23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet

Udbud af rammeaftale på IT-konsulentbistand til SAP


Energinet

306861-2024 - Resultater
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – Udbud af rammeaftale på IT-konsulentbistand til SAP
OJ S 100/2024 24/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Energinet
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale på IT-konsulentbistand til SAP
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale på it-konsulentbistand til hhv. drift og udvikling til Energinets ERP-platform: SAP. Opgaverne omfatter bl.a. vejledning og/eller løsning af hhv. driftsopgaver; SAP Basis, udviklingsopgaver, projektledelse og koordinering af større opgaver samt testmanagement, udarbejdelse af dokumentation samt eventuel uddannelse.
Identifikator for proceduren : b0215668-0be8-4918-901b-6d5b9d1ab0ae
Tidligere bekendtgørelse : 52042dad-53f5-4ef3-92af-3c54a403d42f-01
Intern identifikator : 22/04153
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72222100   Strategisk gennemgang af informationssystemer eller -teknologi, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Tonne Kjærsvej    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 360 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 450 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale på IT-konsulentbistand til SAP
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale på it-konsulentbistand til hhv. drift og udvikling til Energinets ERP-platform: SAP. Opgaverne omfatter bl.a. vejledning og/eller løsning af hhv. driftsopgaver; SAP Basis, udviklingsopgaver, projektledelse og koordinering af større opgaver samt testmanagement, udarbejdelse af dokumentation samt eventuel uddannelse.
Intern identifikator : 22/04153
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72222100   Strategisk gennemgang af informationssystemer eller -teknologi, 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Rammeaftalen kan forlænges i 2 x 24 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Tonne Kjærsvej    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen kan forlænges i 2 x 24 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 360 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 450 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Ved vurderingen af ”Pris” vil Ordregiver lægge den beregnede vægtede timepris til grund, jf. Bilag 3: Prisliste celle C20.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sourcing
Beskrivelse : Ved vurdering af ”Sourcing” vil Ordregiver lægge vægt på følgende elementer i prioriteret rækkefølge: - I hvilket omfang Leverandøren har behov for at source eksterne konsulenter til løsning af opgaver, idet Ordregiver foretrækker anvendelse af Leverandørens interne konsulenter - I hvilket omfang Leverandørens metode til sourcing er egnet til at sikre hurtig og effektiv sourcing af kvalificerede konsulenter til smidig understøttelse af ordregivers forretning, når Leverandøren ikke har mulighed for at anvende sine interne konsulenter.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leverancemetode, uddannelse og vidensoverdragelse
Beskrivelse : Ved vurdering af ”Leverancemetode, uddannelse og vidensoverdragelse” vil Ordregiver lægge vægt på, i hvilket omfang og med hvilket indhold tilbudsgiver opfylder de nedenstående krav. I forbindelse med vurderingen vil de indgå positivt, at: - Tilbudsgivers leverancemetode understøtter en ensartet og systematisk opgaveløsning fra påbegyndelse til afslutning af en opgave - Tilbudsgiver uddanner sine konsulenter i sin leverancemetode og sikrer, at konsulentbistanden ydes på ensartet vis. - Tilbudsgiver kan opfylde Ordregivers estimerede behov for konsulentbistand med lavest muligt headcount med henblik på at sikre at områder med lav ressourceallokering løbende får løst opgaver. - Tilbudsgiver løbende holder konsulenternes kompetencer opdaterede og sikrer dokumentation heraf - Tilbudsgiver anvender en systematisk metode for vidensdeling internt hos Leverandøren som sikrer, at nye konsulenter er opdaterede vedr. opgaveløsningen, når disse påbegynder opgaveløsning. - Tilbudsgiver anvender en systematisk metode og værktøjer for vidensdeling overfor Kunden som sikrer, at der sker en høj grad af vidensmæssig afsmitning på Kunden.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Arbejdsform og sparring
Beskrivelse : Ved vurdering af ”Arbejdsform og sparring” vil Ordregiver lægge vægt på, i hvilket omfang og med hvilket indhold tilbudsgiver opfylder kravene. I vurderingen indgår, i hvilket omfang og med hvilket indhold det tilbudte imødekommer de af kunden i bilag 2, afsnit 1 nævnte målsætninger.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Aftalevilkår
Beskrivelse : Opgaven skal udføres på det vedlagte aftalegrundlag. Med undtagelse af de betingelserne, som der er henvist til i udbudsbetingelsernes pkt. 3.7.1, som anses som mindstekrav, er det imidlertid muligt for tilbudsgiver at tage konkrete og velbegrundede forbehold. Disse vil blive inddraget i vurderingen af underkriteriet ”Aftalevilkår”, og det bemærkes hertil at ethvert forbehold som udgangspunkt vil medføre en reduktion i scoren afhængig af forbeholdets indhold, klarhed og konsekvens. I den forbindelse bemærkes det særskilt, at forbehold som har til hensigt at ansvarsbegrænse samt forrykke den økonomiske risiko til fordel for tilbudsgiver vil have særlig stor betydning for evalueringen.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dyna-misk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Energinet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Energinet
Organisation, der udfører betalingen : Energinet
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 360 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 450 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 450 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 360 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : NTT DATA Business Solutions A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 22/04153
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 348669 - 22/04153 - Udbud af rammeaftale på IT-konsulentbistand til SAP
Titel : Udbud af rammeaftale på IT-konsulentbistand til SAP
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Energinet
Registreringsnummer : 28980671
Postadresse : Tonne Kjærsvej 65    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøbsafdelingen - K
Telefon : +45 30674697
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 27795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsen Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : NTT DATA Business Solutions A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : DK26901448
Postadresse : Erhvervsbyvej 11    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7022 2166
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c1b59e29-4f7f-4780-8e26-6739b01896f2   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/05/2024   12:00:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/05/2024   12:00:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 306861-2024
EUT-S-nummer : 100/2024
Offentliggørelsesdato : 24/05/2024

Send til en kollega

0.047