23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danske Spil A/S

Udbud af Incident Response Team & Managed Detection and Response


Danske Spil A/S

271499-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af Incident Response Team & Managed Detection and Response
OJ S 90/2024 08/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danske Spil A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Incident Response Team & Managed Detection and Response
Beskrivelse : Dette udbud omfatter levering af Incident Response Team & Managed Detection and Response. Kontrakten består af 2 hovedydelser: 1. Incident Response Team 2. Managed Detection and Response Formålet med hovedydelsen Incident Response Team er, at Kunden får adgang til et beredskab af specialister, der kan yde rådgivning indenfor Incident Response, herunder ift. håndtering af sikkerhedshændelser 24/7 365 dage om året. Ydelserne skal leveres i situationer, hvor Kundens IT-systemer bliver angrebet, eller der er begrundet mistanke om angreb. Formålet med hovedydelsen Managed Detection and Response er, at Kundens IT-systemer overvåges og analyseres for tegn på sikkerhedshændelser, der har betydning for IT-sikkerheden 24/7 365 dage om året. Leverandøren skal implementere de to hovedydelser ved opstart af kontrakten. Kontrakten består endvidere af følgende ydelser, som kan bestilles af Kunden: 1. Uddannelse (bestillingsydelse) 2. Opbevaring af logdata og SIEM funktionalitet (option)
Identifikator for proceduren : 4e4f641b-7545-481b-bf42-51bd360941a3
Tidligere bekendtgørelse : 699530ad-b61e-4d6b-b239-cf7e54851cf5-01
Intern identifikator : 121212
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet er blevet gennemført som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § 61-66.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Korsdalsvej 135    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Der er stillet krav i kontrakten om, at Leverandøren skal møde fysisk på Kundens adresse indenfor nærmere bestemte reaktionstider.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Incident Response Team & Managed Detection and Response
Beskrivelse : Dette udbud omfatter levering af Incident Response Team & Managed Detection and Response. Kontrakten består af 2 hovedydelser: 1. Incident Response Team 2. Managed Detection and Response Formålet med hovedydelsen Incident Response Team er, at Kunden får adgang til et beredskab af specialister, der kan yde rådgivning indenfor Incident Response, herunder ift. håndtering af sikkerhedshændelser 24/7 365 dage om året. Ydelserne skal leveres i situationer, hvor Kundens IT-systemer bliver angrebet, eller der er begrundet mistanke om angreb. Formålet med hovedydelsen Managed Detection and Response er, at Kundens IT-systemer overvåges og analyseres for tegn på sikkerhedshændelser, der har betydning for IT-sikkerheden 24/7 365 dage om året. Leverandøren skal implementere de to hovedydelser ved opstart af kontrakten. Kontrakten består endvidere af følgende ydelser, som kan bestilles af Kunden: 1. Uddannelse (bestillingsydelse) 2. Opbevaring af logdata og SIEM funktionalitet (option)
Intern identifikator : 121212
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder en option, der vedrører opbevaring af logdata og SIEM funktionalitet. Der henvises til Bilag 1 Kravsspecifikationen for nærmere information herom.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Korsdalsvej 135    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Der er stillet krav i kontrakten om, at Leverandøren skal møde fysisk på Kundens adresse indenfor nærmere bestemte reaktionstider.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen er blevet opgjort som en evalueringsteknisk pris, jf. Bilag 3 Priser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet er blevet bedømt på grundlag af følgende delkriterier, jf. en nærmere angivelse i udbudsbetingelserne: - Understøttede teknologier - Incident Response Team - Managed Detection and Response - Implementering
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danske Spil A/S
Organisation, der udfører betalingen : Danske Spil A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Danske Spil A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dubex A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud fra Dubex A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Levering af Incident Reponse Team & Managed and Detection and Reponse
Titel : Kontrakt om levering af Incident Response Team & Managed and Detection and Response
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danske Spil A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danske Spil A/S
Registreringsnummer : 64011715
Postadresse : Korsdalsvej 135    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emma Marie Jensen
Telefon : +45 31178716
Internetadresse : https://danskespil.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dubex A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 19556603
Postadresse : Gyngemose Parkvej 50    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : info@dubex.dk
Telefon : +45 32 83 04 30
Internetadresse : https://www.dubex.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4f5583ae-e37b-4ecb-b919-302cf644596b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/05/2024   05:51:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/05/2024   06:19:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 271499-2024
EUT-S-nummer : 90/2024
Offentliggørelsesdato : 08/05/2024

Send til en kollega

0.094