23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Civil GPS til Forsvaret


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

279796-2024 - Resultater
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Civil GPS til Forsvaret
OJ S 92/2024 13/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Civil GPS til Forsvaret
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) planlægger at udbyde en rammeaftale som skal dække Forsvarets behov for civile GPS på fire år. Aftalen vil bl.a. indeholde GPS til personvogne, lastvogne (indvendig montering) og Motorcykel, som også kan anvendes til PMV, ATV, snescootere og hundeslæde (udvendig montering). Derudover vil der også være behov for håndholdte GPS m/u nødsender funktion, håndledsbårne GPS og GPS til træning og håndtering af hunde. Der forventes at være behov for standardtilbehør såsom antenner, holdere, strømforsyninger m.v. FMI ønsker at få et dybdegående kendskab til markedet for civile GPS, for at kunne planlægge et kommende udbud bedst muligt.
Identifikator for proceduren : cd57cbdb-67e1-42af-8c0c-79410d7a13a0
Tidligere bekendtgørelse : b7c60fc2-8524-40ab-afae-a3bc440c43bf-01
Intern identifikator : 2024/001423
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38112100   Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lilholtvej    
By : Vojens
Postnummer : 6500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Forsvarets Hoveddepot
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : FMI ser sig desværre nødsaget til at annullere dette udbud, da det viser sig, at der er fejl i Udbudsbekendtgørelsen/ESPD. Det fremgår ved en fejl i Udbudsbekendtgørelsen at Tilbudsgiverne skal besvare alle spørgsmålene i sektionen ”Udvælgelseskriterier”. Endvidere har FMI glemt, at tilføje en Frivillig Udelukkelsesgrund. Indenfor kort tid vil det nye udbud blive offentliggjort på ETHICS. FMI beklager den mindre forsinkelse, som dette vil medfører. Klageprocedurer fremgår af udbudsbekendtgørelsen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer)   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Civil GPS til Forsvaret
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) planlægger at udbyde en rammeaftale som skal dække Forsvarets behov for civile GPS på fire år. Aftalen vil bl.a. indeholde GPS til personvogne, lastvogne (indvendig montering) og Motorcykel, som også kan anvendes til PMV, ATV, snescootere og hundeslæde (udvendig montering). Derudover vil der også være behov for håndholdte GPS m/u nødsender funktion, håndledsbårne GPS og GPS til træning og håndtering af hunde. Der forventes at være behov for standardtilbehør såsom antenner, holdere, strømforsyninger m.v. FMI ønsker at få et dybdegående kendskab til markedet for civile GPS, for at kunne planlægge et kommende udbud bedst muligt.
Intern identifikator : 2024/001423
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38112100   Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lilholtvej    
By : Vojens
Postnummer : 6500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Forsvarets Hoveddepot
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 108115-2024
Yderligere oplysninger : FMI ser sig desværre nødsaget til at annullere dette udbud, da det viser sig, at der er fejl i Udbudsbekendtgørelsen/ESPD. Det fremgår ved en fejl i Udbudsbekendtgørelsen at Tilbudsgiverne skal besvare alle spørgsmålene i sektionen ”Udvælgelseskriterier”. Endvidere har FMI glemt, at tilføje en Frivillig Udelukkelsesgrund. Indenfor kort tid vil det nye udbud blive offentliggjort på ETHICS. FMI beklager den mindre forsinkelse, som dette vil medfører. Klageprocedurer fremgår af udbudsbekendtgørelsen.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : 100%
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Erik Holstein
E-mail : 00462004@mil.dk
Telefon : +45 72814223
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 53abc7c7-400a-4bb6-81a2-95e763a6747e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/05/2024   12:42:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/05/2024   12:49:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 279796-2024
EUT-S-nummer : 92/2024
Offentliggørelsesdato : 13/05/2024

Send til en kollega

0.047