23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune

7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer


Københavns Kommune

291942-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – 7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer
Beskrivelse : Det konkrete indkøb omfatter indkøb af konsulenter til tilpasning af Københavns Kommunes digitale høringsportal.Kernen i opgaven er (nedenstående er ikke en udtømmende liste):Tilpasning af den eksisterende høringsportal ‘Agora’ med relevant høringsfunktionalitet.Etablering af tekniske integrationer der opfylder KK’s it-sikkerhedskrav og fællesoffentlige it-standarder, hvorfor det er vigtigt de tilbudte konsulenter kan udføre dette arbejde selvstændigt.Når systemet er tilpasset og implementeret, er der brug for konsulentydelser til løbende vedligehold og 3rd level support af høringsportalen.IT-udvikling af høringsfunktionalitet både frontend og backend, primært i .Net Core og React.
Identifikator for proceduren : c707cada-da96-4456-b8b9-9757932918dd
Tidligere bekendtgørelse : 590973-2020
Intern identifikator : 2024-0157049
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Københavns Kommune har gennemført et konkret indkøb på det dynamiske indkøbssystem "Udvikling og tilpasning af it-systemer".Det dynamiske indkøbssystem omfatter bl.a., men ikke begrænset hertil, følgende ydelser:Udvikling af nyt fagsystemKonfigurering og tilpasning af nyanskaffet standardsystemTilpasninger af nyudviklede systemerUdvikling af mobile appsSoftwareudvikling knyttet til vedligeholdelse og fejl-retning af eksisterende funktionalitet og konfigurering baseret på teknologi, som ikke længere er tilgængelig på markedet eller hvis tilgængelighed snart ophørerUdvikling af it-løsninger baseret på machine learning og robotik teknologi til automatisering og/eller procesoptimeringDesign og beskrivelse af de tekniske specifikationer til ny it-anskaffelser i forbindelse it-udvikling af en robot.Undervisning i relation til ovenstående områder. Denne kategori omfatter indkøb af it-konsulentydelserne til både den traditionelle it-udvikling og tilpasning af it-systemer og apps samt indkøb af it-specialister til udvikling af machine learning og robotik teknologi.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : 7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer
Beskrivelse : Det konkrete indkøb omfatter indkøb af konsulenter til tilpasning af Københavns Kommunes digitale høringsportal.Kernen i opgaven er (nedenstående er ikke en udtømmende liste):Tilpasning af den eksisterende høringsportal ‘Agora’ med relevant høringsfunktionalitet.Etablering af tekniske integrationer der opfylder KK’s it-sikkerhedskrav og fællesoffentlige it-standarder, hvorfor det er vigtigt de tilbudte konsulenter kan udføre dette arbejde selvstændigt.Når systemet er tilpasset og implementeret, er der brug for konsulentydelser til løbende vedligehold og 3rd level support af høringsportalen.IT-udvikling af høringsfunktionalitet både frontend og backend, primært i .Net Core og React.
Intern identifikator : 2024-0157049
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris vægter med 51%.
Vægtning (pointantal, præcis) : 51

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet vægter med 49%
Vægtning (pointantal, præcis) : 49
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Københavns Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Københavns Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Novataris A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024-0157049
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024-0157049
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune
Registreringsnummer : 64942212
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Amina Noor Ahmed
E-mail : u44p@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Novataris A/S
Registreringsnummer : 36066431
Postadresse : Nyhavn 43, 2    
By : København K
Postnummer : 1051
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Novataris A/S
E-mail : db@novataris.com
Telefon : 31435851
Fax : 70278000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0b5fb943-d1af-4de8-a6ef-7426982f0009   - 02
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   07:44:51 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   07:58:24 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 291942-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.047