23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Økonomistyrelsen

Ændring af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning


Økonomistyrelsen

296171-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Ændring af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning
OJ S 97/2024 21/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Økonomistyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Ændring af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning
Beskrivelse : Økonomistyrelsen indgik den 31. august 2020 en kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning med DXC Technology Danmark A/S, jf. bekendtgørelse af 4. september 2020 med reference 415822-2020. Denne kontrakt påtænker Økonomistyrelsen at ændre som nærmere beskrevet i begrundelsen for direkte tildeling.
Identifikator for proceduren : 9ed02e2d-d0bc-44a9-84ba-e08611533e74
Intern identifikator : 2023-4975
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Ydelsen skal leveres i Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Ændring af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning
Beskrivelse : Økonomistyrelsen indgik den 31. august 2020 en kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning med DXC Technology Danmark A/S, jf. bekendtgørelse af 4. september 2020 med reference 415822-2020. Denne kontrakt påtænker Økonomistyrelsen at ændre som nærmere beskrevet i begrundelsen for direkte tildeling.
Intern identifikator : 2023-4975
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Ydelsen skal leveres i Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 187 500 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Behov for supplerende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser fra den oprindelige kontrahent
Anden begrundelse : Kontrakten er faseopdelt, og i faserne indgår en analysefase, der skal afklare, analysere samt udarbejde en faseopdelt plan for legacy reduktionen og estimering af det tidsmæssige og økonomiske omfang af planens gennemførelse. I løbet at analysefasen har det vist sig, at den forretningsmæssige kompleksitet i den eksisterende løsning er væsentligt større end forventet. Estimeringen af det økonomiske omfang af planens gennemførelse medfører en væsentlig udvidelse af den oprindelige økonomiske ramme for kontrakten. Kontraktydelser, der både indholdsmæssigt og økonomisk er væsentlige, kan ikke leveres uden supplerende ydelser, og ændringen er derfor nødvendig for kontraktens gennemførelse. Anvendelse af en anden leverandør er ikke mulig af økonomiske og tekniske årsager, og det ville medføre betydelige problemer og en væsentlig forøgelse af ordregiverens omkostninger. De tekniske og økonomiske årsager er, at en anden leverandør vil skulle færdiggøre leverandørens ydelser fra den færdiggørelsesgrad, som leverandøren har opnået inden for rammerne af den oprindelige kontraktsum. Resultatet ville være separate delvise ansvar for den samlede løsning, hvor leverandøren og den anden leverandør kun er ansvarlig for egne ydelser med en bevisbyde for ordregiveren for, hvilken leverandør der kan gøres ansvarlig for forsinkelse og mangler, herunder i forbindelse med af prøvning af den samlede løsning. Hertil kommer ordregiverens ressourceforbrug til øget projektledelse og betydelige meromkostninger til leverandørens og anden leverandørs overlevering af opgaver og ydelser til hinanden samt den anden leverandørs nødvendige tilegnelse af deltaljeret baggrundsviden og tekniske undersøgelser. En situation med to separate leverandører af en samlet it-løsning uden ansvarsfordeling, der er klar og kan håndhæves, vil således forårsage betydelige problemer og en væsentlig forøgelse af Økonomistyrelsens omkostninger. Endvidere var behovet for ændringen ikke forudseeligt og udvidelsen af kontraktværdien ændrer ikke kontraktens overordnede karakter. Ændringen overstiger ikke 50 % af den oprindelige kontraktværdi. Betingelserne for gennemførelse af ændringen uden en ny udbudsprocedure vurderes derfor at være opfyldte. Udvidelse af anslået samlet værdi på 375 mio. kr. med 187,5 mio. kr. således at den anslåede værdi nu udgør 562,5 mio. kr.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : DXC Technology Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud om tillæg til kontrakt
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 415822-2020
Titel : Tillæg til kontrakt Udbud af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Økonomistyrelsen
Registreringsnummer : 10213231
Postadresse : Landgreven 4    
By : København K
Postnummer : 1301
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Niels Tidemann
E-mail : nieti@oes.dk
Telefon : 20589594
Internetadresse : http://www.oes.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : DXC Technology Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 15231599
Postadresse : Retortvej 8    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : csc-dk@csc.com
Telefon : +45 36144000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 251986ae-59b6-4815-879d-70809dc9db80   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/05/2024   12:17:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/05/2024   12:17:24 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 296171-2024
EUT-S-nummer : 97/2024
Offentliggørelsesdato : 21/05/2024

Send til en kollega

0.032