokumentbearbejdningen fra opmærkning til offentliggørelse. Dokumenter og data gøres, alt efter dokumenttypen, tilgængelig på henholdsvis lovtidende.dk, retsinformation.dk, ministerialtidende.dk og offentlighedsportalen.dk. I Statstidende optages alle meddelelser, som i henhold til lovgivningen skal kundgøres i Statstidende. Statstidende indeholder lovpligtige meddelelser med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder samt visse andre offentliggørelser. Statstidende udgives elektronisk på www.statstidende.dk. Der skal under Kontrakten gennemføres et større udviklingsprojekt, hvor det centrale styringsværktøj Lex Dania klient skal moderniseres. Dette skal bl.a. sikre en mere tidssvarende brugergrænseflade til understøttelse af nuværende og fremtidige forretningsbehov og give bedre forudsætninger for fremtidigt vedligehold og funktionsudvidelser.
Identifikator for proceduren : 937f1694-cda6-48bf-97c6-40025009ddbd
Intern identifikator : 2023/6
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbudsproceduren er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
2.1.2.
Udførelsessted
By : Viborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal deltage i møder på Kundens adresse.
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal forestå, drift support og vedligehold fra Leverandørens lokationer som er geografisk placeret inden for Danmarks (NUTS DK0) grænser.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 146 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, Begrundelsen for dette fremgår nedenfor. I forbindelse med udførelsen af de ydelser, som er omfattet af udbuddet, er det nødvendigt, at leverandøren har et indgående kendskab til det samlede systemkompleks, som skal driftes, vedligeholdes, supportes og videreudvikles. Systemkomplekset har indbyrdes afhængigheder, herunder har den del af systemet, som skal videreudvikles, afhængigheder til øvrige dele af systemet. Det er derfor nødvendigt med henblik på at gennemføre videreudviklingen, at leverandøren har indgående viden om det samlede systemkompleks, herunder med henblik på at sikre, at videreudvikling af en del af systemkomplekset ikke skaber uhensigtsmæssigheder i forhold til andre dele af systemkomplekset. Dette gør sig ligeledes gældende på de andre dele af systemet ved den løbende vedligeholdelse, idet eksempelvis opgraderinger af dele af systemet, kan føre til ændret forhold, som en leverandør skal være opmærksom på ved videreudvikling i øvrige dele af systemkomplekset. På denne baggrund vil det være forbundet med risiko for driften af det samlet systemkompleks, herunder tilgængelighed af systemkomplekset, at opdele kontrakten i delkontrakter i forhold til de leverede ydelser under kontrakten, herunder eksempelvis på grund af manglende viden om det samlede systemkompleks. Det vil ligeledes skabe større omkostninger og koordineringsansvar for ordregiver at sikre, at leverandørerne er opdateret om systemet. Endeligt vil det også være forbundet med komplekse spørgsmål om ansvarsfordeling mellem leverandørerne, hvis kontrakten opdeles i forhold til de leverede ydelser. Det vurderes herefter, at der kan opnås den sikreste drift samt den billigste og bedste løsning ved at udbyde kontrakten samlet. Derudover mindskes risikoen for, at der ikke kan placeres ansvar, ved eventuel misligholdelse i kontraktens løbetid. Det vurderes herefter samlet set af hensyn driftssikkerhed, økonomi og ansvarsfordeling, at opdeling af kontrakten vil være uhensigtsmæssig. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere eller tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger eller tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Ansøger eller tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En ansøger eller tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt ansøger eller tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter over 100.000 DKK både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet, jf. Udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudvikling af Lex Dania produktion, retsinformation.dk, lovtidende.dk og statstidende.dk
Beskrivelse : Civilstyrelsen varetager drift, koordinering og udvikling af it-løsningerne; Lex Dania produktion og Statstidende. Lex Dania produktion er den it-løsning, hvorigennem alle love og regler produceres, bearbejdes og offentliggøres. Løsningen understøtter den vigtige samfundsopgave, der er den centrale statslige retskildeformidling og danner grundlaget for hele det statslige retsinformationssystem. Produktionssystemet anvendes af informationsleverandørerne, dvs. Folketinget, ministerier og underliggende myndigheder, i alle skridt forbundet med dokumentbearbejdningen fra opmærkning til offentliggørelse. Dokumenter og data gøres, alt efter dokumenttypen, tilgængelig på henholdsvis lovtidende.dk, retsinformation.dk, ministerialtidende.dk og offentlighedsportalen.dk. I Statstidende optages alle meddelelser, som i henhold til lovgivningen skal kundgøres i Statstidende. Statstidende indeholder lovpligtige meddelelser med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder samt visse andre offentliggørelser. Statstidende udgives elektronisk på www.statstidende.dk. Der skal under Kontrakten gennemføres et større udviklingsprojekt, hvor det centrale styringsværktøj Lex Dania klient skal moderniseres. Dette skal bl.a. sikre en mere tidssvarende brugergrænseflade til understøttelse af nuværende og fremtidige forretningsbehov og give bedre forudsætninger for fremtidigt vedligehold og funktionsudvidelser.
Intern identifikator : 2023/6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Følgende optioner indgår: - Option på ekstra uddannelsesmiljøer - Option på etablering og drift, vedligehold og support af Geografic Information System (GIS) server - Optioner på forlængelse
5.1.2.
Udførelsessted
By : Viborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal deltage i møder på Kundens adresse.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal forestå, drift support og vedligehold fra Leverandørens lokationer som er geografisk placeret inden for Danmarks (NUTS DK0) grænser.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 84   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges tre gange á 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 146 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 136201-2023
Yderligere oplysninger : Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, Begrundelsen for dette fremgår nedenfor. I forbindelse med udførelsen af de ydelser, som er omfattet af udbuddet, er det nødvendigt, at leverandøren har et indgående kendskab til det samlede systemkompleks, som skal driftes, vedligeholdes, supportes og videreudvikles. Systemkomplekset har indbyrdes afhængigheder, herunder har den del af systemet, som skal videreudvikles, afhængigheder til øvrige dele af systemet. Det er derfor nødvendigt med henblik på at gennemføre videreudviklingen, at leverandøren har indgående viden om det samlede systemkompleks, herunder med henblik på at sikre, at videreudvikling af en del af systemkomplekset ikke skaber uhensigtsmæssigheder i forhold til andre dele af systemkomplekset. Dette gør sig ligeledes gældende på de andre dele af systemet ved den løbende vedligeholdelse, idet eksempelvis opgraderinger af dele af systemet, kan føre til ændret forhold, som en leverandør skal være opmærksom på ved videreudvikling i øvrige dele af systemkomplekset. På denne baggrund vil det være forbundet med risiko for driften af det samlet systemkompleks, herunder tilgængelighed af systemkomplekset, at opdele kontrakten i delkontrakter i forhold til de leverede ydelser under kontrakten, herunder eksempelvis på grund af manglende viden om det samlede systemkompleks. Det vil ligeledes skabe større omkostninger og koordineringsansvar for ordregiver at sikre, at leverandørerne er opdateret om systemet. Endeligt vil det også være forbundet med komplekse spørgsmål om ansvarsfordeling mellem leverandørerne, hvis kontrakten opdeles i forhold til de leverede ydelser. Det vurderes herefter, at der kan opnås den sikreste drift samt den billigste og bedste løsning ved at udbyde kontrakten samlet. Derudover mindskes risikoen for, at der ikke kan placeres ansvar, ved eventuel misligholdelse i kontraktens løbetid. Det vurderes herefter samlet set af hensyn driftssikkerhed, økonomi og ansvarsfordeling, at opdeling af kontrakten vil være uhensigtsmæssig. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere eller tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger eller tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Ansøger eller tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En ansøger eller tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt ansøger eller tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal indsende referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver, jf. ESPD'et, pkt. IV.C. Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne. Ansøger skal inden for de seneste 3 år have igangsat, varetaget eller udført mindst en (1) tilsvarende opgave. Specifikt skal ansøger i form af mindst én (1) reference inden for hvert af nedenstående områder have dokumenteret erfaring med: - Varetagelse af it-drift (dvs. drift af it-infrastruktur, applikationsdrift, vedligeholdelse af hard- og software anvendt til it-drift, samt overvågning og support af it-drift ) - Vedligeholdelse af it-løsninger som der svarer til den udbudte løsning - Aktiviteter og/eller rådgivning vedr. IT-løsninger på områderne sagsbehandling og dokumentstyringssystem. - Gennemførsel af et større udviklings-, transformations- eller opgraderingsprojekt på IT-området på minimum 1.000 timer (dvs. de 1.000 timer er udelukkende anvendt til de nævnte projekttyper og omfatter eksempelvis ikke timer anvendt til drift eller vedligeholdelse). Hver af referencerne kan angå et eller flere af de anførte punkter, og én reference kan således dække flere af de ovenstående krav. Referencerne skal indeholde: - Modtager af arbejdet/ydelsen (herunder branche/kundetype), - Tidspunkt og varighed for opgavens udførelse. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som kan indgå i vurderingen af referencen. Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. - Beskrivelse af projektets art og omfang (herunder økonomi/timeforbrug). - Om opgaven er gennemført i samarbejde med andre virksomheder, og i givet fald ansøgerens rolle og andel i projektet I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal ansøger fremlægge følgende dokumentation: - Den referenceliste som skal indeholdes i ESPD'et, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers referencer. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Ordregiver henstiller til, at ansøger begrænser beskrivelsen af den enkelte reference til maksimalt at fylde 7200 tegn inkl. mellemrum. Referencer må ikke indeholde links eller tilsvarende henvisninger. En ansøger (ansøgerne, hvis der tale om konsortium, og ansøger inkl. støttende enheder, såfremt der anvendes sådanne) må samlet set angive maksimalt 5 referencer. Indgår der flere end det maksimalt tilladte antal referencer i ansøgningen, vil Ordregiver alene vurdere de førstnævnte referencer, i det fremsendte ESPD. Er Ansøger en sammenslutning af virksomheder, f.eks. et konsortium, eller støtter ansøger sig på andre virksomheders formåen, vil der tages udgangspunkt i den første referencen i hver af de fremsendte ESPD’er, dernæst den anden reference fra hvert ESPD og så fremdeles (Round Robin). Hvis en reference ikke vurderes at leve op til ovenstående krav, vil den fortsat indgå som en af de 5 første.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ordregiver forventer at udvælge tre (3) ansøgere. Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end tre (3) egnede virksomheder, vil Ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen afsnit 5.1.9. Der vil kun blive inddraget referencer, der lever op til minimumskravene til egnethed i henhold til afsnit 5.1.9 og er anført i ESPD’ets del IV. Der lægges vægt på, at ansøgeren, på tværs af de angivne referencer, viser de mest relevante referencer, der viser ansøgerens evne til at udføre den udbudte opgave. Ved vurderingen af en references relevans, lægges der vægt på: • I hvilket omfang referencerne omfatter erfaring med udvikling lignende it-systemer, med et stort antal interessenter og stor kritikalitet • I hvilket omfang referencerne omfatter erfaring med vedligeholdelse og videreudvikling af lignende systemer/tjenesteydelser. Med lignende menes løsninger med en bred brugerskare på inputsiden og publicering af indhold på eksterne sider med stærk bruger og indholdsstyring herimellem • I hvilket omfang referencerne omfatter erfaring med overtagelse, videreudvikling og opretholdelse af drift af et eksisterende it-system, herunder datamigrering fra det eksisterende it-system. • I hvilket omfang ansøger selv har udført de relevante dele af referencen Antallet af referencer vil ikke selvstændigt være afgørende, idet det er det samlede billede af referencernes omfang og relevans i forhold til det udbudte, der er afgørende. Udvælgelsen vil ske på tværs af alle inddragede referencer. Ansøger skal endvidere være opmærksom på, at der lægges vægt på, om det er ansøger selv eller underleverandører, som har udført opgaven beskrevet i referencen. Dette gælder, selvom referencen er ansøgers eget koncernforbundne selskab. I sådanne tilfælde skal ansøger således følge de vedlagte udbudsbetingelser om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Vurderingen af elementerne baseres på ansøgernes referencer med en score på hvert af de ovenstående elementer efter følgende skala: • Ikke relevant • Mindre relevant • Relevant • Meget relevant • Særdeles relevant Til brug for udvælgelsen skal ansøger alene udfylde EPSD'ets del V ved reference til del IV.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Drift og transition ind
Beskrivelse : Underkriterium drift og transition ind har delkriterier med vægtninger, som fremgår af udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Metode
Beskrivelse : Underkriterium metode har delkriterier med vægtninger, som fremgår af udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde
Beskrivelse : Underkriterium samarbejde har delkriterier med vægtninger, som fremgår af udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sikkerhed
Beskrivelse : Underkriterium sikkerhed har delkriterier med vægtninger, som fremgår af udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplaner
Beskrivelse : Underkriterium tidsplaner har delkriterier med vægtninger, som fremgår af udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriterium pris evalueres på grundlag af en evalueringsteknisk pris, der opgøres som anført i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset
Begrundelse for at begrænse adgangen til visse udbudsdokumenter : Beskyttelse af særlig følsomme oplysninger
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 16/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 10/06/2024
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Leverandørens medarbejdere eller medarbejdere hos Leverandørens underleverandører med fysisk eller logisk adgang til Kundens Miljøer eller Data skal sikkerhedsgodkendes til niveau HEMMELIGT. Kunden er ansvarlig for udstedelse af sikkerhedsgodkendelse. Leverandøren skal vederlagsfrit bistå Kunden i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen, herunder med, men ikke afgrænset til, indhentelse af relevante informationer hos den enkelte medarbejder.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 28/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Leverandøren er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Leverandøren er forpligtet til at sikre at systemet og al data heri kun opbevares i Danmark. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere informationer.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Der er krav om udfyldelse af tavshedserklæring for at tilgå dele af dokumentationen for den eksisterende løsning. Se udbudsmaterialet for nærmere herom.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Civilstyrelsen
Registreringsnummer : 11570119
Postadresse : Toldboden 2., 2. sal    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72 68 83 56
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 20b53917-32c9-4318-afeb-0b8da1a08268   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/04/2024   09:29:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/04/2024   09:29:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 249235-2024
EUT-S-nummer : 83/2024
Offentliggørelsesdato : 26/04/2024

Send til en kollega

0.047