23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af JAR (Jordforureningslovens Areal Register)


Region Syddanmark

278385-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af JAR (Jordforureningslovens Areal Register)
OJ S 92/2024 13/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af JAR (Jordforureningslovens Areal Register)
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af JAR (Regionernes Jordforureningslovens Areal Register) efterfølgende angivet som Systemet. Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele samt to optioner, der skal afgives tilbud på: (a) Vedligeholdelse: Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv. (b) Support: Supportdelen omfatter løbende support til Ordregivers projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier: 1) Generel support – dvs. support på de elementer af Systemet, der er fælles for alle Ordregivere og finansieres af JAR Samarbejdet. 2) Lokal Support – dvs. support på den enkelte Ordregivers installationer af Systemet. Lokal Support er omfattet af Kontrakten, men finansieres af den enkelte Ordregiver. (c) Videreudvikling: Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af Ordregiver, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis Ordregiver i øvrigt ønsker at opgradere Systemet. (d) Drift, Option: Vært for og drift af den enkelte Ordregivers JAR-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som den enkelte Ordregiver kan tilvælge. (e) Maintainer, Option: Maintainer for Ordregivers fælles GIS-komponent. Maintaineren skal udføre teknisk review og godkendelse evt. ændringer i Ordregivers fælles GIS-komponent. Denne ydelse er en option, som Ordregiver, dvs. regionerne i fællesskab, kan tilvælge. Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke er vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt pga. ydelsens karakter, størrelse og grænsefladeproblematikker.
Identifikator for proceduren : 665f4fee-ef68-4ed5-b23a-ae6b2731517f
Intern identifikator : 397025
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Der forventes gennemført én forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på de indledende tilbud. Der henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 13.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48610000   Databasesystemer, 48614000   Dataregistreringssystem, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72253200   Systemsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 35 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udvælgelse: Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Ansøger og ansøgers referencer skal overholde minimumskravene til egnethed for at ansøger kan blive prækvalificeret. Ordregiver vil foretage udvælgelse af de bedst egnede ansøgere ud fra hvilke ansøgere, der har de bedste og mest relevante erfaringer med følgende discipliner: 1) GIS, herunder a) Udvikling af GIS funktion i webapplikationer ved brug af Open Layer, b) vedligehold og opsætning af GeoServer og c) vedligehold og opsætning af MapServer. 2) Udvikling af brugerflader, herunder a) udvikling af Web applikationer ved brug af Angular JavaScript-rammeværk og b) udvikling af brugerflader i overensstemmelse med statens design principper (Det fælles designsystem) samt overholdelse af Tilgængelighedsloven. 3) Erfaring med CI/CD (continuous integration and continuous delivery/deployment) med brug af GitHub. Ved udvælgelsen lægges vægt på, at ansøger har bedst mulig og mest mulig erfaring med flest mulige af ovennævnte discipliner. Referencen/referencerne skal være udført (vurderet ud fra dato for releasen) inden for de seneste tre år fra tidspunktet for ansøgningsfristen. Ansøger skal angive sin/sine reference(r) i ESPD’et. Der lægges alene vægt på de første 6 referencer i relation til udvælgelsen af ansøgere. Vedståelsesfrist: Alle forhandlingstilbud og endeligt tilbud skal være bindende i 6 måneder fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver er dog kun forpligtet til at vedstå det til enhver tid senest afgivne konditionsmæssige tilbud. Foreløbig dokumentation: Som foreløbig dokumentation for, at ansøgeren ikke er udelukket efter udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, og for at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, skal ansøgeren med ansøgningen kun fremsende et korrekt udfyldt ESPD. Hvis ansøger er et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet som dokumentation for egnethed (og for, at konsortiedeltagerne ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde) med ansøgningen fremlægges dokumentation i form af et korrekt udfyldt ESPD. Hvis ansøger i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen (underleverandører, koncernforbundne selskaber mv.), skal der for hver af de pågældende økonomiske aktører sammen med ansøgningen som dokumentation for egnethed fremlægges et korrekt udfyldt ESPD. Endelig dokumentation: Forinden Ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal Ordregiver indhente dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af: a) Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet). b) Tilbudsgivers tre seneste årsrapporter eller anden dokumentation hvoraf omsætningen fremgår, f.eks. revisorpåtegnet erklæring. c) Underskrevet erklæring om overholdelse af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed(den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiodefastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiodefastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og i § 137, stk. 1, nr. 2, eller de fastsatte minimumskrav til egnethed?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Er den økonomiske aktør etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant,se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af JAR (Jordforureningslovens Areal Register)
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af JAR (Regionernes Jordforureningslovens Areal Register) efterfølgende angivet som Systemet. Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele samt to optioner, der skal afgives tilbud på: (a) Vedligeholdelse: Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv. (b) Support: Supportdelen omfatter løbende support til Ordregivers projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier: 1) Generel support – dvs. support på de elementer af Systemet, der er fælles for alle Ordregivere og finansieres af JAR Samarbejdet. 2) Lokal Support – dvs. support på den enkelte Ordregivers installationer af Systemet. Lokal Support er omfattet af Kontrakten, men finansieres af den enkelte Ordregiver. (c) Videreudvikling: Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af Ordregiver, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis Ordregiver i øvrigt ønsker at opgradere Systemet. (d) Drift, Option: Vært for og drift af den enkelte Ordregivers JAR-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som den enkelte Ordregiver kan tilvælge. (e) Maintainer, Option: Maintainer for Ordregivers fælles GIS-komponent. Maintaineren skal udføre teknisk review og godkendelse evt. ændringer i Ordregivers fælles GIS-komponent. Denne ydelse er en option, som Ordregiver, dvs. regionerne i fællesskab, kan tilvælge. Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke er vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt pga. ydelsens karakter, størrelse og grænsefladeproblematikker.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48610000   Databasesystemer, 48614000   Dataregistreringssystem, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72253200   Systemsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder to optioner: 1) Vært for og drift af den enkelte Ordregivers JAR-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som den enkelte Ordregiver kan tilvælge. 2) Maintainer for Ordregivers fælles GIS-komponent. Maintaineren skal udføre teknisk review og godkendelse evt. ændringer i Ordregivers fælles GIS-komponent. Denne ydelse er en option, som Ordregiver, dvs. regionerne i fællesskab, kan tilvælge.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 99   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten udløber 6 år fra Systemoverdragelsesdagen. Med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af kontraktperioden kan Ordregiver kræve Kontraktperioden forlænget på uændrede vilkår med op til 1 år. Kontraktperioden kan efter Ordregivers valg forlænges 2 gange således, at den samlede kontraktperiode maksimalt løber i 8 år fra Systemoverdragelsesdagen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 35 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udvælgelse: Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Ansøger og ansøgers referencer skal overholde minimumskravene til egnethed for at ansøger kan blive prækvalificeret. Ordregiver vil foretage udvælgelse af de bedst egnede ansøgere ud fra hvilke ansøgere, der har de bedste og mest relevante erfaringer med følgende discipliner: 1) GIS, herunder a) Udvikling af GIS funktion i webapplikationer ved brug af Open Layer, b) vedligehold og opsætning af GeoServer og c) vedligehold og opsætning af MapServer. 2) Udvikling af brugerflader, herunder a) udvikling af Web applikationer ved brug af Angular JavaScript-rammeværk og b) udvikling af brugerflader i overensstemmelse med statens design principper (Det fælles designsystem) samt overholdelse af Tilgængelighedsloven. 3) Erfaring med CI/CD (continuous integration and continuous delivery/deployment) med brug af GitHub. Ved udvælgelsen lægges vægt på, at ansøger har bedst mulig og mest mulig erfaring med flest mulige af ovennævnte discipliner. Referencen/referencerne skal være udført (vurderet ud fra dato for releasen) inden for de seneste tre år fra tidspunktet for ansøgningsfristen. Ansøger skal angive sin/sine reference(r) i ESPD’et. Der lægges alene vægt på de første 6 referencer i relation til udvælgelsen af ansøgere. Vedståelsesfrist: Alle forhandlingstilbud og endeligt tilbud skal være bindende i 6 måneder fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver er dog kun forpligtet til at vedstå det til enhver tid senest afgivne konditionsmæssige tilbud. Foreløbig dokumentation: Som foreløbig dokumentation for, at ansøgeren ikke er udelukket efter udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, og for at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, skal ansøgeren med ansøgningen kun fremsende et korrekt udfyldt ESPD. Hvis ansøger er et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet som dokumentation for egnethed (og for, at konsortiedeltagerne ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde) med ansøgningen fremlægges dokumentation i form af et korrekt udfyldt ESPD. Hvis ansøger i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen (underleverandører, koncernforbundne selskaber mv.), skal der for hver af de pågældende økonomiske aktører sammen med ansøgningen som dokumentation for egnethed fremlægges et korrekt udfyldt ESPD. Endelig dokumentation: Forinden Ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal Ordregiver indhente dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af: a) Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet). b) Tilbudsgivers tre seneste årsrapporter eller anden dokumentation hvoraf omsætningen fremgår, f.eks. revisorpåtegnet erklæring. c) Underskrevet erklæring om overholdelse af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Nettoomsætning
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har en nettoomsætning på minimum kr. 35.000.000 i gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på 15 % i det seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Reference
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har minimum 1 reference omfattende følgende ydelser: 1. Udvikling af Web applikationer ved anvendelse af .NET Framework 4.7.x med brug af Single Page Application. 2. Udvikling af Web applikationer med GIS funktioner til brug for registrering af sted-fæstelser. 3. Udvikling og vedligehold af systemer, som bruger fælles-offentlige data og integrerer med f.eks. ArealInformation.dk, Datafordeleren, Dataforsyningen. 4. Udvikling af Web applikationer som sikrer webapplikationer mod trusler og angreb (cybersikkerhedsregler). 5. Udvikling, vedligehold og optimering af databaser i MS SQL Server. Det er ikke et krav, at alle fem ovenstående elementer er indeholdt i en og samme reference. Ansøger skal blot have 1 reference for hver af de ovennævnte elementer. Referencerne skal være udført (vurderet ud fra dato for releasen) inden for de seneste tre år fra tidspunktet for ansøgningsfristen. Referencekravet kan opfyldes via referencer, hvor tilbudsgiver har været leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at tilbudsgiver har udført det af referencen omfattede arbejde. Hvis ordregiver modtager flere end tre ansøgninger, der opfylder de ovenfor anførte minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver de tre bedste ansøgere på baggrund af udvælgelseskriteriet som angivet i udbudsbekendtgørelsens afsnit "Yderligere oplysninger" samt udbudsbetingelsernes afsnit 11.3.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes afsnit 15.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes afsnit 15.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejdsorganisation
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes afsnit 15.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leverancesikkerhed
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes afsnit 15.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 12/06/2024   21:59:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: a) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. b) 45 kalenderdage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Midtjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Midtjylland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Hans Christian Ries
Telefon : +45 29201561
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Postadresse : Skottenborg 26    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : John Ryan Pedersen
Telefon : +4540303357
Internetadresse : https://www.rm.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jan Sjørup Nielsen
Telefon : +4538665678
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Alléen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Riis
Telefon : +4557875862
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Poul Haugaard
E-mail : ph@rn.dk
Telefon : +4541183024
Internetadresse : https://rn.dk/da
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 52be4167-e55b-4d94-a8fe-9ae071efb0fc   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/05/2024   14:44:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/05/2024   15:00:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 278385-2024
EUT-S-nummer : 92/2024
Offentliggørelsesdato : 13/05/2024

Send til en kollega

0.078