23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Standardsoftware


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

294230-2024 - Resultater
Danmark – Programpakker og informationssystemer – Standardsoftware
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Standardsoftware
Beskrivelse : Det dynamiske indkøbssystem består af to kategorier. Forskellen mellem de to kategorier består i en differentiering af, hvorvidt kunden i det konkrete indkøb har behov for at evaluere på andet end pris. Kategori 1 omfatter de tilfælde, hvor kunden kan få dækket sit behov ved alene at evaluere på leverandørernes tilbudte priser, mens kategori 2 anvendes i de tilfælde, hvor kunden har behov for at evaluere på både pris og på leverandørernes tilbudte løsninger (kvalitet). Kunderne har mulighed for at inddrage f.eks. skifteomkostninger ved evalueringen af underkriteriet pris i kategori 2. Begge kategorier kan bruges til at anskaffe følgende ydelsesområder, som nærmere beskrevet i bilag C, Systemets genstand: Standardsoftware, support- og vedligeholdelsesaftaler til standardsoftware, installation/ implementering og konfiguration, samt relaterede ydelser i form af uddannelse samt rådgivning relateret til standardsoftware. Der kan anskaffes standardsoftware og relaterede ydelser indenfor følgende funktionelle områder: 1) Application Infrastructure and Middleware, 2) Application Development, 3) Customer Experience and Relationship Management (CRM), 4) Enterprise Resource planning (ERP), 5) Supply Chain Management (SCM), 6) Project and Portfolio Management, 7) Email and Authoring, 8) Content Services, 9) IT Operations, 10) Operating Systems, 11) Storage Management, 12) Virtualization Infrastructure, 13) Security, 14) Data Management, 15) Analytics and Business Intelligence, 16) Other Application Software (Collaboration Services, Enterprise IM og Web Conferencing), 17) Other Infrastructure Software. De funktionelle standardsoftwareområder er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes bilag D, Oversigt over funktionelle standardsoftwareområder. Standardsoftware kan anskaffes som et produkt eller som en service, tidsbegrænset eller tidsubegrænset, til at installere lokalt, eller til at tilgå via en browser eller lign., hvor licensgiver stiller softwaren til rådighed, typisk som en cloudløsning. Systemet kan ikke anvendes til at indgå aftale om udvikling af ny softwarefunktionalitet, som udvikles specifikt til kunden.
Identifikator for proceduren : 830cefc4-9534-4acc-9924-b46ef22d71b2
Tidligere bekendtgørelse : 000062-2020
Intern identifikator : 02.06
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Der er tale om et dynamisk indkøbssystem.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72222000   Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi, 72222300   Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 300 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 1) Ansøger må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD. 2) Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2. 3) SKI afholder informations- og spørgemøde for interesserede ansøgere mandag den 16. november 2020 kl. 10.00-11.00, jf. nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes punkt 9.1.1. 4) SKI forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter, rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer med et sammenfaldende sortiment, som dette dynamiske indkøbssystem (02.06), så længe det ikke forfølger et usagligt formål. 5) SKI’s abonnenter, anført i bilag B, kan benytte det dynamiske indkøbssystem frivilligt, og har således en ret – men ikke en pligt – til at anvende systemet. Det bemærkes, at offentlige ordregivere, der tegner abonnement hos SKI efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse - efter aftale med SKI - vil kunne få adgang til nærværende dynamiske indkøbssystem. SKI vil sikre, at offentliggørelse af nye ordregivere/abonnenter/kunder i systemet sker i overensstemmelse med udbudslovens regler. 6) Kunderne kan i de konkrete indkøb beslutte, at der kan afgives alternative eller sideordnede tilbud. Det vil i givet fald fremgå af kundens opfordringsskrivelse. 7) Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget. Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som specifikke tal i begge kategorier. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning, men at der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet. Ad afsnit II.1.5) og II.2.14): Den skønnede værdi er baseret på SKI’s markedskendskab. Værdien af træk på SKI’s nuværende rammeaftale for standardsoftware er taget i betragtning, og er korrigeret i lyset af forventninger til værdien af det nye dynamiske indkøbssystem. SKI har i estimatet bl.a. inddraget den forventede økonomiske konsekvens af skiftet i indkøbsmetoden, som åbner for en løbende tilgang af et bredt felt af store og små markedsaktører med nye, innovative produkter og ydelser. SKI har videre estimeret den skønnede værdi af de kontrakter, der bliver tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed på seks år ud fra forventningen om, at der er tale om et marked i vækst. Der er dog samtidig tale om et marked i hastig udvikling, ligesom SKI introducerer en ny indkøbsmetode på området. Skønnet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, men repræsenterer samtidig SKI’s bedste saglige skøn - på tidspunktet for offentliggørelsen af denne bekendtgørelse. Det samlede estimat og fordelingen i de to kategorier er udtryk for den forventede højst anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems levetid. Hvis SKI vælger at ændre det dynamiske indkøbssystems løbetid i medfør af udbudslovens § 107, vil SKI i samme forbindelse justere de estimerede værdier. Ad IV.2.2): Systemet åbnes for behandling af ansøgninger igen den 12. januar 2021. Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter den 12. januar 2021, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 105, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes Del 3. Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Kategori 1: Pris - Danmark
Beskrivelse : Kategori 1 anvendes i de tilfælde, hvor kunden kan få dækket sit behov ved alene at evaluere på deltagernes tilbudte priser. Dækker hele Danmark.
Intern identifikator : Kategori 1: Pris
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72222000   Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi, 72222300   Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72263000   Implementering af programmel
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 28/03/2021
Varigheds slutdato : 27/03/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 200 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Kategori 2: Pris og kvalitet - Danmark
Beskrivelse : Kategori 2 anvendes i de tilfælde, hvor kunden har behov for at evaluere på både pris og på leverandørernes tilbudte løsninger (kvalitet). Dækker hele Danmark.
Intern identifikator : Kategori 2: Bedste forhold mellem pris og kvalitet
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72222000   Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi, 72222300   Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 28/03/2021
Varigheds slutdato : 27/03/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 100 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Beskrivelse : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Prioriteret rækkefølge : 1

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Beskrivelse : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Prioriteret rækkefølge : 2
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Den endelige vægt for kriterierne fastlægges af kunden.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 358 386 833,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SoftwareONE
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Inputservice - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 990 200,20   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Inputservice - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af Support og vedligehold af Informatica (SW456) - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 990 200,20   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af Support og vedligehold af Informatica (SW456) - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbuds- og planlægningsløsning til tablets med integration til KMD Nexus - Vejen Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 9 075 368,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbuds- og planlægningsløsning til tablets med integration til KMD Nexus - Vejen Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Leveringskontrakt om Standardsoftware vedrørende IBM Passport Advantage S&S 2024 - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 8 966 122,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Leveringskontrakt om Standardsoftware vedrørende IBM Passport Advantage S&S 2024 - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Veeam Licens - Banedanmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 84 712,32   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Veeam Licens - Banedanmark
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud af indkøb af Support og vedligehold af ESDH system - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 83 232 540,11   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud af indkøb af Support og vedligehold af ESDH system - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af ESDH system - Det Kongelige Teater Og Kapel
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 8 246 748,42   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af ESDH system - Det Kongelige Teater Og Kapel
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : DXC Technology Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : ServiceNow licenser til Energinet - Energinet.dk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 8 156 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : ServiceNow licenser til Energinet - Energinet.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Businessmann A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse af Citrix licenser 2024 - Vejle Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 770 425,24   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse af Citrix licenser 2024 - Vejle Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SAS Institute A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Data management, analyse og BI software - Odense Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 7 500 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Data management, analyse og BI software - Odense Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af antivirus software til Københavns Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 6 988 737,81   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af antivirus software til Københavns Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Orange Cyberdefense Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Logpoint licenser - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 684 398,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Logpoint licenser - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Support og vedligeholdelse af kriminalforsorgens eksisterende SIEM softwarefunktionalitet - Kriminalforsorgen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 668 214,81   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Support og vedligeholdelse af kriminalforsorgens eksisterende SIEM softwarefunktionalitet - Kriminalforsorgen
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Red Hat Linux OS - Forsvarsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 6 642 290,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Red Hat Linux OS - Forsvarsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud - Microsoft licenser - Københavns Professionshøjskole S/I
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 6 359 947,56   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud - Microsoft licenser - Københavns Professionshøjskole S/I
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SAS Institute A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Region Syddanmarks udbud af SAS software til analytics og Business Intelligence - Region Syddanmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 62 538 621,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Region Syddanmarks udbud af SAS software til analytics og Business Intelligence - Region Syddanmark
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Software til håndtering af Software og Hardware Asset Management - Energinet.dk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 6 207 796,14   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Software til håndtering af Software og Hardware Asset Management - Energinet.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Adobe - Region Nordjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 576 961,09   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Adobe - Region Nordjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse af standard software licenser - Billund Lufthavn A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 5 544 325,08   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse af standard software licenser - Billund Lufthavn A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Opentext/Micro Focus 2023 - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 5 463 515,52   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Opentext/Micro Focus 2023 - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware 2024-2026 - It-Center Fyn
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 5 361 236,28   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware 2024-2026 - It-Center Fyn
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Orange Cyberdefense Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Software til firewalls - It-Forsyningen I/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 5 357 571,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Software til firewalls - It-Forsyningen I/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Nutanix add on v2. ITR0004852 - Energinet.dk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 5 206 800,24   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Nutanix add on v2. ITR0004852 - Energinet.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af ITSM-licenser - Metroselskabet I/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 4 961 473,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af ITSM-licenser - Metroselskabet I/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 23/08356 - Nye licenser til Power Factory - Energinet.dk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 461 450,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 23/08356 - Nye licenser til Power Factory - Energinet.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware til content, communications og collaboration - Aarhus Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 4 458 752,58   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware til content, communications og collaboration - Aarhus Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : IGA-løsning til Københavns Kommune (041223) - Københavns Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 4 286 040,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : IGA-løsning til Københavns Kommune (041223) - Københavns Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse af Micro Focus licenser 2023 - Region Midtjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 4 064 272,26   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse af Micro Focus licenser 2023 - Region Midtjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Veeam - Professionshøjskolen Via University College
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 400 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Veeam - Professionshøjskolen Via University College
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Canonical Ubuntu Licens 56 noder - Ministeriet For Børn, Undervisning Og Ligestilling
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 364 549,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Canonical Ubuntu Licens 56 noder - Ministeriet For Børn, Undervisning Og Ligestilling
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Neo4j Enterprise Graph Data Science Bundle licens eller tilsvarende med dertilhørende support og vedligeholdelse - Justitsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 3 626 696,52   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Neo4j Enterprise Graph Data Science Bundle licens eller tilsvarende med dertilhørende support og vedligeholdelse - Justitsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : VM Ware Credits - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 289 838,26   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : VM Ware Credits - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Microsoft EA og SCE aftaler - Kolding Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 28 642 056,12   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Microsoft EA og SCE aftaler - Kolding Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Leveringskontrakt vedr. Integrated Risk Management, 24.10.2023 - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 764 441,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Leveringskontrakt vedr. Integrated Risk Management, 24.10.2023 - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 Imprivata - Region Nordjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 689 500,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 Imprivata - Region Nordjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Standardsoftware vedrørende Data Integration Tools - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 462 197,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Standardsoftware vedrørende Data Integration Tools - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af Cisco standardsoftware samt support og vedligeholdelsesaftaler vedrørende Security - Ishøj Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 378 524,26   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af Cisco standardsoftware samt support og vedligeholdelsesaftaler vedrørende Security - Ishøj Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Leveringskontrakt Om Standardsoftware vedrørende Performance Analysis - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 066 068,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Leveringskontrakt Om Standardsoftware vedrørende Performance Analysis - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Access Management - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 18 445 065,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Access Management - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : ICAP antivirus scanning - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 774 080,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : ICAP antivirus scanning - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : VM Ware Supportydelser - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 17 337,69   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : VM Ware Supportydelser - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Access Management - Imprivata - Region Sjælland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 16 174 465,28   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Access Management - Imprivata - Region Sjælland
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse af OpenText; Documentum og CTS 2024 - Region Midtjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 607 287,92   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse af OpenText; Documentum og CTS 2024 - Region Midtjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Cetrea - Region Nordjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 15 038 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Cetrea - Region Nordjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Data Loss Prevention 2023 - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 14 349 157,25   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Data Loss Prevention 2023 - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 - maintenance til Statens It's PAM licenser - J. nr. 2023-1394 - Statens It
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 334 221,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 - maintenance til Statens It's PAM licenser - J. nr. 2023-1394 - Statens It
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : CBS - Gentegning af software til SDA - CBS-Copenhagen Business School
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 13 148 337,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : CBS - Gentegning af software til SDA - CBS-Copenhagen Business School
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Leveringskontrakt vedr. Content Services - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 106 700,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Leveringskontrakt vedr. Content Services - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse af Micro Focus Solution Support Engineer - Region Midtjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 095 528,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse af Micro Focus Solution Support Engineer - Region Midtjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genanskaffelse af Red Hat Linux licenser - Danmarks Radio
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 031 431,40   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genanskaffelse af Red Hat Linux licenser - Danmarks Radio
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware vedrørende Endpoint Protection Platforms (Enterprise) - Energinet.dk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 028 160,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware vedrørende Endpoint Protection Platforms (Enterprise) - Energinet.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Businessmann A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Virtualiseringsplatform - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 14 209 025,49   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Virtualiseringsplatform - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : COMM2IG A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Nutanix 2023 - Professionshøjskolen Via University College
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 240 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Nutanix 2023 - Professionshøjskolen Via University College
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : COMM2IG A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Leveringskontrakt vedrørende Secure E-mail Gateways - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 480 232,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Leveringskontrakt vedrørende Secure E-mail Gateways - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : COMM2IG A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Storage Management/Backup and Recovery Standardsoftware - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 358 332,05   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Storage Management/Backup and Recovery Standardsoftware - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Support og vedligehold af User Authentication - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 115 736,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Support og vedligehold af User Authentication - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Licenser til Københavns Professionshøjskole
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 4 692 373,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Licenser til Københavns Professionshøjskole
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : DST - Email security - Danmarks Statistik
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 159 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : DST - Email security - Danmarks Statistik
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af software brugsret vedr. PAM - Energinet.dk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 3 681 117,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af software brugsret vedr. PAM - Energinet.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 Licenser december 2023 - Esbjerg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 886 000,96   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 Licenser december 2023 - Esbjerg Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Windows Server 2022 Remote Desktop Service - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 10 830,60   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Windows Server 2022 Remote Desktop Service - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Check Point 2023 - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 3 844 572,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Check Point 2023 - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Samsung Knox 2023 - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 5 038 167,60   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Samsung Knox 2023 - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Orange Cyberdefense Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 Security - Esbjerg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 3 091 500,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 Security - Esbjerg Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Gentegne og anskaffe Standardsoftware licenser, kompatible med software produceret af Microsoft - Danske Spil A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 21 633 173,64   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Gentegne og anskaffe Standardsoftware licenser, kompatible med software produceret af Microsoft - Danske Spil A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : CISCO EA aftale - Sønderborg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 835 167,63   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : CISCO EA aftale - Sønderborg Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse af Adobe-licenser - Region Midtjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 604 405,12   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse af Adobe-licenser - Region Midtjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SAP Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Leveringskontrakt om Standardsoftware vedrørende Enterprise Ressource Planning - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 493 605 473,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Leveringskontrakt om Standardsoftware vedrørende Enterprise Ressource Planning - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SAS Institute A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Gentegning af licenser til SAS Analytics-server - Ankestyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 612 237,79   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Gentegning af licenser til SAS Analytics-server - Ankestyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Miracle A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Jira + Confluence Data Center Licenser til Fiskeristyrelsen (Genudbud) - Fiskeristyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 906 475,84   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Jira + Confluence Data Center Licenser til Fiskeristyrelsen (Genudbud) - Fiskeristyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Dubex A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Clearswift 2023 - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 4 199 760,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Clearswift 2023 - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af Microsoft licenser - Innovasion ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 649 205,30   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af Microsoft licenser - Innovasion ApS
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af DNA- og Security licenser - Professionshøjskolen Lillebælt / University College Lillebælt
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 248 024,62   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af DNA- og Security licenser - Professionshøjskolen Lillebælt / University College Lillebælt
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SoftwareONE
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : GRC-system - Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 582 869,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : GRC-system - Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Leveringskontrakt om Standardsoftware vedrørende Application Security Testing - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 311 536,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Leveringskontrakt om Standardsoftware vedrørende Application Security Testing - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Komplex it A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse af Red Hat-licenser 2023 - Region Midtjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 461 464,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse af Red Hat-licenser 2023 - Region Midtjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Leveringskontrakt vedr. Vulnerability Assessment - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 741 717,26   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Leveringskontrakt vedr. Vulnerability Assessment - Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse af Citrix-løsning 2023 - Region Midtjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 44 600 014,80   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse af Citrix-løsning 2023 - Region Midtjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Netværks Dokumentering & Kvalitetssikrings tool - Region Midtjylland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 595 520,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Netværks Dokumentering & Kvalitetssikrings tool - Region Midtjylland
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Orange Cyberdefense Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware vedrørende PAM - Energinet.dk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 2 279 750,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware vedrørende PAM - Energinet.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Google Workspace for Education Standard licenser - Aarhus Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 396 720,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Google Workspace for Education Standard licenser - Aarhus Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : VMWare licenser til Energinet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 129 858,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : VMWare licenser til Energinet
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud. Indkøb af oplæsningsværktøj. SW325 - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 155 600,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud. Indkøb af oplæsningsværktøj. SW325 - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Miracle A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Atlassian udbud 2023 - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 197 412,57   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Atlassian udbud 2023 - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af standardsoftware kompatibelt med software produceret af Microsoft - Teknologisk Institut
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 17 028 770,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af standardsoftware kompatibelt med software produceret af Microsoft - Teknologisk Institut
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 85
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 36
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 85
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : 7N A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af kodevalideringsopgave - Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 910 500,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af kodevalideringsopgave - Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Aety ApS, Aety ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af virtuelt samarbejdsværktøj - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 078 197,12   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af virtuelt samarbejdsværktøj - Skatteministeriet, Indkøb af Konverteringsværktøj - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Antura A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : PPM-software til Det Kgl. Bibliotek - Kulturministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 325 400,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : PPM-software til Det Kgl. Bibliotek - Kulturministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 26/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Endpoint protection software - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 439 830,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Endpoint protection software - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware kompatibelt med Adobe 191023 - Københavns Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 457 730,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware kompatibelt med Adobe 191023 - Københavns Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af intensiv- og anæstesisystem (RIAS) - Region Syddanmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 61 518 252,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af intensiv- og anæstesisystem (RIAS) - Region Syddanmark
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af adgangsstyringssoftware - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 19 290 012,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af adgangsstyringssoftware - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 11/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : BiZZdesign BV
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Acquisition of an Enterprise Architecture tool - Erhvervsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 653 690,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Acquisition of an Enterprise Architecture tool - Erhvervsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : cBrain A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af system til understøttelse af workflows mv. - Aarhus Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 700 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af system til understøttelse af workflows mv. - Aarhus Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Cludo ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af søgemaskine. - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 071 796,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af søgemaskine. - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : COMM2IG A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud af Spamfilter - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 054 400,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud af Spamfilter - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 - Værktøj til rapportering af mailflow på domæner J. nr. 2023-814 - Statens It
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 424 500,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 - Værktøj til rapportering af mailflow på domæner J. nr. 2023-814 - Statens It
Dato for indgåelse af kontrakten : 26/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Security Access Management - Danmarks Tekniske Universitet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 9 012 775,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Security Access Management - Danmarks Tekniske Universitet
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : DDI-platform - I/S Vestforbrænding
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 559 188,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : DDI-platform - I/S Vestforbrænding
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fornyelse Microsoft Enterprise Agreement og EES Licensaftale - Kalundborg Kommune - 2023 - Kalundborg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 7 358 680,77   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fornyelse Microsoft Enterprise Agreement og EES Licensaftale - Kalundborg Kommune - 2023 - Kalundborg Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af webinar software. SW312. - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 501 318,96   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af webinar software. SW312. - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genanskaffelse af licenser til eksisterende softwarefunktionalitet (Piwik Pro eller tilsvarende) - Erhvervsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 329 832,71   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genanskaffelse af licenser til eksisterende softwarefunktionalitet (Piwik Pro eller tilsvarende) - Erhvervsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : DAMAN P/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud af Kræftapp - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 660 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud af Kræftapp - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 11/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Dania Software A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af software til webtilgængelighedstjek - Statsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 130 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af software til webtilgængelighedstjek - Statsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : DBVision A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 - Udbud af lønforhandlingsløsning - Erhvervsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 967 626,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 - Udbud af lønforhandlingsløsning - Erhvervsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Devoteam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tender for a Model Management tool - Ørsted Services A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 371 793,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Tender for a Model Management tool - Ørsted Services A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : DXC Technology Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genanskaffelse af IT operations management software (ITOM) - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 999 560,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genanskaffelse af IT operations management software (ITOM) - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Econta Consulting Group P/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af server licenser til et artefakt repository manager værktøj (SW412) - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 199 077,50   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af server licenser til et artefakt repository manager værktøj (SW412) - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 11/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Fellowmind Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud af Testautomatiseringsværktøj - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 877 009,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud af Testautomatiseringsværktøj - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Formpipe Software A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : ESDH til Fiskeristyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 044 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : ESDH til Fiskeristyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Fujitsu A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud_Indkøb af økonomisystem - Midttrafik
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 10 393 484,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud_Indkøb af økonomisystem - Midttrafik
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Geoinfo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 - System- og Driftsaftale for ArcGIS Enterprise miljø - Kystdirektoratet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 464 600,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 - System- og Driftsaftale for ArcGIS Enterprise miljø - Kystdirektoratet
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Geoinfo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Softwarelicens til GIS i Kolding Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 183 812,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Softwarelicens til GIS i Kolding Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Globeteam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Implementering og konfiguration samt support vedrørende Security - Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 438 350,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Implementering og konfiguration samt support vedrørende Security - Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Globeteam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Support og vedligeholdelse af IdP-løsning - Vejdirektoratet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 31 233,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Support og vedligeholdelse af IdP-løsning - Vejdirektoratet
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : IQVIA Solutions Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Licenser og service til Analytics and Business SW for DRG-gruppering - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 569 962,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Licenser og service til Analytics and Business SW for DRG-gruppering - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : ITAGIL ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genanskaffelse af licenser til ITSM-system (ihlp eller tilsvarende) - Kulturministeriet, Departementet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 042 446,25   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genanskaffelse af licenser til ITSM-system (ihlp eller tilsvarende) - Kulturministeriet, Departementet
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware til Output Management løsning - Aarhus Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 689 040,64   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware til Output Management løsning - Aarhus Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Bi-System - Randers Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 11 309 712,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Bi-System - Randers Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 kat. 2 - standardsoftware formularværktøj - Forsvarsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 263 200,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 kat. 2 - standardsoftware formularværktøj - Forsvarsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Business intelligence system - Morsø Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 134 052,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Business intelligence system - Morsø Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Kruso A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 CMS-løsning til Statens It J.nr. 2023-1118 - Statens It
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 841 639,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 CMS-løsning til Statens It J.nr. 2023-1118 - Statens It
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : LIFAA/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : GeoData 2023 - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 473 550,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : GeoData 2023 - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Monsalta
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genanskaffelse af licenser til systemovervågningssoftware (Monsalta Oneview eller tilsvarende) - Erhvervsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 700 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genanskaffelse af licenser til systemovervågningssoftware (Monsalta Oneview eller tilsvarende) - Erhvervsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Netcompany A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Standard CMS løsning - Forsvarsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 15 000 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Standard CMS løsning - Forsvarsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : NTT DATA Business Solutions
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af BI-platform softwarelicens - Erhvervsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 321 794,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af BI-platform softwarelicens - Erhvervsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Omnidocs A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06: Indkøb af konsulentbistand til løbende support, udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets skabelonløsning WordEngine - Forsvarsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 750 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06: Indkøb af konsulentbistand til løbende support, udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets skabelonløsning WordEngine - Forsvarsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 11/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Omnidocs A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af et webtilgængeligheds værktøj - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 226 800,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af et webtilgængeligheds værktøj - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Omnidocs A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilgængelighedstjekker - Digitaliseringsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 151 500,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Tilgængelighedstjekker - Digitaliseringsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Opiniosec
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : ndkøb af kodeværktøjer og Diagram og Graf værktøj - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 151 500,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : ndkøb af kodeværktøjer og Diagram og Graf værktøj - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Opiniosec
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud vedr. Indkøb af system til opslag af oplysninger vedr. registreringen af domæner. - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 247 600,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud vedr. Indkøb af system til opslag af oplysninger vedr. registreringen af domæner. - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Peytz & Co A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Support og vedligeholdelse af hjemmesideløsning - Vejdirektoratet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 671 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Support og vedligeholdelse af hjemmesideløsning - Vejdirektoratet
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Rambøll Management Consulting A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af survey program til Arbejdstilsynet 2023 - Beskæftigelsesministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 450 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af survey program til Arbejdstilsynet 2023 - Beskæftigelsesministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Software Improvement Group - Nordics Aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af kodeanalyseværktøj - Kombit A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 762 075,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af kodeanalyseværktøj - Kombit A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 26/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Sopra Steria A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware, support og vedligeholdelse til standardsoftware, undervisning og rådgivning vedrørende API gateway og authorisation engine - Forsvarsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 8 156 296,12   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware, support og vedligeholdelse til standardsoftware, undervisning og rådgivning vedrørende API gateway og authorisation engine - Forsvarsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Stretch Qonnect ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 - Værktøj til at stille fakturering til rådighed J. nr. 2023-1037 - Statens It
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 662 730,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 - Værktøj til at stille fakturering til rådighed J. nr. 2023-1037 - Statens It
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Trifork Public A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Access Management - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 443 750,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Access Management - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Usertribe A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af standardsoftware til brugergrænseflade test (SW293) (Genudbud) - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 478 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af standardsoftware til brugergrænseflade test (SW293) (Genudbud) - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Visma Local Government A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kontrakt om levering, vedligeholdelse og support af elevadministrationssystem - Københavns Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 7 200 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kontrakt om levering, vedligeholdelse og support af elevadministrationssystem - Københavns Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Visma Local Government A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Digital formularløsning - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 481 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Digital formularløsning - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Visma Local Government A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Ny formularplatform - Udlændinge- og Integrationsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 22 973 600,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Ny formularplatform - Udlændinge- og Integrationsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Visma Plandisc A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Årshjul - planlægningsværktøj - Fødevarestyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 300 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Årshjul - planlægningsværktøj - Fødevarestyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Visma timemsystem
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Human Capital Management - tidsregistreringssystem - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 969 518,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Human Capital Management - tidsregistreringssystem - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Firewalls - I/S Vestforbrænding
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 406 293,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Firewalls - I/S Vestforbrænding
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/07/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Schlumberger Danmark Aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Site Investigation Platform Tender - Ørsted Services A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 131 419,85   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Site Investigation Platform Tender - Ørsted Services A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/07/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af ESDH-system til Syddansk Universitet - Syddansk Universitet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 7 570 050,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af ESDH-system til Syddansk Universitet - Syddansk Universitet
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/07/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : EcoOnline Aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kemisk risikovurdering - Det Kongelige Teater Og Kapel
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 162 760,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kemisk risikovurdering - Det Kongelige Teater Og Kapel
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/06/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Miracle 42 A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af et Cloud-baseret standardværktøj til performance-test - genudbud - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 009 063,92   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af et Cloud-baseret standardværktøj til performance-test - genudbud - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/06/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Visma Consulting A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af Digital signaturløsning - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 334 878,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af Digital signaturløsning - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/04/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genanskaffelse af eksisterende softwarefunktionalitet (Orbeon Forms) indenfor content services - Erhvervsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 718 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genanskaffelse af eksisterende softwarefunktionalitet (Orbeon Forms) indenfor content services - Erhvervsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/04/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Tieto Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af licenser til ESDH systemet Public 360, eller tilsvarende - Kulturministeriet, Departementet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 000 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af licenser til ESDH systemet Public 360, eller tilsvarende - Kulturministeriet, Departementet
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/04/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : CABANA ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware mv. til at udgive og styre Kundens hjemmesider (CMS) - Aarhus Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 753 300,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware mv. til at udgive og styre Kundens hjemmesider (CMS) - Aarhus Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/03/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Proact Systems A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøbe licenser til backup af Office365 data - Danmarks Tekniske Universitet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 653 640,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøbe licenser til backup af Office365 data - Danmarks Tekniske Universitet
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/03/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Digital signature solution - Aalborg Universitet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 992 233,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Digital signature solution - Aalborg Universitet
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/01/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : FlowIT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware vedrørende Project and Portfolio Management, med de hertil relaterede ydelser SKI 02.06 Finanstilsynet - Finanstilsynet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 584 900,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware vedrørende Project and Portfolio Management, med de hertil relaterede ydelser SKI 02.06 Finanstilsynet - Finanstilsynet
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/03/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SoftwareONE
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud af Observability Tool - Danmarks Radio
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 127 487,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud af Observability Tool - Danmarks Radio
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/02/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : EcoOnline Aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af digital krisestyringsplatform - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 385 225,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af digital krisestyringsplatform - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/02/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SAS Institute A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af standardsoftware inden for business intelligence og analytics samt data management. SW209 - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 437 869,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af standardsoftware inden for business intelligence og analytics samt data management. SW209 - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Miracle 42 A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af support og vedligeholdes af ALM licenser hos skatteforvaltnign SW292 - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 710 120,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af support og vedligeholdes af ALM licenser hos skatteforvaltnign SW292 - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/01/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : CGI Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Regel og skemaværktøj til Landbrugsstyrelsen - Landbrugsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 900 800,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Regel og skemaværktøj til Landbrugsstyrelsen - Landbrugsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/01/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Software til automatisk journalisering af blanketter i ESDH-system med tilhørende support og vedligeholdelsesaftale - Landbrugsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 589 208,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Software til automatisk journalisering af blanketter i ESDH-system med tilhørende support og vedligeholdelsesaftale - Landbrugsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/01/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : TOPdesk Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Levering, implementering, support og vedligehold af ITSM-løsning - Folketinget
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 543 840,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Levering, implementering, support og vedligehold af ITSM-løsning - Folketinget
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/01/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Devoteam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : RPA udbud - Forsvarsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 349 411,84   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : RPA udbud - Forsvarsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/01/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Tieto Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af cloud-baseret ESDH-løsning - Institut For Menneskerettigheder -Danmarks Nationale Menneskeret
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 826 770,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af cloud-baseret ESDH-løsning - Institut For Menneskerettigheder -Danmarks Nationale Menneskeret
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/12/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Stretch Qonnect ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Licenser og service til Analytics and Business Intelligence - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 029 322,61   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Licenser og service til Analytics and Business Intelligence - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/10/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : FlowIT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af ProjectFlow software 02.06 kategori 2 - Aalborg Universitet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 885 520,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af ProjectFlow software 02.06 kategori 2 - Aalborg Universitet
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/09/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Miracle 42 A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Oracle licenser til SP Integrationsplatformen - Region Hovedstaden
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 7 596 308,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Oracle licenser til SP Integrationsplatformen - Region Hovedstaden
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/09/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Sopra Steria A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb vedrørende software samt support og vedligehold af Workflowmotor licenser - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 7 045 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb vedrørende software samt support og vedligehold af Workflowmotor licenser - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/09/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Miracle 42 A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af support og installation/ implementering og/ eller konfiguration af SAP Sybase ASE og IQ (SW276) - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 373 092,08   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af support og installation/ implementering og/ eller konfiguration af SAP Sybase ASE og IQ (SW276) - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/09/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af standardsoftware til understøttelse af Follow-me printløsning - Banedanmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 497 400,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af standardsoftware til understøttelse af Follow-me printløsning - Banedanmark
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/09/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SoftwareONE
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af standard software til metadataplatform - Region Syddanmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 178 602,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af standard software til metadataplatform - Region Syddanmark
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/09/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : FlowIT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Projektstyringsværktøj - Odense Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 434 094,59   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Projektstyringsværktøj - Odense Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/09/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Køb af vidensbase - Erhvervsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 264 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Køb af vidensbase - Erhvervsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/09/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Signaturgruppen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af Identifikationsløsning op imod MitID Erhverv - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 598 161,27   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af Identifikationsløsning op imod MitID Erhverv - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/08/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af program til datakonvertering og dataanalyse af interne- og eksterne data (SW213) - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 12 515 424,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af program til datakonvertering og dataanalyse af interne- og eksterne data (SW213) - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/08/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Standardsoftware vedrørende Enterprise Asset Management (Integrated Workplace Management System) - Bygningsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 56 726 492,48   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Standardsoftware vedrørende Enterprise Asset Management (Integrated Workplace Management System) - Bygningsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/08/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Trapeze Group Europe A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Transportplanlægningssystem - Kriminalforsorgen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 498 250,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Transportplanlægningssystem - Kriminalforsorgen
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/08/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Diplomasafe ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Online udstilling af eksamensbeviser fra DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 440 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Online udstilling af eksamensbeviser fra DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/08/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 Antivirus til server infrastruktur - Forsvarsministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 634 656,17   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 Antivirus til server infrastruktur - Forsvarsministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/07/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : AskCody
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI 02.06 - Mødebookingssoftware - Statens It
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 577 250,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : SKI 02.06 - Mødebookingssoftware - Statens It
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/07/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 - systemservice af eksisterende ESDH-løsning (WorkZone) - Finanstilsynet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 000 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 - systemservice af eksisterende ESDH-løsning (WorkZone) - Finanstilsynet
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/06/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Pronestor ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Mødebooking- og kantinesystem - I/S Vestforbrænding
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 324 966,80   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Mødebooking- og kantinesystem - I/S Vestforbrænding
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/06/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Risk Decisions Limited
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Purchase of Support and Maintenance for an existing Enterprise Risk Management Software - Sund & Bælt Holding A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 781 750,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Purchase of Support and Maintenance for an existing Enterprise Risk Management Software - Sund & Bælt Holding A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/06/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Microsoft EA 2022 - TV2 ØST
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 8 511 064,35   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Microsoft EA 2022 - TV2 ØST
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/06/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af et vidensbasesystem - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 110 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af et vidensbasesystem - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/06/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : De Danske Universiteter - Microsoft EES aftale 2022-2025 - Danmarks Tekniske Universitet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 139 743 516,12   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : De Danske Universiteter - Microsoft EES aftale 2022-2025 - Danmarks Tekniske Universitet
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/06/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Sikkerhedssoftware inkl. server - Fredensborg Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 955 076,40   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Sikkerhedssoftware inkl. server - Fredensborg Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/05/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud vedr. Collaboration Services - Ørsted Services A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 7 592 191,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud vedr. Collaboration Services - Ørsted Services A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/05/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 Standard software Microsoft 2022 til 2025 - Naviair
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 10 179 881,73   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 Standard software Microsoft 2022 til 2025 - Naviair
Dato for indgåelse af kontrakten : 11/05/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : RelateIT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af ERP-løsning til Nordisk RSC (SKI 02.06) - Energinet.dk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 052 100,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af ERP-løsning til Nordisk RSC (SKI 02.06) - Energinet.dk
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/05/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Sikkerheds software - Hillerød Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 204 436,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Sikkerheds software - Hillerød Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/05/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Bluewhale ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af sikkert mailsystem - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 863 176,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af sikkert mailsystem - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/05/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Kostner Group ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genudbud af indkøb af FinOps as a Service - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 040 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genudbud af indkøb af FinOps as a Service - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/05/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Softwareløsning til planlægning og kommunikation - Holstebro Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 000 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Softwareløsning til planlægning og kommunikation - Holstebro Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/04/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Globeteam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Understøttelse af NemLog-in3 - Sundheds- og Ældreministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 200 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Understøttelse af NemLog-in3 - Sundheds- og Ældreministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/04/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Globeteam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Drift, Service m.m. for Den Statslige Kompetencefonds fondssystem - Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 761 172,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Drift, Service m.m. for Den Statslige Kompetencefonds fondssystem - Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/04/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Promon
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 02.06 Standardsoftware - RASP-værktøj til apps i Digitaliseringsstyrelsen - Digitaliseringsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 64 650 155,27   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 02.06 Standardsoftware - RASP-værktøj til apps i Digitaliseringsstyrelsen - Digitaliseringsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/04/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : FlowIT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af tidsregistreringssystem til eksterne konsulenter - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 057 200,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af tidsregistreringssystem til eksterne konsulenter - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/04/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Genanskaffelse af licenser på Microsoft standardsoftware eller tilsvarende - Tv2/Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 39 696 383,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Genanskaffelse af licenser på Microsoft standardsoftware eller tilsvarende - Tv2/Danmark A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/04/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Pentia A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af CMS-løsning (Genudbud) - Skatteministeriet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 200 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af CMS-løsning (Genudbud) - Skatteministeriet
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/03/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Support og vedligeholdelse til Rigspolitiets eksisterende softwarefunktionalitet, Workzone - Rigspolitiet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 505 100,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Support og vedligeholdelse til Rigspolitiets eksisterende softwarefunktionalitet, Workzone - Rigspolitiet
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/03/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Globeteam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Support og vedligeholdelse af Udenrigsministeriets pas-system (UMPAS) - Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 747 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Support og vedligeholdelse af Udenrigsministeriets pas-system (UMPAS) - Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/03/2022
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : IMG PLAY
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af videoplatform (PaaS-løsning) - Tv2/Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 6 000 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af videoplatform (PaaS-løsning) - Tv2/Danmark A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/12/2021
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Anskaffelse af standardsoftware til Københavns Kommune - Københavns Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 040 167,16   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Anskaffelse af standardsoftware til Københavns Kommune - Københavns Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/11/2021
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Voxogo
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kontaktcenterløsning med integration til Salesforce til Danske Spils kundecenter (genudbud) - Danske Spil A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 982 750,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kontaktcenterløsning med integration til Salesforce til Danske Spils kundecenter (genudbud) - Danske Spil A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/11/2021
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Crayon A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Domstolsstyrelsens køb af standardsoftware til NgDP 2021 - Domstolsstyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 678 480,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Domstolsstyrelsens køb af standardsoftware til NgDP 2021 - Domstolsstyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/09/2021
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Wizkids A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af Læse- og skriveteknologiværktøj til Københavns Kommune - Københavns Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 719 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af Læse- og skriveteknologiværktøj til Københavns Kommune - Københavns Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/09/2021
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Klartboard Aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Gode tavlemøder og styring med software til projket- og porteføljestyring - Energistyrelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 345 320,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Gode tavlemøder og styring med software til projket- og porteføljestyring - Energistyrelsen
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/08/2021
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Conecto A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af citrix licenser - Politisk koordination og økonomi
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 496 001,50   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af citrix licenser - Politisk koordination og økonomi
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/07/2021
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Atea A/S
Tilbud :
Officielt navn : A-2 a/s
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 59
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 34
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 59
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Miracle A/S
Registreringsnummer : ORG-25678990
Postadresse : Borupvang 2C    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Jepsen
E-mail : udbud@miracle.dk
Telefon : +4553747170
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Formpipe Software A/S
Registreringsnummer : ORG-29177015
Postadresse : Lautrupvang 1    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thomas à Porta
Telefon : 72208175
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Conscia Danmark A/S
Registreringsnummer : ORG-27126502
Postadresse : Kirkebjerg Parkvej 9, 2. sal    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Troels Lindenskov
E-mail : tl@conscia.com
Telefon : 21615953
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Netcompany A/S
Registreringsnummer : ORG-14814833
Postadresse : Strandgade 3    
By : København K
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Mozart Ernst
Telefon : 41730298
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : KMD A/S
Registreringsnummer : ORG-26911745
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Claus Fredsted
E-mail : cfd@kmd.dk
Telefon : 25247816
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : COMM2IG A/S
Registreringsnummer : ORG-20719907
Postadresse : Kokkedal Industripark 104    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Martin Frei
E-mail : mafr@comm2ig.dk
Telefon : 53394099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Fellowmind Denmark A/S
Registreringsnummer : ORG-25790936
Postadresse : Rosenørns Allé 1    
By : Frederiksberg
Postnummer : 1970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jeppe Bertelsen
Telefon : 28888312
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Globeteam A/S
Registreringsnummer : ORG-25959701
Postadresse : Virumgårdsvej 17A    
By : Virum
Postnummer : 2830
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jes Mou Jessen
Telefon : 40954056
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : NTT DATA Business Solutions
Registreringsnummer : ORG-NTT DATA Business Solutions
Postadresse : Gearhalsvej 1    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Schledermann
Telefon : 25438833
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Crayon A/S
Registreringsnummer : ORG-28716184
Postadresse : Tobaksvejen 2A, 3.    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Askø Selch
Telefon : 70232088
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Visma timemsystem
Registreringsnummer : ORG-32783899
Postadresse : Gærtorvet 3, 1799 København V    
By : København V
Postnummer : 1799
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ronnie Udesen
Telefon : 42420050
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : LIFAA/S
Registreringsnummer : ORG-20937289
Postadresse : Lucernemarken 1    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tim Bergholdt Hansen
E-mail : tha@lifa.dk
Telefon : 2189 1829
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : Peytz & Co A/S
Registreringsnummer : ORG-26923549
Postadresse : Rentemestervej 56 C    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bertel Voss
E-mail : bv@peytz.dk
Telefon : 30112174
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : Atea A/S
Registreringsnummer : ORG-25511484
Postadresse : Lautrupvang 6    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Atea
Telefon : 30 78 11 57
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0015
Officielt navn : SAP Danmark A/S
Registreringsnummer : ORG-11935680
Postadresse : Lautrupsgade 11    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Thygesen
Telefon : 29233292
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0016
Officielt navn : Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign
Registreringsnummer : ORG-40075291
Postadresse : Teglholmsgade 1    
By : København V
Postnummer : 0900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anette Steffensen
E-mail : ANRASM@tdc.dk
Telefon : 20440137
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0017
Officielt navn : Orange Cyberdefense Denmark A/S
Registreringsnummer : ORG-29776555
Postadresse : Roskildevej 522    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : John Thejls
Telefon : 29889397
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0018
Officielt navn : Dubex A/S
Registreringsnummer : ORG-19556603
Postadresse : Gyngemose Parkvej 50    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Adam Kadosh
E-mail : aka@dubex.dk
Telefon : 31101729
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0019
Officielt navn : Monsalta
Registreringsnummer : ORG-17889508
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kim Palvig
E-mail : kpa@monsalta.dk
Telefon : +4523109844
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0020
Officielt navn : Devoteam A/S
Registreringsnummer : ORG-78068213
Postadresse : Kampmannsgade 2    
By : København V
Postnummer : 1604
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Devoteam Udbud
Telefon : 23449231
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0021
Officielt navn : Omnidocs A/S
Registreringsnummer : ORG-35679529
Postadresse : Wilders Plads 15A, 2. sal    
By : København K
Postnummer : 1403
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jeppe Schytte-Hansen
Telefon : 26278855
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0022
Officielt navn : Trifork Public A/S
Registreringsnummer : ORG-25520041
Postadresse : Europaplads 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stig Efsen
Telefon : 30315008
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0023
Officielt navn : Aety ApS
Registreringsnummer : ORG-39130114
Postadresse : Sjæleboderne 2, 4 tv    
By : København K
Postnummer : 1122
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Eduard Jacobsen
E-mail : sej@aety.io
Telefon : 51950515
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0024
Officielt navn : Visma Local Government A/S
Registreringsnummer : ORG-37098922
Postadresse : Søren Frichs vej 44d    
By : Åbyhøj
Postnummer : 8230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Caspar Dommerby
Telefon : 31146961
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0025
Officielt navn : Geoinfo A/S
Registreringsnummer : ORG-15524286
Postadresse : Stationsparken 37, 4.sal    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Dorthe Esmark
Telefon : 61555803
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0026
Officielt navn : Fujitsu A/S
Registreringsnummer : ORG-86631628
Postadresse : Lautrupbjerg 13    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gert Vejrup Larsen
Telefon : +4527133310
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0027
Officielt navn : DXC Technology Danmark A/S
Registreringsnummer : ORG-15231599
Postadresse : Retortvej 8    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nis Petersen
E-mail : npeterse@dxc.com
Telefon : 29236220
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0028
Officielt navn : Komplex it A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : ORG-29195897
Postadresse : Lyskær 13B    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Poul Petersen
E-mail : pp@komplexit.dk
Telefon : 20264279
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0029
Officielt navn : Sopra Steria A/S
Registreringsnummer : ORG-20621117
Postadresse : Skindergade 45-47, 2. sal    
By : København K
Postnummer : 1159
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sopra Steria
Telefon : 23337084
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0030
Officielt navn : SoftwareONE
Registreringsnummer : ORG-12510896
Postadresse : bregnerødvej 144A    
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Martin Meedom
Telefon : +4531624154
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0031
Officielt navn : Stretch Qonnect ApS
Registreringsnummer : ORG-32769934
Postadresse : Kompagnistræde, 21 1. TV.    
By : København K
Postnummer : 1208
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jonathan Hvid
Telefon : 26287844
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0032
Officielt navn : Econta Consulting Group P/S
Registreringsnummer : ORG-37276235
Postadresse : Indkildevej 6A    
By : Aalborg SØ
Postnummer : 9210
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Nielsen
E-mail : amn@ecg.dk
Telefon : 22208700
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0033
Officielt navn : Kruso A/S
Registreringsnummer : ORG-25524365
Postadresse : Landemærket 10, 6. sal    
By : København K
Postnummer : 1119
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Lodberg
E-mail : bid@kruso.dk
Telefon : 33364444
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0034
Officielt navn : DBVision A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : ORG-25832663
Postadresse : Fensmarkgade    
By : København N
Postnummer : 2200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tony Birk
E-mail : tony@dbvision.dk
Telefon : 40451267
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0035
Officielt navn : Antura A/S
Registreringsnummer : ORG-34715874
Postadresse : Rådhuspladsen 16    
By : København V
Postnummer : 1550
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Haglund
Telefon : +46 (0) 705 330 630
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0036
Officielt navn : Cludo ApS
Registreringsnummer : ORG-36726849
Postadresse : Frederikskaj 4    
By : København S
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anna Mette Olsen
E-mail : amo@cludo.com
Telefon : 60403932
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0037
Officielt navn : Rambøll Management Consulting A/S
Registreringsnummer : ORG-60997918
Postadresse : Hannemanns Alle 53    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Helle Marie Andersen
E-mail : hma@ramboll.com
Telefon : 51617825
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0038
Officielt navn : IQVIA Solutions Denmark A/S
Registreringsnummer : ORG-26748941
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Majlis Mølenberg
Telefon : +4520995258
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0039
Officielt navn : Dania Software A/S
Registreringsnummer : ORG-36201320
Postadresse : Strandvejen 111    
By : Slagelse
Postnummer : 4200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Michael Petersen
Telefon : +45 58503030
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0040
Officielt navn : Opiniosec
Registreringsnummer : ORG-43815261
Postadresse : Lyngbyvej 292, 2900 Hellerup. Denmark    
By : Hellerup
Postnummer : 2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kristoffer Waage Beck
Telefon : +4521350979
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0041
Officielt navn : Usertribe A/S
Registreringsnummer : ORG-33510608
Postadresse : Langebrogade 4    
By : København K
Postnummer : 1411
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Frederik Poulsen
E-mail : frp@sonarapp.com
Telefon : 26230886
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0042
Officielt navn : DAMAN P/S
Registreringsnummer : ORG-33591489
Postadresse : Vesterbrogade 149    
By : København V
Postnummer : 1620
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Andreas Dam
Telefon : 51906020
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0043
Officielt navn : ITAGIL ApS
Registreringsnummer : ORG-25831756
Postadresse : Skodsborgvej 305E    
By : Nærum
Postnummer : 2850
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Boyd Nielsen
E-mail : pb@itagil.dk
Telefon : 53729052
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0044
Officielt navn : Visma Plandisc A/S
Registreringsnummer : ORG-37204854
Postadresse : Søren Frichs Vej 44d    
By : Aabyhøj
Postnummer : 8230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Mellergaard Baun
Telefon : 30245747
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0045
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Julie Neergaard Sandhøj Olsen
E-mail : jnso@ski.dk
Telefon : 20 36 01 49
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0046
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0047
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0048
Officielt navn : Businessmann A/S
Registreringsnummer : 19002993
Postadresse : Hovedvejen 9    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Dennis Larsen
Telefon : 24271411
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0049
Officielt navn : 7N A/S
Registreringsnummer : ORG-50810216
Postadresse : Emdrupvej 26B, 2. floor    
By : Copenhagen Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bid Team
E-mail : bidteam@7n.com
Telefon : 29992703
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0050
Officielt navn : cBrain A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 24233359
Postadresse : Nordre Frihavnsgade 49, 2. th    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Robert Lentz
E-mail : rl@cbrain.dk
Telefon : 30637722
Internetadresse : https://cbrain.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0051
Officielt navn : Schlumberger Danmark Aps
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 17371444
Postadresse : Tværkaj 2    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Philippe Perrier
E-mail : PPerrier@slb.com
Telefon : +47 998 86 548
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0052
Officielt navn : EcoOnline Aps
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 10155363
Postadresse : Olof Palmes Allé 44    
By : Århus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kristian Rohde
Telefon : 22444434
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0053
Officielt navn : Miracle 42 A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 40111751
Postadresse : Borupvang 2C, 1.    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ann Møller Christensen
Telefon : 53747145
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0054
Officielt navn : Visma Consulting A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 29973334
Postadresse : Gærtorvet 1-5    
By : København V
Postnummer : 1799
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Oskar Carnbring Bonde
Telefon : 31449227
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0055
Officielt navn : Tieto Denmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 25680480
Postadresse : Kongevejen 400C    
By : Holte
Postnummer : 2840
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Michelle Renée Cantor
Telefon : 53637142
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0056
Officielt navn : CABANA ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 33376804
Postadresse : Nyvej 17B, 2. th    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1851
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thomas Vorgaard
E-mail : TVO@cabana.dk
Telefon : 40819594
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0057
Officielt navn : Proact Systems A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 18803291
Postadresse : Delta Park 46, st    
By : Vallensbæk Strand
Postnummer : 2665
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thomas Andersen
Telefon : 22105204
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0058
Officielt navn : FlowIT A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 26829798
Postadresse : Vindegade 34, 1. sal    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karsten Ley Poulsen
E-mail : klp@flowit.dk
Telefon : 40212120
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0059
Officielt navn : SAS Institute A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 75163517
Postadresse : Havneholmen 8, st.    
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Therese Dahlstrøm von Scholten
Telefon : 51387683
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0060
Officielt navn : CGI Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 63890812
Postadresse : Lautrupvang 4 B    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maiken Kjertan Lykke
Telefon : 26306058
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0061
Officielt navn : Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 33963556
Postadresse : Weidekampsgade 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Allan Kirk
Telefon : 40515929
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0062
Officielt navn : Signaturgruppen A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 29915938
Postadresse : Inge Lehmanns Gade 10    
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Storm Petersen
Telefon : 20202550
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0063
Officielt navn : Trapeze Group Europe A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 28655843
Postadresse : Sommervej 31 D, 4 etage    
By : Aarhus
Postnummer : 8210
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Erikstrup
Telefon : 30559967
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0064
Officielt navn : Diplomasafe ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 37999164
Postadresse : Artillerivej 86    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Egehave
Telefon : 28296688
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0065
Officielt navn : AskCody
Registreringsnummer : 33757891
Postadresse : Gasværksvej 30D    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steffen Mørch
Telefon : 25131608
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0066
Officielt navn : Pronestor ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 26694213
Postadresse : Nørgaardsvej 7    
By : Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Lund
Telefon : 20587682
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0067
Officielt navn : Risk Decisions Limited
Registreringsnummer : GB443 9173 40
Postadresse : Fountain House Oxford Business Park South    
By : Oxford
Postnummer : OX4 2JY
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oxfordshire   ( UKJ14 )
Land : Det Forenede Kongerige
Kontaktpunkt : Valerie Jonas
Telefon : +44 7831 881297
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0068
Officielt navn : A-2 a/s
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 25734963
Postadresse : Jægerborg Alle 4    
By : Charlottenlund
Postnummer : 2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jan Engholt Sørensen
E-mail : jes@a-2.dk
Telefon : 40270374
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0069
Officielt navn : RelateIT A/S
Registreringsnummer : 35480730
Postadresse : Jernbanegade 1, 2.TV    
By : Odense
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thomas Lund
E-mail : tlu@relateit.dk
Telefon : 31527253
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0070
Officielt navn : Bluewhale ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 29824479
Postadresse : Fruebjergvej 3    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Mørch
E-mail : cm@bluewhale.dk
Telefon : 21480311
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0071
Officielt navn : Kostner Group ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 37140759
Postadresse : Agern Allé 5A    
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kim Schrøder
E-mail : ks@kostner.com
Telefon : 40995522
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0072
Officielt navn : Promon
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 989480138
Postadresse : Stortingsgata 4    
By : Oslo
Postnummer : 0158
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : Stephan Eide
Telefon : +4794130890
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0073
Officielt navn : Pentia A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 20868872
Postadresse : Islands Brygge 55    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jakob Gaunø Stampe
E-mail : jgs@pentia.dk
Telefon : 60353371
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0074
Officielt navn : IMG PLAY
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 37000728
Postadresse : Strandgade 27, B, 5.sal    
By : Københav K
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Dall
Telefon : 28122944
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0075
Officielt navn : Voxogo
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 33574959
Postadresse : Kronprinsessegade 36    
By : København K
Postnummer : 1306
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kim Paludan
E-mail : kim@voxogo.com
Telefon : 30204024
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0076
Officielt navn : Wizkids A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 28706898
Postadresse : Roskildevej 8    
By : Albertslund
Postnummer : 2620
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thiliepan Selvarajah
E-mail : ts@wizkids.dk
Telefon : 31412930
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0077
Officielt navn : Klartboard Aps
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : Klartboard Aps
Postadresse : Amicisvej 12, 1.    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1852
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : jacob ørum jensen
E-mail : jacob@klart.dk
Telefon : 51896436
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0078
Officielt navn : Conecto A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 32550991
Postadresse : Gladsaxevej 376    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tobias Nawrocki
E-mail : tna@conecto.dk
Telefon : 40109998
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0079
Officielt navn : Software Improvement Group - Nordics Aps
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 32675123
Postadresse : Bredgade 30    
By : København
Postnummer : 1260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : John Nedergaard
Telefon : 41398449
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0080
Officielt navn : TOPdesk Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 26408970
Postadresse : Borupvang 3    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : David Truelsen Basse
E-mail : info@topdesk.dk
Telefon : 70157500
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0081
Officielt navn : BiZZdesign BV
Registreringsnummer : ORG-NL8211.61.763.B01
Postadresse : Capitool 15    
By : Enschede
Postnummer : 7521 PL
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Noord-Overijssel   ( NL211 )
Land : Nederlandene
Kontaktpunkt : Mike Barron
Telefon : +447961128876
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0082
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2b18cf5d-8891-4d34-b3fd-bcf109b5a99f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   07:41:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   07:53:02 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 294230-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.094