23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Andel Holding A/S

Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services


Andel Holding A/S

305262-2024 - Resultater
Danmark – Edb-maskiner og -artikler – Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services
OJ S 99/2024 23/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Andel Holding A/S
Køberens retlige status : Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services
Beskrivelse : Andel udbyder herved en rammeaftale om løbende levering og udskiftning af laptops, desktops, skærme og tablets samt dertil knyttet tilbehør i form af reservedele og services til medarbejdere i Andel-koncern. Der er i rammeaftalens løbetid forventeligt en (1) stører udskiftning af laptops, desktops og tablets til koncernens +2.000 medarbejdere samt løbende udskiftning af skærme på både koncernens lokationer samt hjemmearbejdspladser hos medarbejderne.
Identifikator for proceduren : ce962501-d76d-4156-a89a-0c36345935cf
Tidligere bekendtgørelse : 069bedaf-8817-4e5f-9714-2d106f717843-01
Intern identifikator : 101354
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 30200000   Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30213000   Pc'er, 30213100   Bærbare datamater, 30213200   Tabletcomputere, 30213300   Stationære pc'er, 30230000   Computerrelateret udstyr, 30231000   Computerskærme og konsoller, 30237100   Dele til computere, 50320000   Reparation og vedligeholdelse af personlige computere, 51611000   Installation af computere
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Hovedudførelsessted; Energivej 33, 4690 Haslev NUTS koder: DK01, DK02, DK04
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 50 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 60 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter Implementeringsbekendtgørelsen”) § 12. Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 134 a, §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatel-agtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af Tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke Tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. I henhold til udbudslovens § 152, stk. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12 kan en Tilbudsgiver, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, forelægge Ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed. Dette certifikat træder i stedet for dokumentationen, der er nævnt i §§ 153-155, 157 og 158. 1. og 2. pkt. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og Tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services
Beskrivelse : Andel udbyder herved en rammeaftale om løbende levering og udskiftning af laptops, desktops, skærme og tablets samt dertil knyttet tilbehør i form af reservedele og services til medarbejdere i Andel-koncern. Der er i rammeaftalens løbetid forventeligt en (1) stører udskiftning af laptops, desktops og tablets til koncernens +2.000 medarbejdere samt løbende udskiftning af skærme på både koncernens lokationer samt hjemmearbejdspladser hos medarbejderne.
Intern identifikator : 101354
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 30200000   Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30213000   Pc'er, 30213100   Bærbare datamater, 30213200   Tabletcomputere, 30213300   Stationære pc'er, 30230000   Computerrelateret udstyr, 30231000   Computerskærme og konsoller, 30237100   Dele til computere, 50320000   Reparation og vedligeholdelse af personlige computere, 51611000   Installation af computere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : N/A
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Hovedudførelsessted; Energivej 33, 4690 Haslev NUTS koder: DK01, DK02, DK04
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : N/A
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 50 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 60 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter Implementeringsbekendtgørelsen”) § 12. Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 134 a, §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatel-agtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af Tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke Tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. I henhold til udbudslovens § 152, stk. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12 kan en Tilbudsgiver, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, forelægge Ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed. Dette certifikat træder i stedet for dokumentationen, der er nævnt i §§ 153-155, 157 og 158. 1. og 2. pkt. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og Tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Modvirkning af klimaændringer
Kriterier for grønne udbud : EU's kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Bedømt på grundlag af Tilbudsgivers opfyldelse af de tekniske evalueringskrav jf. Bilag 1a.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Bedømt på grundlag af den samlede evalueringstekniske pris jf. Bilag 2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Andel Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Andel Holding A/S
Organisation, der udfører betalingen : Andel Holding A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Andel Holding A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 38 054 593,75   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 60 500 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 60 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 60 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 60 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Danoffice IT ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services - Danoffice IT ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 38 054 593,75   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services - Danoffice IT ApS
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Andel Holding A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Andel Holding A/S
Registreringsnummer : 25784413
Afdeling : Service & Indkøb - ESIN
Postadresse : Hovedgaden 36    
By : Svinninge
Postnummer : 4520
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Karklinat
E-mail : MLK@andel.dk
Telefon : +45 60100989
Internetadresse : https://andel.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Internetadresse : https://www.klfu.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Danoffice IT ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 21370738
Postadresse : Englandsvej 14, Tved    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 50908499
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ef10f91b-6a85-4f62-b97c-b74ecbf4e664   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/05/2024   09:45:48 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/05/2024   12:09:58 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 305262-2024
EUT-S-nummer : 99/2024
Offentliggørelsesdato : 23/05/2024

Send til en kollega

0.047