23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

The Danish Road Directorate

TPD-TTD.2024-01 Procurement of FCD Point Data and FCD Segment Data


The Danish Road Directorate

279702-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Levering af data – TPD-TTD.2024-01 Indkøb af FCD Point Data og FCD Segment Data
OJ S 92/2024 13/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejdirektoratet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : TPD-TTD.2024-01 Indkøb af FCD Point Data og FCD Segment Data
Beskrivelse : Nærværende udbud omhandler indkøb af FCD Point Data og FCD Segment Data til statistisk brug til brug for fremtidig analyse af trafikforhold mv. til grundlag for beslutninger og planlægning.
Identifikator for proceduren : e0d30d4d-3745-4221-9114-aa314467435f
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbudsformen er offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72319000   Levering af data
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 49    
By : København
Postnummer : DK-1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbud skal afgives på engelsk. Alle henvendelser og spørgsmål til den ordregivende myndighed i forbindelse med udbudsprocessen skal afgives på engelsk og vil blive besvaret på engelsk. ESPD skal besvares på engelsk. Dokumentationen for angivne oplysninger i ESPD skal være på engelsk eller dansk. Evt. spørgsmål skal rettes til den e-mailadresse, der er anført i dokumentet "BUT - Procurement Specifications" afsnit 5. Spørgsmål i anonymiseret form samt besvarelsen heraf vil blive gjort tilgængelig på internetadressen anført under pkt. 5.1.11.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
LBK nr. 10 af 06/01/2023 (Udbudsloven) ­ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/10
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Deltagelse i en kriminel organisation Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 1.
Korruption Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 2.
Svig Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 4.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 5.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 6.
Betaling af skatter og afgifter Se udbudsloven § 135, stk. 3.
Betaling af socialsikringsbidrag Se udbudsloven § 135, stk. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 3.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 4.
Konkurs Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Insolvens Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Aktiver, der administreres af en kurator Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. ____________________________________________________________________________________________ DOKUMENTATION: Ved tilbudsgivning skal tilbudsgiver udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. udbudsloven § 135, stk. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den må højest være 6 måneder gammel. Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underrådgivere/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet på med henblik på opfyldelse af minimumskrav og/eller prækvalifikation. ____________________________________________________________________________________________ UDBUDSLOVEN § 134a: Udover ovennævnte udelukkelsesgrunde gøres opmærksom på udbudsloven § 134a, der medfører, at ordregiver skal udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Indkøb af FCD Point Data og FCD Segment Data
Beskrivelse : Den ordregivende myndighed har brug for levering af FCD Segment Data, der dækker alle statsveje i Danmark samt kommunale veje forbundet med det statslige vejnet og større rampeforbindelser. Den samlede længde er cirka 5.000 km, med segmenter i begge retninger. Leverandøren skal levere data vedrørende det af Den ordregivende myndighed angivne vejnet. Den ordregivende myndigheds statistikafdeling sigter mod at levere den bedste service til huset og til offentligheden. Afdelingen leverer analyser, der varierer fra meget detaljerede dag til dag analyser på et specifikt kryds til overordnede trafiktendenser for Danmark som helhed. Dette er allerede løst i dag med eksisterende data og værktøjer. Det er målet med dette indkøb at forbedre mulighederne og kvaliteten af svarene yderligere. For at leverandøren bedre kan forstå de forhåndenværende opgaver, er typiske anmodninger om analyse anført her: 1. Evaluering af størrelsen og karakteren af en allerede kendt flaskehals/problemområder. 2. Rejsetids-KPI for specifikke korridorer og større veje som helhed 3. Evaluering af effekterne af vejarbejde 4. Analyse af enkelte hændelser – placering og størrelsen af forsinkelsen på den specifikke dag 5. Finde / verificere eksistensen af tidligere uopdagede flaskehalse 6. Analyse af kryds i svingniveau 7. Estimering af det samlede antal køretøjer på veje og kryds i svingniveau 8. Forbedring af forskellige input til trafikmodeller. 9. Historisk overblik og tendenser i udviklingen i trængsel og rejsetid i landet som helhed.
Intern identifikator : TPD-TTD.2024-01
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72319000   Levering af data
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet indeholder en option for Den ordregivende myndighed til indkøb af: En udvidet mængde af FCD Point Data til statistisk brug til brug for fremtidig analyse af trafikforhold mv. til grundlag for beslutninger og planlægning.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 42   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan fornyes senest 12 måneder efter Den ordregivende myndigheds skriftlige meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder før udløbet af kontrakten.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Nettoomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal oplyse virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår i udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Den påtænkte vinder af udbuddet skal inden tildeling, som dokumentation for nettoomsætning, fremsende kopi af årsregnskab eller revisorpåtegnet oplysning om nettoomsætning. For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode af regnskabsåret som muligt. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at de har ret til at råde over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse. Der ønskes ikke økonomiske og finansielle oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. ___________________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed: Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 50 mio. DKK.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal i ESPD eller i et særskilt bilag beskrive minimum 1 reference, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt er opfyldt. Beskrivelsen skal omfatte ordregiver, kontraktsum, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes maksimalt 3 referencer. Hvis flere end 3 referencer er angivet, vil Den ordregivende myndighed kun se på de første tre. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til direkte at kontakte de indsendte referencer med hensyn til at få bekræftelse af oplysningerne i referencen. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der afleveres en referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3. Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. _____________________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed: Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 3 år have: o 1) gennemført map-matching af GPS/GNSS-based point data, relateret til vejtrafik som en del af en kontrakt med en kunde. Kontrakten skal have en værdi på min. 200.000 DKK. o 2) produceret segment data baseret på GPS/GNSS-point data, relateret til vejtrafik som en del af en kontrakt med en kunde. Kontrakten skal have en værdi på min. 200.000 DKK.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : B - Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : C - Leveringsomfang
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : A - Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : engelsk
Adresse på udbudsdokumenterne : https://udbudsportalen.app.vd.dk/en/ongoing
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : engelsk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 16/05/2024   23:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vejdirektoratet
Registreringsnummer : 60729018
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : NN
E-mail : udbud@vd.dk
Telefon : +45 7244 3333
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41 71 50 00
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 267527-2024
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Den Ordregivende Myndighed oplyste i sin begrundelse beskrivelse af seneste ændringsbekendtgørelse, at tilbudsfristen blev rykket til den 26.05.24, kl. 23.00. Dette er fejl. Tilbudsfristen blev rykket til den 16.05.24, kl. 23:00, jf. pkt. 5.1.12
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a3ce2c61-bc99-4132-a234-5e85e5e6113d   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/05/2024   13:28:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 279702-2024
EUT-S-nummer : 92/2024
Offentliggørelsesdato : 13/05/2024

Send til en kollega

0.046