23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

02.70 AV-løsninger


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

293997-2024 - Resultater
Danmark – Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere – 02.70 AV-løsninger
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 02.70 AV-løsninger
Beskrivelse : Systemet indeholder to indkøbskategorier ”Kategori 1 - Omkostninger” (herefter Kategori 1) og ”Kategori 2 – Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Begge kategorier omfatter anskaffelse af ”AV-løsninger”. Den sortimentsmæssige genstand er således identisk for systemets to kategorier, men adskiller sig ved at opfylde forskelige indkøbsbehov. I indkøbskategorien Kategori 1 kan der indkøbes AV-løsninger, (ydelser og produkter) på baggrund af tildelingskriteriet ”Omkostninger”. Der foretages en tilbudsevaluering af omkostningerne forbundet med det konkrete indkøb – eksempelvis omkostninger til energiforbrug, kurser, levering, mv. Ved AV-løsninger forstås nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. Ved AV-udstyr forstås hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video. Nedenstående 16 hovedproduktgrupper af AV-udstyr kan anskaffes (køb, leje eller leasing) som selvstændige produkter på systemet, hvorimod alle accessoriske produkter og/eller ydelser, som eksempelvis akustikplader, tekniske møbler, systemprogrammering, software, serviceydelser mv. alene kan anskaffes i systemet, hvis dette indgår i anskaffelsen af en AV-løsning (systemløsning), hvori et eller flere produkter fra nedenstående hovedproduktgrupper indgår: 1. Projektorer 2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner) 3. Interaktive display 4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger) 5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer) 6. Lærreder 7. Kameraer 8. Beslag og standere 9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder) 10. Trådløst præsentationsudstyr 11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal) 12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.) 13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger 14. Digital møderumsskiltning 15. Informationssystemer 16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)
Identifikator for proceduren : e13b5b81-eca7-4345-b55e-269250850adc
Tidligere bekendtgørelse : 000073-2021
Intern identifikator : 02.70
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Der er talt om et dynamisk indkøbssystem
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32300000   Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 19212300   Lærred, 30231300   Dataskærme, 30231310   Fladskærme, 30231320   Pegeskærme, 30237240   Webkamera, 32320000   Fjernsynsudstyr og av-udstyr, 32321000   Fjernsynsprojektionsudstyr, 32321100   Film- og videoudstyr, 32321200   Av-udstyr, 32321300   Av-materialer, 32322000   Multimedia-udstyr, 32323000   Videomonitorer, 32324000   Fjernsynsmodtagere, 32324300   Fjernsynsudstyr, 32330000   Optagere og gengivere til lyd og video, 32340000   Mikrofoner og højttalere, 32350000   Dele til lyd- og videoudstyr, 32510000   Trådløst telekommunikationssystem, 38651000   Kameraer, 38652000   Filmprojektorer, 38652100   Projektorer, 39130000   Kontormøbler, 39190000   Tapet og anden vægbeklædning, 44523000   Hængsler, beslag og fittings, 48500000   Programpakke til kommunikations- og multimedieformål, 48515000   Programpakke til videokonferencer, 48521000   Programpakke til redigering af musik eller lyd, 50300000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr, 51300000   Installation af kommunikationsudstyr, 51310000   Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg, 51312000   Installation af fjernsynsapparatur, 51313000   Installation af lydtekniske anlæg, 51314000   Installation af videoanlæg, 51610000   Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg, 71313200   Rådgivning i forbindelse med lydisolation og rumakustik, 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72591000   Udarbejdelse af serviceaftaler
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 180 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 1) Ansøger må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD. 2) Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2. 3) SKI afholder informations- og spørgemøde for interesserede ansøgere torsdag den 11. november 2021 kl. 12.30-14.30, jf. nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes punkt 9.1.1. 4) SKI forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter, rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer med et sammenfaldende sortiment, som dette dynamiske indkøbssystem (02.06), så længe det ikke forfølger et usagligt formål. 5) SKI’s abonnenter, anført i bilag B.1 og B.2, kan benytte det dynamiske indkøbssystem frivilligt, og har således en ret – men ikke en pligt – til at anvende systemet. Det bemærkes, at offentlige ordregivere, der tegner abonnement hos SKI efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse - efter aftale med SKI - vil kunne få adgang til nærværende dynamiske indkøbssystem. SKI vil sikre, at offentliggørelse af nye ordregivere/abonnenter/kunder i systemet sker i overensstemmelse med udbudslovens regler. 6) Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget. Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som specifikke tal i begge kategorier. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning, men at der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet. Værdien angivet i afsnit II.1.5) og II.2.14) er et udtryk den højest mulige omsætning i systemet, baseret på SKI’s markedskendskab, som ikke anses for klart usandsynligt. SKI har i estimatet bl.a. inddraget den forventede økonomiske konsekvens af en øget samfundsdigitalisering, herunder det øget behov for AV-udstyr til hjemmearbejdspladser som følge af COVID-19, samt en forventet øget anvendelse af systemet og derved en øget omsætning som følge af en løbende tilgang af et bredt felt af store og små markedsaktører med nye, innovative produkter og ydelser. SKI har videre estimeret den skønnede værdi af de kontrakter, der bliver tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed på ti år ud fra forventningen om, at der er tale om et marked i vækst. Der er dog samtidig tale om et marked i hastig udvikling, ligesom SKI introducerer en ny indkøbsmetode på området. Skønnet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, men repræsenterer samtidig SKI’s bedste saglige skøn - på tidspunktet for offentliggørelsen af denne bekendtgørelse. Det samlede estimat og fordelingen i de to kategorier er udtryk for den forventede højeste anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed. Årligt forventes omsætningen i systemet være ca. 70 mio. DKK. Hvis SKI vælger at ændre det dynamiske indkøbssystems varighed i medfør af udbudslovens § 107, vil SKI i samme forbindelse justere de estimerede værdier. Ad IV.2.2): Systemet åbnes for behandling af ansøgninger igen den 1. januar 2021. Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter den 12. januar 2021, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 105, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Omkostninger - Danmark
Beskrivelse : Tildeling og evaluering på baggrund af omkostninger (TCO)
Intern identifikator : Kategori 1: Omkostninger
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32300000   Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 19212300   Lærred, 30231300   Dataskærme, 30231310   Fladskærme, 30231320   Pegeskærme, 30237240   Webkamera, 32320000   Fjernsynsudstyr og av-udstyr, 32321000   Fjernsynsprojektionsudstyr, 32321100   Film- og videoudstyr, 32321200   Av-udstyr, 32321300   Av-materialer, 32322000   Multimedia-udstyr, 32323000   Videomonitorer, 32324000   Fjernsynsmodtagere, 32324300   Fjernsynsudstyr, 32330000   Optagere og gengivere til lyd og video, 32340000   Mikrofoner og højttalere, 32350000   Dele til lyd- og videoudstyr, 32510000   Trådløst telekommunikationssystem, 38651000   Kameraer, 38652000   Filmprojektorer, 38652100   Projektorer, 39130000   Kontormøbler, 39190000   Tapet og anden vægbeklædning, 44523000   Hængsler, beslag og fittings, 48500000   Programpakke til kommunikations- og multimedieformål, 48515000   Programpakke til videokonferencer, 48521000   Programpakke til redigering af musik eller lyd, 50300000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr, 51300000   Installation af kommunikationsudstyr, 51310000   Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg, 51312000   Installation af fjernsynsapparatur, 51313000   Installation af lydtekniske anlæg, 51314000   Installation af videoanlæg, 51610000   Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg, 71313200   Rådgivning i forbindelse med lydisolation og rumakustik, 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72591000   Udarbejdelse af serviceaftaler
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/03/2022
Varigheds slutdato : 30/03/2032
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 708 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Den endelige vægt for kriterierne fastlægges af kunden
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Beskrivelse : Tildeling og evaluering på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet
Intern identifikator : Kategori 2: Bedste forhold mellem pris og kvalitet
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32300000   Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 19212300   Lærred, 30231300   Dataskærme, 30231310   Fladskærme, 30231320   Pegeskærme, 30237240   Webkamera, 32320000   Fjernsynsudstyr og av-udstyr, 32321000   Fjernsynsprojektionsudstyr, 32321100   Film- og videoudstyr, 32321200   Av-udstyr, 32321300   Av-materialer, 32322000   Multimedia-udstyr, 32323000   Videomonitorer, 32324000   Fjernsynsmodtagere, 32324300   Fjernsynsudstyr, 32330000   Optagere og gengivere til lyd og video, 32340000   Mikrofoner og højttalere, 32350000   Dele til lyd- og videoudstyr, 32510000   Trådløst telekommunikationssystem, 38651000   Kameraer, 38652000   Filmprojektorer, 38652100   Projektorer, 39130000   Kontormøbler, 39190000   Tapet og anden vægbeklædning, 44523000   Hængsler, beslag og fittings, 48500000   Programpakke til kommunikations- og multimedieformål, 48515000   Programpakke til videokonferencer, 48521000   Programpakke til redigering af musik eller lyd, 50300000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr, 51300000   Installation af kommunikationsudstyr, 51310000   Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg, 51312000   Installation af fjernsynsapparatur, 51313000   Installation af lydtekniske anlæg, 51314000   Installation af videoanlæg, 51610000   Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg, 71313200   Rådgivning i forbindelse med lydisolation og rumakustik, 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72591000   Udarbejdelse af serviceaftaler
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/03/2022
Varigheds slutdato : 30/03/2032
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 472 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Bedste forhold mellem Pris og Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 51

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Bedste forhold mellem Pris og Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 49
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der udfører betalingen : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 52 814 697,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : AV CENTER AArhus
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2210.0012 - Professionshøjskolen Via University College
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 507 920,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2210.0012 - Professionshøjskolen Via University College
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : AVDAN A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2309.0003 - Andel Holdning A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 5 018 645,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2309.0003 - Andel Holdning A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Goecker A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2205.0001 - Administrations- og Servicestyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 228 453,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2205.0001 - Administrations- og Servicestyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : AVDAN A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2310.0001 - Københavns Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 34 319 400,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2310.0001 - Københavns Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : AVDAN A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2311.0012 - Sønderborg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 75 765,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2311.0012 - Sønderborg Kommune (AVDAN A/S)
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Best-AV A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2311.0013 - Sønderborg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 27 795,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2311.0013 - Sønderborg Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : AVDAN A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2312.0002 - Sønderborg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 25 770,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2312.0002 - Sønderborg Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : AVDAN A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2403.0003 - Sønderborg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 86 320,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2403.0003 - Sønderborg Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 8
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 8
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 25 770,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 34 319 400,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Alfa Audio A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2302.0008 - Det Kongelige Teater Og Kapel
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 798 430,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2302.0008 - Det Kongelige Teater Og Kapel
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/03/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2303.0016 - Guldborgsund Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 454 810,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2303.0016 - Guldborgsund Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/05/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : COMM2IG A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2306.0004 - Det Kongelige Teater Og Kapel
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 824 569,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2306.0004 - Det Kongelige Teater Og Kapel
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/07/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Best-AV A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2306.0007 - Sorø Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 448 847,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2306.0007 - Sorø Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0270.2309.0001 - Holstebro Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 997 973,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI0270.2309.0001 - Holstebro Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 448 847,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 4 997 973,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : COMM2IG A/S
Registreringsnummer : ORG-20719907
Postadresse : Kokkedal Industripark 104    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Martin Frei
E-mail : mafr@comm2ig.dk
Telefon : 53394099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Best-AV A/S
Registreringsnummer : ORG-35486631
Postadresse : Fabriksparken 14    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kurt Kristiansen
E-mail : ski@best-av.dk
Telefon : 72170150
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : AVDAN A/S
Registreringsnummer : ORG-35382747
Postadresse : Vrøndingsvej 2    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jacob Carlsen
E-mail : jca@avdan.dk
Telefon : 25406582
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Atea A/S
Registreringsnummer : ORG-25511484
Postadresse : Lautrupvang 6    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Atea
Telefon : 70 25 25 50
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : AV CENTER AArhus
Registreringsnummer : ORG-10128420
Postadresse : Tomsagervej 10    
By : Aabyhoj
Postnummer : 8230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik jorgensen
E-mail : hj@avcenter.dk
Telefon : 23466678
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Goecker A/S
Registreringsnummer : ORG-73238315
Postadresse : Hejrevej 37    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bo Spedtsberg-Andersen
E-mail : bo@goecker.dk
Telefon : 35821100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Alfa Audio A/S
Registreringsnummer : ORG-30901991
Postadresse : Elkjærvej 2A    
By : Åbyhøj
Postnummer : 8230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Baun Frederiksen
Telefon : 21686063
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jacob Nistrup Berg
E-mail : jnb@ski.dk
Telefon : 24266436
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 952d7f83-d271-4407-bea3-0d50cbbffc2f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   08:14:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   08:15:01 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 293997-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.062