23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Vibrationsmåling og fotoregistrering


Banedanmark

295026-2024 - Resultater
Danmark – Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – Vibrationsmåling og fotoregistrering
OJ S 97/2024 21/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Vibrationsmåling og fotoregistrering
Beskrivelse : I forbindelse med projektet Aalborg St. foretager Banedanmark en række arbejder, som kan give anledning til vibrationer, der kan forplante sig til undergrunden og videre til nærmest beliggende bygninger. Den udbudte kontrakt omfatter udførelse af vibrationsovervågning af de nærmeste bygninger for at minimere risikoen for eventuelle bygningsskader. Yderligere omfatter kontrakten fotoregistrering af nærmest beliggende bygninger inden arbejdet påbegyndes. Fotoregistrering og vibrationsmåling skal foretages i forbindelse med sporfornyelse på Aalborg Station, broarbejder og sporsænkning ved broerne Vesterbro og Over Kæret i Aalborg samt broarbejder på 17 broer/stenkister på strækningen Hobro-Aalborg. Kontrakten omfatter også bistand ved eventuelle klagesager i forlængelse af ovenstående.
Identifikator for proceduren : 63835def-57f0-4f37-9e09-4eab45eb858a
Tidligere bekendtgørelse : 868db12a-30ca-49dc-8a20-e922904134ed-01
Intern identifikator : FSP0473311
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38434400   Vibrationsanalysatorer, 71500000   Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri, 71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning, 71621000   Tekniske undersøgelser eller rådgivning, 71630000   Teknisk inspektion og prøvning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Fotoregistrering og vibrationsmåling skal foretages i forbindelse med sporfornyelse på Aalborg Station, broarbejder og sporsænkning ved broerne Vesterbro og Over Kæret i Aalborg samt broarbejder på 17 broer/stenkister på strækningen Hobro-Aalborg.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 900 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Værdien anført under "resultater" er vindende tilbudsgivers evalueringstekniske pris.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Vibrationsmåling og fotoregistrering
Beskrivelse : I forbindelse med projektet Aalborg St. foretager Banedanmark en række arbejder, som kan give anledning til vibrationer, der kan forplante sig til undergrunden og videre til nærmest beliggende bygninger. Den udbudte kontrakt omfatter udførelse af vibrationsovervågning af de nærmeste bygninger for at minimere risikoen for eventuelle bygningsskader. Yderligere omfatter kontrakten fotoregistrering af nærmest beliggende bygninger inden arbejdet påbegyndes. Fotoregistrering og vibrationsmåling skal foretages i forbindelse med sporfornyelse på Aalborg Station, broarbejder og sporsænkning ved broerne Vesterbro og Over Kæret i Aalborg samt broarbejder på 17 broer/stenkister på strækningen Hobro-Aalborg. Kontrakten omfatter også bistand ved eventuelle klagesager i forlængelse af ovenstående.
Intern identifikator : FSP0473311
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38434400   Vibrationsanalysatorer, 71500000   Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri, 71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning, 71621000   Tekniske undersøgelser eller rådgivning, 71630000   Teknisk inspektion og prøvning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder option på udvidelse af de stipulerede mængder i tilbudslisten.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Fotoregistrering og vibrationsmåling skal foretages i forbindelse med sporfornyelse på Aalborg Station, broarbejder og sporsænkning ved broerne Vesterbro og Over Kæret i Aalborg samt broarbejder på 17 broer/stenkister på strækningen Hobro-Aalborg.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 12   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 900 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Værdien anført under "resultater" er vindende tilbudsgivers evalueringstekniske pris.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 937 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : COWI A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : FSP0473311 Aalborg St. – Vibrationsmåling og fotoregistrering
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ida Borup Krogh
E-mail : IBKR@BANE.dk
Telefon : +45 82340000
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : COWI A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 44623528
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 56402868
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d2a8e999-7ff2-463b-9181-7f828e4c7531   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/05/2024   09:18:35 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/05/2024   09:30:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 295026-2024
EUT-S-nummer : 97/2024
Offentliggørelsesdato : 21/05/2024

Send til en kollega

0.047