23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Det Kgl. Bibliotek

Indgåelse af kontrakt vedr. løsning til sikring af adgang til licensbelagte ressourcer


Det Kgl. Bibliotek

303901-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Programpakker og informationssystemer – Indgåelse af kontrakt vedr. løsning til sikring af adgang til licensbelagte ressourcer
OJ S 99/2024 23/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Det Kgl. Bibliotek
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indgåelse af kontrakt vedr. løsning til sikring af adgang til licensbelagte ressourcer
Beskrivelse : Det Kgl. Bibliotek (herefter benævnt "Ordregiver") har henover de senere år arbejdet på et projekt med at etablere en dansk permanent adgangsløsning, da Ordregiver ønsker at sikre forskere, ansatte og studerende ved universiteter samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark permanent adgang til institutionernes licensbelagte e-ressource-porteføljer uafhængigt af leverandørernes adgang. Projektet ”Permanent Adgang” søger at sikre det licensbelagte materiale, som det danske samfund investerer cirka 300 mio. kr. i årligt. Det gøres ved indsamling og langtidsbevaring af materialet hos en uafhængig tredje part, der kan sikre adgangsstyring for de deltagende institutioner, samt forhandling omkring rettighederne til dette. Ordregiver skal indgå en kontrakt vedr. bevaring og sikring af adgang til licensmateriale samt rettighedsstyring til indholdet, da universiteterne ikke skal have adgang til det samme indhold. Kontrakten omfatter rettighedsstyring, således at universiteterne får permanent adgang til det rette indhold af universiteternes e-ressourceporteføljer. Den årlige kontraktværdi forventes at udgøre: Ca. DKK 250.000
Identifikator for proceduren : 52897cc6-dc43-4ec4-a3da-2643431506ea
Intern identifikator : 24/00408
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48218000   Programpakke til licensforvaltning, 72212218   Udvikling af programmel til licensforvaltning
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indgåelse af kontrakt vedr. løsning til sikring af adgang til licensbelagte ressourcer
Beskrivelse : Det Kgl. Bibliotek (herefter benævnt "Ordregiver") har henover de senere år arbejdet på et projekt med at etablere en dansk permanent adgangsløsning, da Ordregiver ønsker at sikre forskere, ansatte og studerende ved universiteter samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark permanent adgang til institutionernes licensbelagte e-ressource-porteføljer uafhængigt af leverandørernes adgang. Projektet ”Permanent Adgang” søger at sikre det licensbelagte materiale, som det danske samfund investerer cirka 300 mio. kr. i årligt. Det gøres ved indsamling og langtidsbevaring af materialet hos en uafhængig tredje part, der kan sikre adgangsstyring for de deltagende institutioner, samt forhandling omkring rettighederne til dette. Ordregiver skal indgå en kontrakt vedr. bevaring og sikring af adgang til licensmateriale samt rettighedsstyring til indholdet, da universiteterne ikke skal have adgang til det samme indhold. Kontrakten omfatter rettighedsstyring, således at universiteterne får permanent adgang til det rette indhold af universiteternes e-ressourceporteføljer. Den årlige kontraktværdi forventes at udgøre: Ca. DKK 250.000
Intern identifikator : 24/00408
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48218000   Programpakke til licensforvaltning, 72212218   Udvikling af programmel til licensforvaltning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ved kontraktens udløb kan kontrakten forlænges med 1 år ad gangen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens §7, stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Det Kgl. Bibliotek
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Det Kgl. Bibliotek
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Det Kgl. Bibliotek
Organisation, der udfører betalingen : Det Kgl. Bibliotek
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 010 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Ordregiver har vurderet, at kun én økonomisk aktør kan levere et produkt, der kan opfylde Det Kgl. Biblioteks behov for både indholdsstyring og rettighedsstyring. Det Kgl. Bibliotek har behov for en samlet løsning til bevaring og sikring af adgang til licensmateriale og skal samtidig bruge rettighedsstyring for at sikre, at universiteterne kun kan tilgå netop det materiale, som de har rettigheder til. Det er derfor en forudsætning, at systemet skal give mulighed for differentiering af rettigheder. Det Kgl. Bibliotek har efter en grundig markedsundersøgelse konstateret, at Porticos løsning kombinerer både bevaring og sikring af indhold og rettighedsstyring. Portico vurderes at være den eneste aktør, der på nuværende tidspunkt findes på markedet, som kan imødekomme ordregivers behov til sikring af indhold og styring af rettigheder i forbindelse med permanent adgang til licensbelagt materiale. Kontraktværdien er beregnet ud fra kontraktens varighed på 3 år samt 1 års forlængelse, jf. optionen omkring successiv forlængelse.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Portico
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 366007
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24/00408
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Det Kgl. Bibliotek
Registreringsnummer : 2898842
Postadresse : Søren Kierkegaards Plads 1    
By : Købehavn K
Postnummer : 1221
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : KB - Britt Dahl Rose
E-mail : brk@kb.dk
Telefon : +45 51886200
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Portico
Organisationen er en fysisk person
Postadresse : One Liberty Plaza, 165 Broadway, 5th Floor    
By : New York
Postnummer : 10006
Land : Forenede Stater
Kontaktpunkt : Rebecca Seger
Telefon : 001 914 629 5815
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 74f1db8d-d49b-494e-8fc0-39167f465997   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/05/2024   11:33:26 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/05/2024   11:39:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 303901-2024
EUT-S-nummer : 99/2024
Offentliggørelsesdato : 23/05/2024

Send til en kollega

0.047