23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

MedCom

Drift og vedligeholdelse af VDX


MedCom

292803-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Drift og vedligeholdelse af VDX
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : MedCom
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Drift og vedligeholdelse af VDX
Beskrivelse : Udbuddet omhandler videoknudepunktet (VDX), som er en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur, der stilles til rådighed for staten, regionerne og kommunerne (ejerkredsen) og med anvendelse inden for det nedenfor definerede formål for VDX og på områder, som ligger inden for MedComs organisatoriske formål og arbejdsprogram.
Identifikator for proceduren : 08014dfe-8c16-4fea-8b42-c56aad226736
Tidligere bekendtgørelse : be3c2155-def9-462a-a280-f80c861ae0b5-01
Intern identifikator : VDX
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbud med forhandling jf. Udbudslovens §§ 61-66.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 55 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen til, at ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delaftaler er, at ordregiver vurderer, at det ikke vil være praktisk muligt at opdele kontrakten i delkontrakter og en opdeling af kontrakten vil indebære en betydelig risiko for ordregiver. Desuden vil en opdeling af kontrakten samlet gøre indkøbet af ydelsen dyrere, idet ordregiver ikke vil kunne opnå markedsmæssige rabatter. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. Det bemærkes, at underkriterierne pris og kvalitet er nærmere uddybet i udbudsmaterialet og der henvises hertil. Såfremt ansøgningen indeholder flere versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede version være den gældende. Al kommunikation ifm. udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, samt § 134 a og § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6, nævnte forhold. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Ordregiver gør opmærksom på, at den nationale udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a er gældende for dette udbud. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, herunder til brug for udvælgelsen. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. I denne bekendtgørelse er udelukkelsesgrundene beskrevet ved at gengive spørgsmålene fra ESPD. Udelukkelsesgrundene skal forstås og opfyldes i overensstemmelse med udbudslovens regler i § 148, samt § 134 a og § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6. Ansøgeren vil således blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med Udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Ordregiver forventer at udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet ovenfor. Kriteriet er sammen med mindstekrav til teknisk egnethed angivet under afsnittet "Referencer". Såfremt ordregiver modtager færre end 3 egnede ansøgninger forbeholder ordregiver sig at gennemføre udbuddet med færre end tre prækvalificerede tilbudsgivere. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til Udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Oplysninger herfra kan fremsendes efter anmodning. I relation til kontraktens værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive forlængelser. Hver ansøger kan kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af bevilling. Ordregiver tager forbehold for at annullere udbuddet, såfremt priserne i udbuddet overstiger ordregivers bevillingsmæssige hjemmel.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Drift og vedligeholdelse af VDX
Beskrivelse : Udbuddet omhandler videoknudepunktet (VDX), som er en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur, der stilles til rådighed for staten, regionerne og kommunerne (ejerkredsen) og med anvendelse inden for det nedenfor definerede formål for VDX og på områder, som ligger inden for MedComs organisatoriske formål og arbejdsprogram.
Intern identifikator : VDX
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 84   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontraktens varighed beregnes for overtagelsen af Systemet. Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til to gange af 12 måneder. Kontraktens varighed omfatter to optioner på forlængelse.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 55 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen til, at ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delaftaler er, at ordregiver vurderer, at det ikke vil være praktisk muligt at opdele kontrakten i delkontrakter og en opdeling af kontrakten vil indebære en betydelig risiko for ordregiver. Desuden vil en opdeling af kontrakten samlet gøre indkøbet af ydelsen dyrere, idet ordregiver ikke vil kunne opnå markedsmæssige rabatter. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. Det bemærkes, at underkriterierne pris og kvalitet er nærmere uddybet i udbudsmaterialet og der henvises hertil. Såfremt ansøgningen indeholder flere versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede version være den gældende. Al kommunikation ifm. udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, samt § 134 a og § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6, nævnte forhold. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Ordregiver gør opmærksom på, at den nationale udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a er gældende for dette udbud. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, herunder til brug for udvælgelsen. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. I denne bekendtgørelse er udelukkelsesgrundene beskrevet ved at gengive spørgsmålene fra ESPD. Udelukkelsesgrundene skal forstås og opfyldes i overensstemmelse med udbudslovens regler i § 148, samt § 134 a og § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6. Ansøgeren vil således blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med Udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Ordregiver forventer at udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet ovenfor. Kriteriet er sammen med mindstekrav til teknisk egnethed angivet under afsnittet "Referencer". Såfremt ordregiver modtager færre end 3 egnede ansøgninger forbeholder ordregiver sig at gennemføre udbuddet med færre end tre prækvalificerede tilbudsgivere. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til Udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Oplysninger herfra kan fremsendes efter anmodning. I relation til kontraktens værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive forlængelser. Hver ansøger kan kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af bevilling. Ordregiver tager forbehold for at annullere udbuddet, såfremt priserne i udbuddet overstiger ordregivers bevillingsmæssige hjemmel.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Det er uddybet i udbudsmaterialet, hvordan pris beregnes.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Indholdet af underkriteriet, kvalitet, herunder de enkelte delkriterier, er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Frister for tilbudsgivers eventuelle mulighed for at supplere eller færdiggøre sit tilbud eller ansøgning om prækvalifikation vil fremgå af skrivelsen til tilbudsgiver.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : MedCom
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : MedCom
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : MedCom
Organisation, der udfører betalingen : MedCom
Organisation, der undertegner kontrakten : MedCom
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 164 640 400,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : NUUDAY - TDC Erhverv A/S & NetDesign A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Drift og vedligeholdelse af VDX - NUUDAY - TDC Erhverv A/S & NetDesign A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 164 640 400,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Drift og vedligeholdelse af VDX - NUUDAY - TDC Erhverv A/S & NetDesign A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : MedCom
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : MedCom
Registreringsnummer : 26919991
Postadresse : Forskerparken 10A    
By : Odense M
Postnummer : 5230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lone Høiberg
E-mail : lho@medcom.dk
Telefon : +45 29916829
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : NUUDAY - TDC Erhverv A/S & NetDesign A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 40075291
Postadresse : Teglholmsgade1    
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 70709090
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 31ca5ab5-ac19-4e2e-b7f6-69eae03e9625   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   07:20:21 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   10:00:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 292803-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.031