23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

ATP

Kontrakt om levering af drift, vedligehold og videreudvikling mv. af Familieydelsessystemet


ATP

265918-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – Kontrakt om levering af drift, vedligehold og videreudvikling mv. af Familieydelsessystemet
OJ S 88/2024 06/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : ATP
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om levering af drift, vedligehold og videreudvikling mv. af Familieydelsessystemet
Beskrivelse : I) Baggrund og formål:ATP genudbyder drift, vedligehold og videreudvikling af Familieydelsessystemet (Systemet) til Udbetaling Danmark (UDK). Systemet er udviklet af Netcompany A/S, som i dag yder drift, vedligehold, support og videreudvikling mv.Familieydelsessystemet indeholder følgende hovedelementer: En selvbetjeningsløsning som udstilles via borger.dk til borgere og et fagsystem til sagsbehandling i UDK for interne ATP-brugere, herunder ca. 100 kundeservicemedarbejdere, fagsystemet udbetaler ca. 20 mia. DKK årligt. Fagsystemet består dels af standardprogrammellet Amplio, der leveres af Netcompany A/S, og dels af ATP-specifikt programmel.Familieydelsessystemet understøtter ATP’s forretning ift. fire ordninger, der administreres: Børne- og ungeydelse, Børnetilskud, Underholdsbidrag og Vandrende arbejdstagere. Ordningerne omfatter i alt 31 forskellige ydelser.I 2023 blev der behandlet i omegnen af 59.000 ansøgninger, og der er modtaget 64.000 øvrige henvendelser fra borgere. Der var 1,2 mio. ydelsesmodtagere, og der blev udbetalt 20 mia. kroner i alt. Der blev udsendt 1,4 mio. breve i 2023.Ydelsesområdet familieydelser er reguleret af Lov om en børne- og ungeydelse og Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Herudover er familieydelser til udenlandske statsborgere og danske statsborgere i udlandet reguleret ved en række konventioner og forordninger.Til produktionsmiljøet er der etableret omkring 30 integrationer til såvel interne ATP-systemer som eksterne systemer.Systemet er baseret på et standard-system udviklet af Netcompany kaldet Amplio (tidligere Modulus Ydelse). Både Amplio-programmellet og den ATP-specifikke del af applikationen er udviklet i Java og anvender Spring Framework. Amplio udgør 34 % af det samlede antal kodelinjer. Vedligehold og videreudvikling af Amplio anskaffes særskilt af ATP. ATP specifik lovgivning er understøttet af den ATP specifikke kode.Systemet kører på en Oracle platform og består pt. af lokale udviklingsmiljøer (på udviklernes PC), ét internt testmiljø, ét eksternt testmiljø, ét uddannelsesmiljø, ét præproduktionsmiljø og ét produktionsmiljø.Systemet er under kontinuerlig videreudvikling og forbedring, herunder ifm. lov- og praksisændringer, automatiseringer, effektivisering og løbende forbedring af kundeoplevelsen via selvbetjeningsløsningen.II) Hovedydelser:Leverandøren skal levere ydelser til ATP i form af:A: Transition af systemet fra afgivende leverandør.B: Drift (infrastruktur og applikationsdrift) - Leverandøren skal stille infrastruktur til rådighed og drive systemet. Driften vil bl.a. omfatte infrastruktur (herunder forskellige miljøer), monitorering og overvågning, driftsrapportering, support og afhjælpning ift. driftsrelaterede problemer, incident management, capacity management, release management mv.C: Vedligehold - Leverandøren skal vedligeholde systemet, hvilket bl.a. vil omfatte fejlretning, opdatering og patching af software og gennemførelse af performanceforbedringer. Leverandøren skal endvidere levere 2. level support.D: Videreudvikling af systemet og andre tilknyttede konsulentydelser, som bl.a. kan omfatte videreudvikling og implementering af eventuelle effektiviseringer, ændringer af systemet og implementering af ny eller ændret funktionalitet, bl.a. som følge af ændret eller ny lovgivning, uddannelse mv.
Identifikator for proceduren : b14db0d2-d801-45de-88ac-8b0cc83fd81d
Tidligere bekendtgørelse : 153964-2024
Intern identifikator : 220622823
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Kontrakten udbydes i et udbud med forhandling, jf. udbudslovens §§ 61-66, således at der gennemføres en prækvalifikation, hvor der prækvalificeres tre (3) tilbudsgivere. ATP skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. ATP vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 eller nr. 5-6. ATP vil dog ikke udelukke en ansøger, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Der gøres opmærksom på, at ATP forbeholder sig retten til at tildele kontrakt på grundlag af det indledende tilbud. Efter modtagelse og gennemgang af de indledende tilbud afholder ATP individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Efter gennemgang af de indledende tilbud kan ATP inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet anmode tilbudsgiverne om at indsende supplerende oplysninger mv., som vurderes nødvendige for en tilfredsstillende gennemførelse af forhandlingerne. ATP kan indkalde til flere forhandlingsmøder og reviderede tilbud, såfremt det viser sig nødvendigt, men alle tilbudsgivere får tilbudt det samme antal forhandlingsmøder og samme frist til at afgive reviderede/endelige tilbud. Forhandlingsfasen har som det væsentligste til formål at etablere en hensigtsmæssig ramme for dialog mellem ATP og tilbudsgiverne om de indledende tilbud og ATP's udbudsmateriale. Dialogen via forhandlingerne skal sikre, at de endelige tilbud bedst muligt opfylder ATP's behov, understøtter en effektiv og god konkurrence om ordren og hindrer misforståelser og fejl. ATP forbeholder sig også retten til at tildele kontrakt på grundlag af reviderede tilbud. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 5. Ansøgere og tilbudsgivere modtager intet honorar for deltagelse i denne udbudsforretning. ATP kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, da ATP ikke har angivet, at en konkret fejl eller mangel vil føre til, at en ansøgning eller et tilbud skal afvises.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72253100   Help-desk-tjenester, 72253200   Systemsupport, 72254000   Programmeltestning, 72254100   Systemafprøvning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72268000   Levering af programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 250 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Mercell. Indeholder ansøgningen flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Spørgsmål vedr. prækvalifikation bør stilles så betids, at ATP kan fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks (6) dage inden ansøgningsfristens udløb, se tidsplan i udbudsbetingelserne for anbefalet spørgefrist. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret i forbindelse med prækvalifikationsfasen. Ansøger besvarer det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende enheder i selvstændige versioner af ESPD i Mercell. Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de støttende enheder i selvstændige versioner af ESPD i Mercell. Hvis den tilbudsgiver, som ATP har til hensigt at tildele kontrakt til, har baseret sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), så skal tilbudsgiveren fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2, inden ATP’s tildelingsbeslutning. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Hvis en tilbudsgiver har baseret sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, så hæfter tilbudsgiveren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse. Hvis en tilbudsgiver har baseret sig på andre enheders tekniske og faglige formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelserne, så skal de konkrete dele af tjenesteydelserne udføres af de pågældende enheder, som har fremlagt faglige erfaringer i form af referencer. Det skal bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Før ATP's beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ATP har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. For virksomheder, der er hjemhørende i Danmark, kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning, jf. udbudslovens § 153. Det bemærkes, at ATP på grund af fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2 har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af yderligere oplysninger om systemet, som i stedet kan tilgås i et fysisk datarum på ATP’s lokation i Hillerød. Det er kun de prækvalificerede ansøgere (Tilbudsgivere), der får adgang til datarummet. Se udbudsbetingelserne for nærmere information. Det oplyste estimat vedr. kontraktens værdi udgør et skøn inklusive prisen for forlængelsesoptioner. ATP forventer, at kontraktens værdi ligger i intervallet DKK 210.000.000-250.000.000 ekskl. moms. Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter. Baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og bedre kvalitet samt færre transaktionsomkostninger ved ikke at opdele kontrakten. Det bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra overtagelsesdagen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud. Tilbud, inkl. bilag, skal afleveres på dansk. Eventuelle licensbetingelser til standardprodukter eller eventuelle generelle produktbeskrivelser, samt eksempler på dokumentation (dog undtaget brugerdokumentation) kan vedlægges tilbuddet på engelsk. ATP vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse, jf. investeringsscreeningsloven. I forbindelse med udbuddet gælder artikel 5k i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, hvorefter det er forbudt at tildele kontrakten til russiske statsborgere, fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mv. ATP er berettiget til at kræve dokumentation herfor på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, ogd) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om levering af drift, vedligehold og videreudvikling mv. af Familieydelsessystemet
Beskrivelse : I) Baggrund og formål:ATP genudbyder drift, vedligehold og videreudvikling af Familieydelsessystemet (Systemet) til Udbetaling Danmark (UDK). Systemet er udviklet af Netcompany A/S, som i dag yder drift, vedligehold, support og videreudvikling mv.Familieydelsessystemet indeholder følgende hovedelementer: En selvbetjeningsløsning som udstilles via borger.dk til borgere og et fagsystem til sagsbehandling i UDK for interne ATP-brugere, herunder ca. 100 kundeservicemedarbejdere, fagsystemet udbetaler ca. 20 mia. DKK årligt. Fagsystemet består dels af standardprogrammellet Amplio, der leveres af Netcompany A/S, og dels af ATP-specifikt programmel.Familieydelsessystemet understøtter ATP’s forretning ift. fire ordninger, der administreres: Børne- og ungeydelse, Børnetilskud, Underholdsbidrag og Vandrende arbejdstagere. Ordningerne omfatter i alt 31 forskellige ydelser.I 2023 blev der behandlet i omegnen af 59.000 ansøgninger, og der er modtaget 64.000 øvrige henvendelser fra borgere. Der var 1,2 mio. ydelsesmodtagere, og der blev udbetalt 20 mia. kroner i alt. Der blev udsendt 1,4 mio. breve i 2023.Ydelsesområdet familieydelser er reguleret af Lov om en børne- og ungeydelse og Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Herudover er familieydelser til udenlandske statsborgere og danske statsborgere i udlandet reguleret ved en række konventioner og forordninger.Til produktionsmiljøet er der etableret omkring 30 integrationer til såvel interne ATP-systemer som eksterne systemer.Systemet er baseret på et standard-system udviklet af Netcompany kaldet Amplio (tidligere Modulus Ydelse). Både Amplio-programmellet og den ATP-specifikke del af applikationen er udviklet i Java og anvender Spring Framework. Amplio udgør 34 % af det samlede antal kodelinjer. Vedligehold og videreudvikling af Amplio anskaffes særskilt af ATP. ATP specifik lovgivning er understøttet af den ATP specifikke kode.Systemet kører på en Oracle platform og består pt. af lokale udviklingsmiljøer (på udviklernes PC), ét internt testmiljø, ét eksternt testmiljø, ét uddannelsesmiljø, ét præproduktionsmiljø og ét produktionsmiljø.Systemet er under kontinuerlig videreudvikling og forbedring, herunder ifm. lov- og praksisændringer, automatiseringer, effektivisering og løbende forbedring af kundeoplevelsen via selvbetjeningsløsningen.II) Hovedydelser:Leverandøren skal levere ydelser til ATP i form af:A: Transition af systemet fra afgivende leverandør.B: Drift (infrastruktur og applikationsdrift) - Leverandøren skal stille infrastruktur til rådighed og drive systemet. Driften vil bl.a. omfatte infrastruktur (herunder forskellige miljøer), monitorering og overvågning, driftsrapportering, support og afhjælpning ift. driftsrelaterede problemer, incident management, capacity management, release management mv.C: Vedligehold - Leverandøren skal vedligeholde systemet, hvilket bl.a. vil omfatte fejlretning, opdatering og patching af software og gennemførelse af performanceforbedringer. Leverandøren skal endvidere levere 2. level support.D: Videreudvikling af systemet og andre tilknyttede konsulentydelser, som bl.a. kan omfatte videreudvikling og implementering af eventuelle effektiviseringer, ændringer af systemet og implementering af ny eller ændret funktionalitet, bl.a. som følge af ændret eller ny lovgivning, uddannelse mv.
Intern identifikator : 220622823
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72253100   Help-desk-tjenester, 72253200   Systemsupport, 72254000   Programmeltestning, 72254100   Systemafprøvning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72268000   Levering af programmel
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 72   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : ATP kan forlænge kontraktens varighed to gange med op til 24 måneder pr. gang.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 250 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Mercell. Indeholder ansøgningen flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Spørgsmål vedr. prækvalifikation bør stilles så betids, at ATP kan fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks (6) dage inden ansøgningsfristens udløb, se tidsplan i udbudsbetingelserne for anbefalet spørgefrist. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret i forbindelse med prækvalifikationsfasen. Ansøger besvarer det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende enheder i selvstændige versioner af ESPD i Mercell. Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de støttende enheder i selvstændige versioner af ESPD i Mercell. Hvis den tilbudsgiver, som ATP har til hensigt at tildele kontrakt til, har baseret sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), så skal tilbudsgiveren fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2, inden ATP’s tildelingsbeslutning. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Hvis en tilbudsgiver har baseret sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, så hæfter tilbudsgiveren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse. Hvis en tilbudsgiver har baseret sig på andre enheders tekniske og faglige formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelserne, så skal de konkrete dele af tjenesteydelserne udføres af de pågældende enheder, som har fremlagt faglige erfaringer i form af referencer. Det skal bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Før ATP's beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ATP har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. For virksomheder, der er hjemhørende i Danmark, kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning, jf. udbudslovens § 153. Det bemærkes, at ATP på grund af fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2 har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af yderligere oplysninger om systemet, som i stedet kan tilgås i et fysisk datarum på ATP’s lokation i Hillerød. Det er kun de prækvalificerede ansøgere (Tilbudsgivere), der får adgang til datarummet. Se udbudsbetingelserne for nærmere information. Det oplyste estimat vedr. kontraktens værdi udgør et skøn inklusive prisen for forlængelsesoptioner. ATP forventer, at kontraktens værdi ligger i intervallet DKK 210.000.000-250.000.000 ekskl. moms. Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter. Baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og bedre kvalitet samt færre transaktionsomkostninger ved ikke at opdele kontrakten. Det bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra overtagelsesdagen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud. Tilbud, inkl. bilag, skal afleveres på dansk. Eventuelle licensbetingelser til standardprodukter eller eventuelle generelle produktbeskrivelser, samt eksempler på dokumentation (dog undtaget brugerdokumentation) kan vedlægges tilbuddet på engelsk. ATP vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse, jf. investeringsscreeningsloven. I forbindelse med udbuddet gælder artikel 5k i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, hvorefter det er forbudt at tildele kontrakten til russiske statsborgere, fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mv. ATP er berettiget til at kræve dokumentation herfor på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: - Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal være mindst 50.000.000 DKK. Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger (i feltet "Gennemsnitlig årsomsætning"): Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ATP har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge følgende dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte: Erklæring om virksomhedens gennemsnitlige årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Etablering af virksomhed
Beskrivelse : Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: - Ansøgers gennemsnitlige egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal være mindst 5.000.000 DKK. Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger (i feltet "Finansielle nøgletal"): Ansøgers gennemsnitlige egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ATP har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge følgende dokumentation for, at oplysninger, i ESPD er korrekte: Virksomhedens balance og resultatopgørelse eller uddrag heraf i de seneste tre (3) disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelsen af balancen og resultatopgørelsen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse : Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse : Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse : Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse : Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. - Mindstekrav: Ansøger skal indenfor de seneste tre (3) år have udført mindst én (1) reference, som er sammenlignelig med den udbudte opgave. Dvs. a) Transition af et IT-system fra en kunde eller en afgivende leverandør (evt. leverandøren selv) b) Drift (såvel infrastrukturdrift som applikationsdrift) c) Vedligehold af et IT-system d) Videreudvikling af et IT-system Alle ydelserne (a-d) skal ikke nødvendigvis være indeholdt i samme reference. --- Udvælgelse: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor de seneste tre (3) år i forhold til de hovedydelser, som kontrakten omfatter, og som fremgår i feltet "Beskrivelse af udbuddet" underpunkt II, litra A, B, C og D. Relevans vurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med hovedydelserne, jf. ”Beskrivelse af udbuddet” underpunkt II litra A-D sammenholdt med underpunkt I. Vedrørende litra A vægter det særligt positivt, hvis der er tale om en transition fra en afgivende leverandør, som er forskellig fra leverandøren selv. Derudover tillægges det positiv vægt, hvis punkt A-C er indeholdt i samme reference. Ansøger skal vedlægge referencer, enten ved afgivelse i ESPD i Mercell (i feltet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”) eller ved at vedlægge et separat dokument. Ansøger skal udvælge de tre (3) mest relevante referencer og kan alene maksimalt indlevere tre (3) referencer, uanset om ansøger deltager alene, sammen med andre eller baserer sig på andre enheders formåen. Hvis ansøger anfører mere end tre (3) referencer, vil ATP alene lægge vægt på de første tre (3) referencer. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke tre (3) referencer, der er de første tre (3) referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som bør angives i beskrivelsen af referencen, og som vil indgå i vurderingen af referencen. ATP ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de fem felter i ESPD (onlineformular): (i) Navn på referencen samt kontakt hos referencen - dette indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference. (ii) Startdato for leverancens begyndelse - dette indsættes i feltet "Startdato" - dette skal ske for hver enkelt reference. (iii) Slutdato for evt. ophør af samarbejde - dette indsættes i feltet "slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference. Er det ikke muligt at anføre hhv. startdato eller slutdato, bedes ansøger i beskrivelsen angive, hvordan datoer er fastsat. (iv) Angivelse af leverancens økonomiske værdi - dette indsættes i feltet "Beløb" - dette skal ske for hver enkelt reference. (v) I feltet "Beskrivelse" indsættes for hver enkelt reference detaljer om leverancen i forhold til opgavebeskrivelsen samt kriterierne for udvælgelse. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de i afsnittet "Beskrivelse af udbuddet" underpunkt II, litra A) - D) sammenholdt med underpunkt I, anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere skal det være tydeligt, hvorvidt mindstekrav til referencer er opfyldt. Beskrivelsen må maksimalt være på 10.000 tegn (inkl. mellemrum) pr. reference. Såfremt beskrivelsen indeholder mere end 10.000 tegn (inkl. mellemrum), vil ATP alene lægge vægt på de første 10.000 tegn (inkl. mellemrum). Inden tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, ikke blive afkrævet at fremlægge yderligere dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Dog forbeholder ATP sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 3

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tilladelse til kontrol
Beskrivelse : For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse : Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger: - Ansøgers gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere (inklusive antallet af ledende medarbejdere) i det seneste år skal være mindst 75 personer. Ansøger skal i ESPD i Mercell (i feltet "Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede") oplyse om virksomhedens gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere (inklusive antallet af ledende medarbejdere) i det seneste år. Inden tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, ikke blive afkrævet at fremlægge yderligere dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Andel i underleverance
Beskrivelse : Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 75
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset
Begrundelse for at begrænse adgangen til visse udbudsdokumenter : Beskyttelse af særlig følsomme oplysninger
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Oplysninger om begrænsede dokumenter findes på : https://permalink.mercell.com/220622823.aspx
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 26/06/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 14/06/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul samt en klausul vedr. straffeattester i kontrakten med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : ATP kræver ikke, at en sammenslutning af økonomiske aktører antager en bestemt retlig form, når den har fået tildelt kontrakten, jf. udbudslovens § 139, stk. 2. Hvis ATP har til hensigt at tildele kontrakt til en sammenslutning af økonomiske aktører, så skal sammenslutningen fremlægge en konsortieerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at sammenslutningen faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2, inden ATP’s tildelingsbeslutning. Skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. En sammenslutning af økonomiske aktører skal udpege en fælles befuldmægtiget. En sammenslutning af økonomiske aktører hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Hvis en sammenslutning af økonomiske aktører har baseret sig på konkrete enheders tekniske og faglige formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelserne, så skal de konkrete dele af tjenesteydelserne udføres af de pågældende enheder, som har fremlagt faglige erfaringer i form af referencer.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : ATP
Registreringsnummer : 43405810
Postadresse : Kongens Vænge 8    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Boe Larsen
E-mail : indkoeb@atp.dk
Telefon : +45 70111213
Internetadresse : https://www.atp.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 34e08860-d30a-460f-a92b-95c15adc2b42   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/05/2024   14:50:29 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/05/2024   14:50:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 265918-2024
EUT-S-nummer : 88/2024
Offentliggørelsesdato : 06/05/2024

Send til en kollega

0.047