23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.05.2024
Udbudstype
Andre

Bestilling af materiale

https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/

Udbyder

Vejdirektoratet

TPD-TTD.2024-02 - Udbud af rammeaftaler på permanente cykeltællestationer med spoler


Vejdirektoratet

284531-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Maskiner til trafiktælling – TPD-TTD.2024-02 - Udbud af rammeaftaler på permanente cykeltællestationer med spoler
OJ S 93/2024 14/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejdirektoratet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : TPD-TTD.2024-02 - Udbud af rammeaftaler på permanente cykeltællestationer med spoler
Beskrivelse : Nærværende udbud omhandler indgåelse af rammeaftale på indkøb og etablering af et antal permanente cykeltællestationer fordelt i hele Danmark. Hensigten med udbuddet er en forbedring af det nuværende cykeltrafikindeks, som beskriver udviklingen i cykeltrafikken over tid (på nationalt plan). På tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet indgår 150 cykeltællestationer i indekset. I 2024 planlægges etableret 20-30 cykeltællestationer og endnu flere efter 2024. Der indgås enslydende rammeaftaler med op til 2 leverandører. Den tilbudsgiver, der har opnået den højeste pointscore i forbindelse med evalueringen af nærværende udbud, tildeles det indledende køb på Rammeaftalen, dækkende det antal tælleapparater og varer, der fremgår af Tilbudsbilag 1 – Tilbudsliste.
Identifikator for proceduren : 38f320bf-a7ab-4873-ac21-d2886a6fdecf
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 30144300   Maskiner til trafiktælling
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38500000   Apparatur til kontrol og prøvning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Region og kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 14 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbudsformen er offentligt udbud. Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk. Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført under punkt 4.1.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
LBK nr. 10 af 06/01/2023 (Udbudsloven)   - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/10
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Deltagelse i en kriminel organisation Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 1.
Korruption Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 2.
Svig Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 4.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 5.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 6.
Betaling af skatter og afgifter Se udbudsloven § 135, stk. 3.
Betaling af socialsikringsbidrag Se udbudsloven § 135, stk. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 3.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 4.
Konkurs Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Insolvens Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Aktiver, der administreres af en kurator Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DOKUMENTATION: Ved ansøgning om prækvalifikation eller tilbudsgivning skal ansøger/tilbudsgiver udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. udbudsloven § 135, stk. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den må højest være 6 måneder gammel. Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underrådgivere/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet på med henblik på opfyldelse af minimumskrav og/eller prækvalifikation. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ UDBUDSLOVEN § 134a: Udover ovennævnte udelukkelsesgrunde gøres opmærksom på udbuds-loven § 134a, der medfører, at ordregiver skal udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Udbud vedr. permanente cykeltællestationer med spoler
Beskrivelse : Se pkt. 2.1.
Intern identifikator : TPD-TTD.2024-02
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 30144300   Maskiner til trafiktælling
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38500000   Apparatur til kontrol og prøvning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver kan yderligere forlænge Aftalen i op til 3 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 12   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 14 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Den tilbudsgiver, der har opnået den højeste pointscore i forbindelse med evalueringen, tildeles det indledende køb på Rammeaftalen, dækkende det antal tælleapparater og varer, der fremgår af Tilbudsbilag 1 – Tilbudsliste. Ordregivers estimat for det indledende køb fremgår af tilbudslisten under kolonnen ”Antal enheder i 2024”. "Antallet af enheder i 2024" afspejler et forventet forbrug af de enkelte varelinjer og udgør ikke en aftageforpligtelse for Ordregiver. Øvrige tildelinger på Rammeaftalen sker via proceduren beskrevet i Rammeaftalens § 9, hvor Opgaver med en estimeret værdi på maksimalt 1.200.000 kr. tildeles direkte til den leverandør, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (og er Leverandør A på rammeaftalen), mens Opgaver med en værdi på over 1.200.000 kr. udbydes via miniudbud blandt Rammeaftalens leverandører.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Minimumskrav til referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver anfører de op til 5 referencer, som Tilbudsgiver vurderer mest egnede til at demonstrere Tilbudsgivers overholdelse af minimumskravet. Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de 5 nyeste referencer, forstået som de 5 referencer, der har ophør nærmest tilbudsfristen. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer samlet lever op til følgende mindstekrav. Tilbudsgiver skal demonstrere: o Reference, der er igangværende eller senest afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra fristen for afgivelse af tilbud, vedrørende levering af spolebaserede cykeltællestationer inkl. skæring af cykelspoler til minimum én offentlig myndighed i Danmark. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), vil det være sammenslutningens samlede referencer, der skal opfylde minimumskravet. Sammenslutningen skal fortsat kun opføre op til 5 referencer. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3. Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Minimumskrav til nettoomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver oplyser sin årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en nettoomsætning på min. 16 mio. kr. for det senest afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Underkriteriet: "Pris"
Beskrivelse : Underkriteriet Pris evalueres på baggrund af Tilbudsgivers udfyldte Tilbudsbilag 1 – Tilbudsliste. For yderligere oplysninger henvises til BUT pkt. 3.6.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Underkriteriet: "Produktbeskrivelse"
Beskrivelse : Underkriterieriet ”Produktbeskrivelse” evalueres på baggrund af følgende tilsendte materiale til tilbudsgiver: - Udfyldt Tilbudsbilag 1 - Tilbudsliste - liste med evt. udstyrscertificeringer, der foreligger - en generel implementeringsplan for en tællestationer, der er forbundet til elnettet For yderligere oplysninger henvises til BUT pkt. 3.6.3. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver for at have afgivet et konditionsmæssigt tilbud, som minimum opnår 5 point for underkriteriet: ”Produktbeskrivelse”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Adresse på udbudsdokumenterne : https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 17/06/2024   11:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 90   Døgn
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Udbudsmaterialet indeholder krav om, at leverandøren underskriver en erklæring jf. RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, Artikel 5k
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Kla-genævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgø-relse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørel-sen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbs-system er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte an-søgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslo-vens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vejdirektoratet
Registreringsnummer : 60729018
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nicolai Møller
E-mail : nim1@vd.dk
Telefon : +45 7244 3333
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d4d3aa66-54cc-40a4-9e43-8b406c2bc5ef   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/05/2024   12:31:05 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 284531-2024
EUT-S-nummer : 93/2024
Offentliggørelsesdato : 14/05/2024

Send til en kollega

0.047