23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

292961-2024 - Resultater
Danmark – Konsulenttjenesteydelser – It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS
Beskrivelse : DTU ønsker at indkøbe it-konsulentydelser til Programmet for Nyt SIS. Programmet Nyt SIS består af 7 danske universiteter (KU, DTU, SDU, ITU, RUC, AAU og CBS), som har etableret et fælles program for anskaffelse og implementering af et nyt fælles studieadministrativt system til erstatning af det eksisterende system ”STADS/DANS”. DTU har til hensigt at bestille it-konsulenter inden for ydelsesområderne: 1) Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering 2) Projekt- og programledelse 3) Databehandling 4) Test
Identifikator for proceduren : 8ebc6082-8abb-415c-9772-b3fcef53e62b
Tidligere bekendtgørelse : ec85784a-fff7-46af-8e99-374aafe69e19-01
Intern identifikator : 8823
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 73220000   Konsulentvirksomhed inden for udvikling
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 50 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS (Delaftale 1)
Beskrivelse : Programmet Nyt SIS består af 7 danske universiteter (KU, DTU, SDU, ITU, RUC, AAU og CBS), som har etableret et fælles program for anskaffelse og implementering af et nyt fælles studieadministrativt system til erstatning af det eksisterende system ”STADS/DANS”. Programmet er organisatorisk placeret hos DTU. DTU ønsker med rammeaftalen at fastsætte vilkårene for Kundens bestilling og leverandørens levering af it-konsulentydelser i forbindelse med programmet Nyt SIS. Kunden har til hensigt at bestille it-konsulenter inden for ydelsesområderne: 1) Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering, 2) Projekt- og programledelse, 3) Databehandling.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 73220000   Konsulentvirksomhed inden for udvikling
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen har virkning fra datoen for den sidste underskrift. Rammeaftalen udløber uden varsel 2 år efter datoen for sidste underskrift, medmindre DTU vælger at gøre brug af muligheden for forlængelse. DTU er berettiget til at forlænge Rammeaftalen på samme betingelser med 1 år. Forlængelse kan foretages 2 gange i alt. DTU skal give meddelelse til Leverandøren, såfremt Rammeaftalen ønskes forlænget senest 30 kalenderdage inden udløbet af Rammeaftalen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 25 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 37 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Delaftale 1: Der udregnes et gennemsnit af timepriserne for konsulentkategorierne under de respektive ydelsesområder. Gennemsnitsprisen multipliceres herefter med en vægt (fordelingsnøgle) baseret på den forventede volumen under de respektive ydelsesområder. Herefter adderes priserne sammen til en samlet evalueringsteknisk pris, som omregnes til point efter en pointmodel.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet 1: Sektorindsigt og viden
Beskrivelse : Ved evalueringen af besvarelse af Sektorindsigt og viden vægtes det positivt, i jo højere grad at beskrivelsen demonstrerer, at der tilbydes indgående indsigt i og viden om universiteterne herunder rammevilkår, og at beskrivelserne underbygger, at tilbudsgiver evner at inddrage denne indsigt i og for universiteterne i opgaveløsningen. Det vægter desuden positivt, i jo højere grad at beskrivelserne sandsynliggør, at tilbudsgivers sektorindsigt og viden om universiteterne vil blive effektivt ajourført og forankret hos tilbudsgiver i hele rammeaftalens løbetid. Delaftale 1: Evalueringen sker på baggrund af én besvarelse for ydelsesområde nr. 1-3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet 2: Kompetencer, metoder og værktøjer
Beskrivelse : Ved evalueringen af besvarelse af kompetencer, metoder og værktøjer vægtes det positivt i jo højere grad beskrivelsen demonstrerer, at tilbudsgiver er i stand til at sikre bemanding af en opgave med relevante kompetencer, og at disse nyttiggøres på en god og effektiv måde ved levering af ydelser indenfor det pågældende ydelsesområde. Det vægter i den forbindelse også positivt, at beskrivelsen sandsynliggør, at tilbudsgivers kompetencer opretholdes og opkvalificeres i hele rammeaftalens løbetid. Det vægter desuden positivt i jo højere grad, at beskrivelsen demonstrerer tilbudsgivers evne til at nyttiggøre metoder og værktøjer, som er velegnede til løsning af mangfoldigheden af ydelser inden for det enkelte ydelsesområde. Det vægter i den forbindelse også positiv, at beskrivelsen sandsynliggør, at tilbudsgivers metoder og værktøjer løbende vil blive effektiv ajourført og forankret i hele rammeaftalens løbetid. Delaftale 1: Der skal udarbejdes en besvarelse pr. ydelsesområde, hvor evalueringen af hvert ydelsesområder indgår i kvalitet med følgende vægtning: - Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering 20 % - Projekt- og programledelse 70 % - Databehandling 10 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : It-konsulenter til Programmet Nyt SIS (Delaftale 2)
Beskrivelse : Programmet Nyt SIS består af 7 danske universiteter (KU, DTU, SDU, ITU, RUC, AAU og CBS), som har etableret et fælles program for anskaffelse og implementering af et nyt fælles studieadministrativt system til erstatning af det eksisterende system ”STADS/DANS”. Programmet er organisatorisk placeret hos DTU. DTU ønsker med rammeaftalen at fastsætte vilkårene for Kundens bestilling og leverandørens levering af it-konsulentydelser i forbindelse med programmet Nyt SIS. Kunden har til hensigt at bestille it-konsulenter inden for ydelsesområdet 4) Test.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 73220000   Konsulentvirksomhed inden for udvikling
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen har virkning fra datoen for den sidste underskrift. Rammeaftalen udløber uden varsel 2 år efter datoen for sidste underskrift, medmindre DTU vælger at gøre brug af muligheden for forlængelse. DTU er berettiget til at forlænge Rammeaftalen på samme betingelser med 1 år. Forlængelse kan foretages 2 gange i alt. DTU skal give meddelelse til Leverandøren, såfremt Rammeaftalen ønskes forlænget senest 30 kalenderdage inden udløbet af Rammeaftalen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der udregnes et gennemsnit af timepriserne for konsulentkategorierne, hvorefter prisen omregnes til point efter en pointmodel.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet 1: Sektorindsigt og viden
Beskrivelse : Ved evalueringen af besvarelse af Sektorindsigt og viden vægtes det positivt, i jo højere grad at beskrivelsen demonstrerer, at der tilbydes indgående indsigt i og viden om universiteterne herunder rammevilkår, og at beskrivelserne underbygger, at tilbudsgiver evner at inddrage denne indsigt i og for universiteterne i opgaveløsningen. Det vægter desuden positivt, i jo højere grad at beskrivelserne sandsynliggør, at tilbudsgivers sektorindsigt og viden om universiteterne vil blive effektivt ajourført og forankret hos tilbudsgiver i hele rammeaftalens løbetid. Delaftale 2: Evalueringen sker på baggrund af én besvarelse for ydelsesområdet nr. 4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet 2: Kompetencer, metoder og værktøjer
Beskrivelse : Ved evalueringen af besvarelse af kompetencer, metoder og værktøjer vægtes det positivt i jo højere grad beskrivelsen demonstrerer, at tilbudsgiver er i stand til at sikre bemanding af en opgave med relevante kompetencer, og at disse nyttiggøres på en god og effektiv måde ved levering af ydelser indenfor det pågældende ydelsesområde. Det vægter i den forbindelse også positivt, at beskrivelsen sandsynliggør, at tilbudsgivers kompetencer opretholdes og opkvalificeres i hele rammeaftalens løbetid. Det vægter desuden positivt i jo højere grad, at beskrivelsen demonstrerer tilbudsgivers evne til at nyttiggøre metoder og værktøjer, som er velegnede til løsning af mangfoldigheden af ydelser inden for det enkelte ydelsesområde. Det vægter i den forbindelse også positiv, at beskrivelsen sandsynliggør, at tilbudsgivers metoder og værktøjer løbende vil blive effektiv ajourført og forankret i hele rammeaftalens løbetid. Delaftale 2: Der skal udarbejdes en besvarelse for ydelsesområdet: Test.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 33 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 50 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 33 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 37 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 25 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS (Delaftale 1) - Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : It-konsulentydelser til Programmet Nyt SIS (Delaftale 1) - Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 8
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 12 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 8 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : KPMG P/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : It-konsulenter til Programmet Nyt SIS (Delaftale 2) - KPMG P/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : It-konsulenter til Programmet Nyt SIS (Delaftale 2) - KPMG P/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 8
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : David Fajnzylber
E-mail : dafaj@dtu.dk
Telefon : +45 93596840
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Registreringsnummer : 33963556
Postadresse : Weidekampsgade 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 36102030
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : KPMG P/S
Registreringsnummer : 25578198
Postadresse : Dampfærgevej 28    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 70707760
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c0f98c78-907e-4fc0-a420-98771afbbe2e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   12:00:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   12:30:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 292961-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.063