23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Interimsløsning til SSSB (Ship-Shore-Ship Buffer)


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

268952-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr – Interimsløsning til SSSB (Ship-Shore-Ship Buffer)
OJ S 89/2024 07/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Interimsløsning til SSSB (Ship-Shore-Ship Buffer)
Beskrivelse : FMI ønsker at anskaffe ekspertise fra NCIA til at understøtte implementering af den af NCIA udviklede SSSB-løsning på Forsvarets skibe.
Identifikator for proceduren : 9c9b4d9a-e856-4eee-b3d9-bb0e2f726f2e
Intern identifikator : 2024/004117
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Den angivne værdi er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Interimsløsning til SSSB (Ship-Shore-Ship Buffer)
Beskrivelse : FMI ønsker at anskaffe ekspertise fra NCIA til at understøtte implementering af den af NCIA udviklede SSSB-løsning på Forsvarets skibe.
Intern identifikator : 2024/004117
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Den angivne værdi er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 750 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Forsvars- og sikkerhedsspecifikke undtagelser
Anden begrundelse : FMI ønsker at anskaffe ekspertise fra NCIA til at understøtte implementering af den af NCIA udviklede SSSB-løsning på Forsvarets skibe. Det er FMIs vurdering, at der er tæt sammenhæng mellem SSSB og tjenesteydelsen, hvorfor anskaffelsen er militært udstyr i forsvarsdirektivets forstand. Det vurderes, at anskaffelsen af ekspertise er omfattet af særlige procedureregler i henhold til en international aftale mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande. FMI vurderer derfor, at der er hjemmel til at foretage anskaffelsen efter FSD art. 12, litra c.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : NATO Communication and Information Agency
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024/94
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 750 000,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024/004117
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mariam
E-mail : 00516058@mil.dk
Telefon : 30626528
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : NATO Communication and Information Agency
By : Brussels
Postnummer : 1110
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad   ( BE100 )
Land : Belgien
Telefon : +00000000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d1c60c4d-bdb2-4b87-a35e-8576c2c2df33   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/05/2024   12:10:03 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/05/2024   06:25:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 268952-2024
EUT-S-nummer : 89/2024
Offentliggørelsesdato : 07/05/2024

Send til en kollega

0.204