23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

BIOFOS A/S

Bekendtgørelse om indgået kontrakt for udbud af Elinstallationer ifm. renovering af rådnetanke RD


BIOFOS A/S

255449-2024 - Resultater
Danmark – Rådnetanke – Bekendtgørelse om indgået kontrakt for udbud af Elinstallationer ifm. renovering af rådnetanke RD
OJ S 84/2024 29/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : BIOFOS A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Bekendtgørelse om indgået kontrakt for udbud af Elinstallationer ifm. renovering af rådnetanke RD
Beskrivelse : Dette udbud vedrører elinstallationer i forbindelse med renovering af rådnetanke på RD.
Identifikator for proceduren : 65d46cb5-7d54-45b1-b073-e56e85a868d4
Tidligere bekendtgørelse : 502722-2023
Intern identifikator : 228393250
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Opgaverne består i hovedtræk af følgende:Ny elforsyningNy fordelertavle, ny bygningstavle og nye maskintavlerGulvrenovering i tavlerumNye hovedføringsveje og elinstallationerNyt lynaflederanlægNye Fibernetværksinstallationer for PLC-systemerDemontage af alt udgået udstyr
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45252122   Rådnetanke
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31214500   Eltavler, 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45232420   Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg, 45232422   Slambehandlingsanlæg, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45317000   Øvrige elinstallationer, 72243000   Programmeringstjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Renseanlæg Damhusåen
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 31 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Bekendtgørelse om indgået kontrakt for udbud af Elinstallationer ifm. renovering af rådnetanke RD
Beskrivelse : Dette udbud vedrører elinstallationer i forbindelse med renovering af rådnetanke på RD.
Intern identifikator : 228393250
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45252122   Rådnetanke
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31214500   Eltavler, 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45232420   Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg, 45232422   Slambehandlingsanlæg, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45317000   Øvrige elinstallationer, 72243000   Programmeringstjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Renseanlæg Damhusåen
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 25/04/2024
Varigheds slutdato : 21/09/2026
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 31 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Ordregiver vil evaluere tilbuddene i forhold til kriteriet ”Pris” på grundlag af tilbudslistens poster.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : BIOFOS A/S
Organisation, der udfører betalingen : BIOFOS A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 420 835,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : CD AUTOMATION A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 502722-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 6 420 835,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Entreprisekontrakt
Titel : Entreprisekontrakt vedrørende Elinstallationer ifm. renovering af rådnetanke RD
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : BIOFOS A/S
Registreringsnummer : 25601920
Postadresse : Refshalevej 250    
By : København K
Postnummer : 1432
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mie Søgaard
E-mail : miso@biofos.dk
Telefon : +45 32573232
Internetadresse : https://biofos.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : CD AUTOMATION A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 37356697
Postadresse : Energivej 40    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : CD AUTOMATION A/S
Telefon : +45 44 97 45 59
Internetadresse : https://www.cdautomation.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c67b5eb8-3c21-40fe-8bd4-7b25ba4b5a9f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/04/2024   07:45:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/04/2024   07:45:54 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 255449-2024
EUT-S-nummer : 84/2024
Offentliggørelsesdato : 29/04/2024

Send til en kollega

0.031