23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ishøj Kommune

Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune


Ishøj Kommune

292241-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vask og rensning – Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune
OJ S 96/2024 17/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Ishøj Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune
Beskrivelse : Ishøj Kommune udbyder hermed kontrakt om leje og vask af arbejdsbeklædning til ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen, samt genoptræningen. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II, Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en samlet kontrakt vedrørende levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper: -Plejepersonale på Kærbo og Torsbo plejecenter -Personale i hjemme- og sygeplejen -Personale i genoptræningen -Rengøringspersonale i plejecentre. -Ansatte i køkkenerne på Kærbo og Torsbo plejecenter. Den udbudte ydelse omfatter den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder: • Pakning og levering af rene beklædningsdele • Afhentning af uren beklædning • Sortering, vask og tørring af beklædning • Administration og vedligehold af beklædningsbeholdninger Kommunen har valgt at udbyde en samlet kontrakt i stedet for særskilte delkontrakter, fordi det er kommunens vurdering, at en samlet kontrakt vil give kommunen den mest hensigtsmæssige og mest fordelagtige løsning rent økonomisk. Der stilles i udbuddet miljøkrav til tekstilerne, vaskeriet skal være svanemærket samt transportlogistik. Udbuddet gennemføres via udbudssystemet EU-suppply.com
Identifikator for proceduren : 88552346-f6d5-4fae-93d6-ab82900312d8
Intern identifikator : 00.00.00-Ø54-1-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Lokation for vask af beklædningen bestemmes af tilbudsgiver, tøjet skal leveres på Kærbo og Torsbo plejecenter samt Brohuset for så vidt angår hjemmeplejen. De præcise adresser fremgår af bilag 4 Institutionsoversigt.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 056 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune
Beskrivelse : Ishøj Kommune udbyder hermed kontrakt om leje og vask af arbejdsbeklædning til ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen, samt genoptræningen. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II, Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en samlet kontrakt vedrørende levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper: -Plejepersonale på Kærbo og Torsbo plejecenter -Personale i hjemme- og sygeplejen -Personale i genoptræningen -Rengøringspersonale i plejecentre. -Ansatte i køkkenerne på Kærbo og Torsbo plejecenter. Den udbudte ydelse omfatter den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder: • Pakning og levering af rene beklædningsdele • Afhentning af uren beklædning • Sortering, vask og tørring af beklædning • Administration og vedligehold af beklædningsbeholdninger Kommunen har valgt at udbyde en samlet kontrakt i stedet for særskilte delkontrakter, fordi det er kommunens vurdering, at en samlet kontrakt vil give kommunen den mest hensigtsmæssige og mest fordelagtige løsning rent økonomisk. Der stilles i udbuddet miljøkrav til tekstilerne, vaskeriet skal være svanemærket samt transportlogistik. Udbuddet gennemføres via udbudssystemet EU-suppply.com
Intern identifikator : 00.00.00-Ø54-1-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der ønskes en option på køb af Cardigan o g Sjælevarmere
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Lokation for vask af beklædningen bestemmes af tilbudsgiver, tøjet skal leveres på Kærbo og Torsbo plejecenter samt Brohuset for så vidt angår hjemmeplejen. De præcise adresser fremgår af bilag 4 Institutionsoversigt.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/10/2024
Varigheds slutdato : 30/09/2031
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Hver forlængelsesmulighed er 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 056 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Modvirkning af klimaændringer
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Omstilling til en cirkulær økonomi
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Socialt mål, som fremmes : Adgangsmuligheder for alle
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 2 aftaler om vask og leje at beklædning til kommuner og at mindst 1 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 1.000.000 kr.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Referencer omfatter mindst 2 aftaler om vask og leje at beklædning til kommuner og mindst 1 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 1.000.000 kr.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der skal afgives ugepriser på vask og leje af beklædningsdele samt indsættelsespriser for beklædning, hvor det er Ishøj kommunes ansvar at tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfærdige en Implementeringsplan som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 9

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ressourcestyring
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal lave en redegørelse for sit bestillings- og ressourcestyringssystem, samt undervisning heri. Tildelingskriteriet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 18

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Minimering af svind
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes de vil bistå med at minimere svind, i forhold til fysiske processer, systemunderstøttelse og samarbejde. Tildelingskriteriet er nærmere beskrevet udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 18

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøbelastning af tekstiler og logistik
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal beskrive miljøbelastning i produktions og driftsfasen samt i forbindelse med kasseret tøj. Der ud over skal C02 belastning ved afhentning og levering af beklædning beskrives. Tildelingskriteriet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 27/05/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Ishøj Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Ishøj Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Ishøj Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Ishøj Kommune
Registreringsnummer : 11911316
Postadresse : Ishøj Store Torv 20    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Lundsager
E-mail : alund@ishoj.dk
Telefon : +45 43577342
Internetadresse : http://www.ishoj.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 3869af1c-6497-44b6-9377-102ba3e05efe-01
Hovedårsagen til ændringen : Der foreligger nu oplysninger
Beskrivelse : Ordregive ønsker at give rimelig til at forholde sig til de afgivne svar på spørgsmål.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d299b153-57d9-4a49-aa45-d842ecff83ed   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   10:43:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   10:53:26 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 292241-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.063