23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forlængelse af rammeaftale på udstyr til samtaleanlæg


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

274873-2024 - Resultater
Danmark – Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr – Forlængelse af rammeaftale på udstyr til samtaleanlæg
OJ S 91/2024 10/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberen er en ordregivende enhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Forlængelse af rammeaftale på udstyr til samtaleanlæg
Beskrivelse : FMI har behov for at indgå et aftaletillæg vedr. en 7-årig forlængelse af rammeaftale angående drift og anskaffelse af SOTAS Intercom (herefter ”SOTAS”) fra Thales Nederland. SOTAS er intercom hardware, der benyttes i Forsvarets køretøjer til intern og ekstern sikret kommunikation, bl.a. via de på platformen installerede radioer. Aftalen omfatter service og vedligehold af allerede anskaffede systemer samt anskaffelse af nye systemer, som erstatter eksisterende systemer. Anskaffelsen har en estimeret værdi på 70 mio. kr. Det er FMI’s vurdering, at kontrakten kan indgås – uden udbud – på baggrund af Forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e vedr. eneleverandør på baggrund af tekniske grunde. Dette skyldes at Thales besidder specifik knowhow og specifikke værktøjer som kun Thales har til sin rådighed. Thales er patent holder på SOTAS løsningen. Der er sikkerheds- og interoperabilitetskrav som kun kan opfyldes ved anvendelse af SOTAS for at sikre Forsvarets funktionsdygtighed.
Identifikator for proceduren : 72e60216-b546-40a2-92ea-4cefe5894651
Tidligere bekendtgørelse : d14671fa-62a3-4b32-8160-2b6f8caf1cc2-01
Intern identifikator : 2023/020106
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32230000   Senderudstyr til radiofoni, med modtagerapparatur, 32260000   Datatransmissionsudstyr, 32270000   Digitalt senderudstyr, 32570000   Kommunikationsudstyr, 32580000   Dataudstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lilholtvej 4B    
By : Vojens
Postnummer : 6500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 190 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Den angivet værdi, er værdien af tillægget til anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi. Den samlede værdi af anskaffelsen, inklusive værdien af tillægget, udgør 190 mio. DKK. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Forlængelse af rammeaftale på udstyr til samtaleanlæg
Beskrivelse : FMI har behov for at indgå et aftaletillæg vedr. en 7-årig forlængelse af rammeaftale angående drift og anskaffelse af SOTAS Intercom (herefter ”SOTAS”) fra Thales Nederland. SOTAS er intercom hardware, der benyttes i Forsvarets køretøjer til intern og ekstern sikret kommunikation, bl.a. via de på platformen installerede radioer. Aftalen omfatter service og vedligehold af allerede anskaffede systemer samt anskaffelse af nye systemer, som erstatter eksisterende systemer. Anskaffelsen har en estimeret værdi på 70 mio. kr. Det er FMI’s vurdering, at kontrakten kan indgås – uden udbud – på baggrund af Forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e vedr. eneleverandør på baggrund af tekniske grunde. Dette skyldes at Thales besidder specifik knowhow og specifikke værktøjer som kun Thales har til sin rådighed. Thales er patent holder på SOTAS løsningen. Der er sikkerheds- og interoperabilitetskrav som kun kan opfyldes ved anvendelse af SOTAS for at sikre Forsvarets funktionsdygtighed.
Intern identifikator : 2023/020106
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32230000   Senderudstyr til radiofoni, med modtagerapparatur, 32260000   Datatransmissionsudstyr, 32270000   Digitalt senderudstyr, 32570000   Kommunikationsudstyr, 32580000   Dataudstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lilholtvej 4B    
By : Vojens
Postnummer : 6500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 06/02/2024
Varigheds slutdato : 05/02/2031
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 190 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Den angivet værdi, er værdien af tillægget til anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi. Den samlede værdi af anskaffelsen, inklusive værdien af tillægget, udgør 190 mio. DKK. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Direkte tildeling på baggrund af Forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e vedr. eneleverandør på baggrund af tekniske grunde. Dette skyldes at Thales besidder specifik knowhow og specifikke værktøjer som kun Thales har til sin rådighed. Thales er patent holder på SOTAS løsningen. Der er sikkerheds- og interoperabilitetskrav som kun kan opfyldes ved anvendelse af SOTAS for at sikre Forsvarets funktionsdygtighed.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 190 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 190 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 70 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Forsvars- og sikkerhedsspecifikke undtagelser
Anden begrundelse : FMI har behov for at indgå et aftaletillæg vedr. en 7-årig forlængelse af rammeaftale angående drift og anskaffelse af SOTAS Intercom fra Thales Nederland. Anskaffelsen har en estimeret værdi på 70 mio. kr. Det er FMI’s vurdering, at kontrakten kan indgås – uden udbud – på baggrund af Forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e vedr. eneleverandør på baggrund af tekniske grunde. Dette skyldes at Thales besidder specifik knowhow og specifikke værktøjer som kun Thales har til sin rådighed. Thales er patent holder på SOTAS løsningen. Der er sikkerheds- og interoperabilitetskrav som kun kan opfyldes ved anvendelse af SOTAS for at sikre Forsvarets funktionsdygtighed.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 190 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 70 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Thales Nederland B.V.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4600004385
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4600004385
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Jueslgård Horte
E-mail : 00504900@mil.dk
Telefon : +4521461903
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Thales Nederland B.V.
Registreringsnummer : NL-810215846B01
By : Huizen
Postnummer : 1271ZA
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Overig Groningen   ( NL113 )
Land : Nederlandene
Telefon : +33157778000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : dfce95e8-71cd-43df-9fc5-9b9e0b5d232b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/05/2024   08:47:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/05/2024   09:00:17 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 274873-2024
EUT-S-nummer : 91/2024
Offentliggørelsesdato : 10/05/2024

Send til en kollega

0.094