23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Trafikstyrelsen

Udbud af Rammeaftale om it-konsulentydelser


Trafikstyrelsen

275325-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af Rammeaftale om it-konsulentydelser
OJ S 91/2024 10/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Trafikstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Rammeaftale om it-konsulentydelser
Beskrivelse : Trafikstyrelsen har gennemført udbud af en rammeaftale. Rammeaftalen er beskrevet nedenfor: Trafikstyrelsen er en styrelse med over 400 medarbejdere under Transportministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder. Trafikstyrelsen er organiseret i to overordnede afdelinger (hhv. Luftfart og Bane, Plan & Security) med en række underliggende kontorer samt stabsfunktioner. Hver afdeling har en bred og forskelligartet opgaveportefølje. Under Styrelsen hører derudover Minksekretariaterne, Taksationssekretariatet og Bornholms Lufthavn. Formålet med nærværende udbud er at etablere en rammeaftale med 4 leverandører til understøttelse af Trafikstyrelsens aktiviteter på It-området. Kunden kan på rammeaftalen købe de hovedydelser, som er angivet nærmere nedenfor, fra alle de 4 leverandører. Hovedydelserne skal leveres i relation til Kunden eksisterende It-miljø, men kan også vedrøre systemer, som enten udvikles af leverandøren under rammeaftalen eller tilføjes kunden It-miljø i rammeaftalens løbetid. Af de teknologier, Kunden anvender i eksisterende It-miljø, kan nævnes Microsoft Access som brugergrænseflade, Oracle og Microsoft SQL Server som database systemer, Microsoft Windows som styresystem, C# og .NET som udviklingsrammeværk, WorkZone som sagsbehandlingssystem. Der henvises desuden til udbudsmaterialet for nærmere om Kundens IT-miljø. Rammeaftalen omfatter følgende hovedydelser: A) Udvikling B) Vedligehold C) Support D) Rådgivning Ad hovedydelse A) Udvikling omfatter skabelse af nye systemer, herunder softwareapplikationer, eller funktioner. Ydelsen omfatter alle aktiviteter relateret til Udvikling, herunder Leverandørens planlægning, udarbejdelse af design, programmering, konfiguration, tilpasning og test, implementering, etablering af integrationer, bistand til idriftsættelse, uddannelse relateret til brugen, vedligeholdelse mv. af det udviklede (herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale), projektledelse af egne aktiviteter, udarbejdelse af dokumentation, møder med Kunden mv. Udviklingsopgaver fokuserer på at opbygge noget nyt, enten fra bunden eller ved at udvide og forbedre Kundens eksisterende systemer. Ad hovedydelse B) Vedligehold omfatter den løbende proces med at sikre, at udviklede systemer, herunder softwareapplikationer, fungerer optimalt. Dette omfatter bl.a. fejlrettelser, opdateringer, sikkerhedsrettelser og ydeevneoptimering. Vedligehold omfatter derudover vedligeholdelse af dokumentation af systemerne, i det omfang Leverandøren ændrer systemerne. Vedligeholdelsesopgaver har til formål at bevare stabilitet og forhindre nedetid og sikre brugernes optimale brug af systemerne. Ad hovedydelse C) Support omfatter besvarelse af henvendelser fra Kundens brugere og tekniske ressourcer relateret til deres brug, tilpasning, vedligehold, fejl, installation og konfiguration mv. af Kundens systemer. Support omfatter i den forbindelse skriftlig eller telefonisk vejledning, træning samt generel hjælp vedrørende IT-relaterede spørgsmål. Supportydelser kan leveres på forskellige niveauer, herunder telefonisk, online, eller ved personlig kontakt. Formålet med IT-support er at hjælpe brugerne med at maksimere deres produktivitet og sikre, at teknologiske udfordringer løses hurtigt og effektivt. Supportsproget vil generelt være dansk, men for udvalgte Opgaver kan det tillige også være engelsk. Supportfunktion vil i udgangspunktet skulle stilles til rådighed inden for kl. 8-16 dansk tid på Arbejdsdage. Ad hovedydelse D) Leverandøren skal levere professionel rådgivning relateret til Kundens eksisterende IT-miljø, jf. bilag 15 samt Kundens fremtidige IT-projekter og systemer. Rådgivning relateret til Kundens eksisterende IT-miljø kan bl.a. omfatte analyser af de aktuelle systemer, infrastruktur, applikationer og processer for at identificere mulige forbedringer. Målet er at optimere driften, reducere omkostninger og øge pålideligheden i det eksisterende IT-miljø. Ud over rådgivning til det eksisterende IT-miljø, omfatter Rådgivning også en fremadskuende tilgang. Dette inkluderer planlægning og strategisk rådgivning om kommende IT-projekter og initiativer. Leverandøren skal hjælpe Kunden med at identificere de rette teknologiske løsninger, der kan opfylde deres fremtidige forretningsmål, samt udarbejde planer for implementering. Rådgivning kan desuden også omfatte ”proof-of-concept” relateret til den/de løsninger, som Leverandøren anbefaler. Rådgivning kan derudover dække bistand til forberedelse og gennemførelse af udbud, herunder udarbejdelse af dele af udbudsmaterialet, bistand til tilbudsevaluering og projektledelse af hele eller dele af udbudsprocessen. Rådgivning kan endeligt dække projektledelse af IT-projekter hos Kunden generelt. *** For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren : ae8dde8a-949f-43e4-b749-5c453bc1e92e
Tidligere bekendtgørelse : dcde862b-d904-49ef-b93d-87af39a45653-01
Intern identifikator : Udbud af Rammeaftale om it-konsulentydelser
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som offentligt udbud efter udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer). Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere om proceduren.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72224100   Planlægning af implementering af et system, 72224200   Planlægning af kvalitetssikring af systemer, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72421000   Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer, 72422000   Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kunden vil for den enkelte Leverancekontrakt under Rammeaftalen angive, hvorfra/hvortil leverandøren skal levere ydelserne. Der henvises til Bilag 1 for nærmere oplysninger herom.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Nærværende bekendtgørelse vedrører indgåelse af 4 parallelle rammeaftaler med 4 forskellige leverandører.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Rammeaftale om it-konsulentydelser
Beskrivelse : Trafikstyrelsen har gennemført udbud af en rammeaftale. Rammeaftalen er beskrevet nedenfor: Trafikstyrelsen er en styrelse med over 400 medarbejdere under Transportministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder. Trafikstyrelsen er organiseret i to overordnede afdelinger (hhv. Luftfart og Bane, Plan & Security) med en række underliggende kontorer samt stabsfunktioner. Hver afdeling har en bred og forskelligartet opgaveportefølje. Under Styrelsen hører derudover Minksekretariaterne, Taksationssekretariatet og Bornholms Lufthavn. Formålet med nærværende udbud er at etablere en rammeaftale med 4 leverandører til understøttelse af Trafikstyrelsens aktiviteter på It-området. Kunden kan på rammeaftalen købe de hovedydelser, som er angivet nærmere nedenfor, fra alle de 4 leverandører. Hovedydelserne skal leveres i relation til Kunden eksisterende It-miljø, men kan også vedrøre systemer, som enten udvikles af leverandøren under rammeaftalen eller tilføjes kunden It-miljø i rammeaftalens løbetid. Af de teknologier, Kunden anvender i eksisterende It-miljø, kan nævnes Microsoft Access som brugergrænseflade, Oracle og Microsoft SQL Server som database systemer, Microsoft Windows som styresystem, C# og .NET som udviklingsrammeværk, WorkZone som sagsbehandlingssystem. Der henvises desuden til udbudsmaterialet for nærmere om Kundens IT-miljø. Rammeaftalen omfatter følgende hovedydelser: A) Udvikling B) Vedligehold C) Support D) Rådgivning Ad hovedydelse A) Udvikling omfatter skabelse af nye systemer, herunder softwareapplikationer, eller funktioner. Ydelsen omfatter alle aktiviteter relateret til Udvikling, herunder Leverandørens planlægning, udarbejdelse af design, programmering, konfiguration, tilpasning og test, implementering, etablering af integrationer, bistand til idriftsættelse, uddannelse relateret til brugen, vedligeholdelse mv. af det udviklede (herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale), projektledelse af egne aktiviteter, udarbejdelse af dokumentation, møder med Kunden mv. Udviklingsopgaver fokuserer på at opbygge noget nyt, enten fra bunden eller ved at udvide og forbedre Kundens eksisterende systemer. Ad hovedydelse B) Vedligehold omfatter den løbende proces med at sikre, at udviklede systemer, herunder softwareapplikationer, fungerer optimalt. Dette omfatter bl.a. fejlrettelser, opdateringer, sikkerhedsrettelser og ydeevneoptimering. Vedligehold omfatter derudover vedligeholdelse af dokumentation af systemerne, i det omfang Leverandøren ændrer systemerne. Vedligeholdelsesopgaver har til formål at bevare stabilitet og forhindre nedetid og sikre brugernes optimale brug af systemerne. Ad hovedydelse C) Support omfatter besvarelse af henvendelser fra Kundens brugere og tekniske ressourcer relateret til deres brug, tilpasning, vedligehold, fejl, installation og konfiguration mv. af Kundens systemer. Support omfatter i den forbindelse skriftlig eller telefonisk vejledning, træning samt generel hjælp vedrørende IT-relaterede spørgsmål. Supportydelser kan leveres på forskellige niveauer, herunder telefonisk, online, eller ved personlig kontakt. Formålet med IT-support er at hjælpe brugerne med at maksimere deres produktivitet og sikre, at teknologiske udfordringer løses hurtigt og effektivt. Supportsproget vil generelt være dansk, men for udvalgte Opgaver kan det tillige også være engelsk. Supportfunktion vil i udgangspunktet skulle stilles til rådighed inden for kl. 8-16 dansk tid på Arbejdsdage. Ad hovedydelse D) Leverandøren skal levere professionel rådgivning relateret til Kundens eksisterende IT-miljø, jf. bilag 15 samt Kundens fremtidige IT-projekter og systemer. Rådgivning relateret til Kundens eksisterende IT-miljø kan bl.a. omfatte analyser af de aktuelle systemer, infrastruktur, applikationer og processer for at identificere mulige forbedringer. Målet er at optimere driften, reducere omkostninger og øge pålideligheden i det eksisterende IT-miljø. Ud over rådgivning til det eksisterende IT-miljø, omfatter Rådgivning også en fremadskuende tilgang. Dette inkluderer planlægning og strategisk rådgivning om kommende IT-projekter og initiativer. Leverandøren skal hjælpe Kunden med at identificere de rette teknologiske løsninger, der kan opfylde deres fremtidige forretningsmål, samt udarbejde planer for implementering. Rådgivning kan desuden også omfatte ”proof-of-concept” relateret til den/de løsninger, som Leverandøren anbefaler. Rådgivning kan derudover dække bistand til forberedelse og gennemførelse af udbud, herunder udarbejdelse af dele af udbudsmaterialet, bistand til tilbudsevaluering og projektledelse af hele eller dele af udbudsprocessen. Rådgivning kan endeligt dække projektledelse af IT-projekter hos Kunden generelt. *** For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.
Intern identifikator : Udbud af Rammeaftale om it-konsulentydelser
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72224100   Planlægning af implementering af et system, 72224200   Planlægning af kvalitetssikring af systemer, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72421000   Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer, 72422000   Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kunden vil for den enkelte Leverancekontrakt under Rammeaftalen angive, hvorfra/hvortil leverandøren skal levere ydelserne. Der henvises til Bilag 1 for nærmere oplysninger herom.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Nærværende bekendtgørelse vedrører indgåelse af 4 parallelle rammeaftaler med 4 forskellige leverandører.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris (30 %)
Beskrivelse : Der henvises til Bilag A til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet (70 %)
Beskrivelse : Der henvises til Bilag A til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Trafikstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Trafikstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Trafikstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Trafikstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 30 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 40 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 30 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Rammeaftale om it-konsulentydelser
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Miracle A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Rammeaftale om it-konsulentydelser
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Netcompany A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Rammeaftale om it-konsulentydelser
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Solita A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Rammeaftale om it-konsulentydelser
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 8
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Trafikstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-27186386
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Mølgaard
Telefon : +4522336597
Fax : 41780456
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Registreringsnummer : 33963556
By : København
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 36102030
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Miracle A/S
Registreringsnummer : 25 67 89 90
By : København
Postnummer : 1602
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : info@miracle.dk
Telefon : 44668855
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Netcompany A/S
Registreringsnummer : 14814883
By : København
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 70131440
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Solita A/S
Registreringsnummer : 31873932
By : København
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : udbud@solita.dk
Telefon : 70229631
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6f54cbdf-31de-4459-b2ac-da31fa38410e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/05/2024   08:16:34 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/05/2024   08:16:53 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 275325-2024
EUT-S-nummer : 91/2024
Offentliggørelsesdato : 10/05/2024

Send til en kollega

0.078