23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg Kommune, By og Land

Aalborg Kommune - udbud af offentligt tilgængelige ladestandere


Aalborg Kommune, By og Land

298481-2024 - Resultater
Danmark – Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet – Aalborg Kommune - udbud af offentligt tilgængelige ladestandere
OJ S 98/2024 22/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Kommune, By og Land
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Aalborg Kommune - udbud af offentligt tilgængelige ladestandere
Beskrivelse : Kontrakten omfatter Aalborg Kommunes overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune til en eller flere operatører, jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport). Operatøren skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestandere. Aalborg Kommune kan dog yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, idet der dog gennemføres en forhandlingsrunde efter modtagelse af de indledende tilbud.
Identifikator for proceduren : 048453ad-c585-4263-8606-67f39582e55d
Tidligere bekendtgørelse : f2ca9e63-0f26-4c60-b8b7-f72de72bcd55-01
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023
Hovedpunkterne i proceduren : Efter modtagelse af de indledende tilbud forventer ordregiver følgende forhandlingsforløb : Alle tilbudsgivere, der rettidigt har afgivet indledende tilbud, inviteres til én forhandlingsrunde. Herefter anmodes virksomhederne om at afgive endelige tilbud. Se uddybende beskrivelse af forløbet i udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig ret til at tilpasse forløbet, og f.eks. tilføje yderligere forhandlingsmøder og yderligere reviderede tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På angivne lokationer hos ordregiver
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”, idet der dog er indbygget en forhandlingsrunde efter modtagelse af de indledende tilbud. Herefter afgives de endelige tilbud på baggrund af forhandlingerne og det evt. reviderede udbudsmateriale. Den angivne frist for modtagelse af anmodninger skal derfor forstås som frist for afgivelse af indledende tilbud. Tilbud skal uploades og afsendes via udbudssystemet. Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver udfylde ESPD, hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om: - Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135-136 - Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 3 - De forhold vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, der er angivet ESPD er fælles for alle delaftaler. Ordregiver kan til enhver tid anmode tilbudsgiver om at indsende dokumentation for oplysninger i ESPD - og tro og love erklæring - inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver, samt supplering og præcisering af indsendt dokumentation. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse fra udbudsproceduren. Se udbudsbetingelserne for uddybende beskrivelse. Bemærk, at der er indført en særlig dansk udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 134a vedrørende etablering i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Det er dog ikke nødvendigt at besvare denne udelukkelsesgrund særskilt i ESPD. En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de ovennævnte udelukkelsesgrunde finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgivere (jf. herunder lovens § 138). EU har indført forbud mod deltagelse i EU-udbud af virksomheder med russisk involvering, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) no. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, som ændret ved Rådets Forordning (EU) nr. 2022/578 af 8. april 2022. Tilbudsgiver skal sammen med det endelige tilbud aflevere en tro og love erklæring om, at virksomheden og tilbuddet ikke har russisk involvering, der overskrider grænserne i forordningen. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge en tro og love erklæring. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon, som kan benyttes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Pulje 1
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der undertegner kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Pulje 2
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Pulje 3
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Pulje 4
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Pulje 5
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Pulje 6
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0007
Titel : Pulje 7
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 7
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0008
Titel : Pulje 8
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 8
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0009
Titel : Pulje 9
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 9
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
5.1.
Delkontrakt : LOT-0010
Titel : Pulje 10
Beskrivelse : Aalborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen. Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Aalborg Kommune på koncessionsvilkår.
Intern identifikator : Aalborg Kommune 2023 - 10
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : På nærmere angivne lokationer hos ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af delaftaler er sket til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Det vil sige højeste pris ved positive priser og den tættest på nul ved negative priser. Ordregiver har vurderet hver pulje for sig, således at det er tilbuddet med den højeste pris for puljen, der vinder Kontrakten for denne pulje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Kommune, By og Land
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 795 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 150 260,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 1 150 260,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 1
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Aalborg Kommune, By og Land
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 224 240,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 1 224 240,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 2
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 1 030 240,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 1 030 240,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 3
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 1 428 280,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 1 428 280,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 4
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 1 060 240,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 1 060 240,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 5
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Værdien af resultatet : 1 326 260,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 1 326 260,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 6
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0007
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0007
Værdien af resultatet : 950 220,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 950 220,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 7
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladedstandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0008
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0008
Værdien af resultatet : 900 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 900 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 8
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0009
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0009
Værdien af resultatet : 825 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 825 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 9
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0010
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Aalborg Kommune 2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0010
Værdien af resultatet : 900 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 900 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Værdien er beregnet i overensstemmelse med Koncessionsdirektivets artikel 8
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pulje 10
Titel : Kontrakt om offentligt tilgængelige ladestandere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aalborg Kommune, By og Land
Registreringsnummer : 29189420
Postadresse : Stigborg Brygge 5    
By : Nørresundby
Postnummer : 9400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Birger Kidmose
E-mail : bki@ramboll.com
Telefon : 51611000
Internetadresse : https://www.aalborg.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 25118359
Postadresse : Over Bækken 6    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : norlys@norlys.dk
Telefon : 70115000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0008 LOT-0009 LOT-0010
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Clever A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 32468349
Postadresse : Støberigade 14, 3.    
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 63 21 25 25
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005 LOT-0006 LOT-0007
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 37756d92-38af-411c-b02c-e06ec831e822   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/05/2024   09:45:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/05/2024   10:27:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 298481-2024
EUT-S-nummer : 98/2024
Offentliggørelsesdato : 22/05/2024

Send til en kollega

0.047