23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Tildeling af kontrakt om Service Management System


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

285951-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Tildeling af kontrakt om Service Management System
OJ S 94/2024 15/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Tildeling af kontrakt om Service Management System
Beskrivelse : Kontrakten omfatter implementering, uddannelse, drift, support og vedligeholdelse af IT løsningen ”Service Management System". Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver tilbud på tilpasset standardsoftware, som kan imødekomme Ordregivers behov for systemunderstøttelse af Service Management relaterede opgaver. Løsningen skal indgå i Ordregivers FM-Portal. Løsningen skal understøtte ca. 500 medarbejdere, som på daglig basis beskæftiger sig med Service Management relaterede opgaver, samt ca. 250 eksterne teknikere og rådgivere, som skal registrere, indrapportere og dokumentere deres arbejde og data i Løsningen. Udover at Løsningen skal understøtte ordregivers Service Management relaterede opgaver, skal Løsningen også kunne understøtte udarbejdelse og overholdelse af DKV-planer.Løsningen indgår i Ordregivers strategi for en fælles FM-platform, som skal dække ordregivers behov for systemunderstøttelse af Facility Management opgaver.
Identifikator for proceduren : 95eeb0f6-a94a-4206-a1df-9f3bfbd9ac77
Tidligere bekendtgørelse : 656c75d3-033f-4395-8997-19b836020696-01
Intern identifikator : 2023-0322918
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet er omfattet af afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven) med senere ændringer. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at interesserede økonomiske aktører ansøger om at blive prækvalificeret til at afgive et indledende tilbud, som efterfølgende kan danne grundlag for en forhandling. Se Dokument A (Udbudsbetingelser) for flere oplysninger om proceduren.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Borups Alle 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af udbudslovens § § 134a, 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 2 og 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver vurderer at den udbudte genstand ikke er egnet til grønne krav. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsproceduren.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Prækvalifikation til udbud af kontrakt om Service Management System
Beskrivelse : Kontrakten omfatter implementering, uddannelse, drift, support og vedligeholdelse af IT løsningen ”Service Management System". Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver tilbud på tilpasset standardsoftware, som kan imødekomme Ordregivers behov for systemunderstøttelse af Service Management relaterede opgaver. Løsningen skal indgå i Ordregivers FM-Portal. Løsningen skal understøtte ca. 500 medarbejdere, som på daglig basis beskæftiger sig med Service Management relaterede opgaver, samt ca. 250 eksterne teknikere og rådgivere, som skal registrere, indrapportere og dokumentere deres arbejde og data i Løsningen. Udover at Løsningen skal understøtte ordregivers Service Management relaterede opgaver, skal Løsningen også kunne understøtte udarbejdelse og overholdelse af DKV-planer.Løsningen indgår i Ordregivers strategi for en fælles FM-platform, som skal dække ordregivers behov for systemunderstøttelse af Facility Management opgaver.
Intern identifikator : 2023-0322918
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Borups Alle 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet evalueringsteknisk pris
Beskrivelse : På baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 3a (Tilbudsliste)Priser og betalingsplan opgør Ordregiver en samlet evalueringsteknisk pris, som danner grundlag for evalueringen af underkriteriet pris. Den samlede evalueringstekniske pris vægtes med i alt 35 % i den samlede evaluering af bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionelle krav
Beskrivelse : Evaluering af underkriteriet ”Funktionelle krav” sker på grundlag af Tilbudsgivers besvarelse af følgende bilag: Bilag 2 - Kravspecifikation (Funktionelle krav) Afsnit 3 til 5 (vægter 70 % af "Funktionelle krav") Bilag 2 - Kravspecifikation (Funktionelle krav) Afsnit 6 (optioner) (vægter 10 % af "Funktionelle krav") Bilag 13a - (Uddannelseskoncept) (vægter 20 % af "Funktionelle krav")
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Non-funktionelle krav
Beskrivelse : Evaluering af underkriteriet ”Non-funktionelle krav” sker på grundlag af Tilbudsgivers besvarelse af følgende bilag: Bilag 1 - Tidsplan (vægter 5 % af "Non-funktionelle krav") Bilag 2a - Kravspecifikation (Non-funktionelle krav) (vægter 80 % af "Non-funktionelle krav") Bilag 8 - Intern test og prøver (vægter 15 % af "Non-funktionelle krav")
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Beskrivelse : Delkriteriet omfatter en gennemførsel af en brugervenlighedstest, jf. Dokument J (Brugervenlighedstest). Det er angivet i bilagets afsnit 1 og 2, hvordan brugervenlighedstesten evalueres. Tilbudsgiver skal derfor orientere sig i bilagets afsnit 1 og 2 for en præcisering af kriteriets indhold, pointscore og evalueringsmetode. Ordregiver tildeler et samlet point for brugervenlighed. Den samlede pointscore vægter 15% af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 653 500,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : EG Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud fra EG Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kontrakt om Service Management System
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : TIMESAFE ApS
Tilbud :
Officielt navn : Dalux ApS
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Økonomiforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rawand Sabir
E-mail : l80j@kk.dk
Telefon : +45 29168797
Internetadresse : https://www.kk.dk/udbud
Køberprofil : https://www.kk.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : EG Danmark A/S
Registreringsnummer : 84667811
Postadresse : Lautrupvang 24    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : EG Danmark A/S
E-mail : eg@eg.dk
Telefon : 99283311
Fax : 44747778
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Dalux ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 28509839
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : na@na.dk
Telefon : 53727300
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : TIMESAFE ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 36470054
Postadresse : Stagehøjvej 27    
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 70605056
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2ed1d304-23bb-4534-b7d1-3a07b6931c73   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/05/2024   12:25:20 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/05/2024   12:25:29 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 285951-2024
EUT-S-nummer : 94/2024
Offentliggørelsesdato : 15/05/2024

Send til en kollega

0.032