23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Naturstyrelsen

Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj


Naturstyrelsen

307364-2024 - Resultater
Danmark – Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør – Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj
OJ S 100/2024 24/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Naturstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Miljøministeriets departement
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj
Beskrivelse : Udbuddet omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning og fodtøj til relevante personalegrupper. Arbejdsbeklædning og fodtøj skal være velegnet til og understøtte, brugernes professionelle funktioner gennem hele arbejdstiden, såvel inden- som udendørs hele året rundt. Arbejdsopgaverne kan variere i forhold til ansættelsessted hos de enkelte styrelser. Af personalegrupper kan bl.a. nævnes følgende: Biologer, ingeniører, opmålere, prøvetagere/teknikere, skovarbejdere og skovfogeder, håndværkere og kontorbetjente. Beklædning og fodtøj består bl.a. af: Outdoortøj, arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedssko, profilbeklædning, hovedbeklædning, regntøj, gummistøvler og arbejdssko mv.
Identifikator for proceduren : 49edd2c0-f096-48c1-aaa8-54f362c5f2fd
Tidligere bekendtgørelse : 61f1ff49-0080-4c93-9db4-3ab3353f553d-01
Intern identifikator : 23/08887
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 18100000   Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18200000   Ydertøj, 18220000   Vejrfast beklædning, 18230000   Diverse ydertøj, 18310000   Underbeklædning, 18330000   T-shirts og skjorter, 18440000   Hætter, kasketter m.v., 18800000   Fodtøj, 18811000   Vandtæt fodtøj, 18830000   Beskyttelsesfodtøj
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 13 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Bemærk: Afgives tilbuddet som en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal hver deltager kunne dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Desuden skal de enkelte deltagere i sammenslutningens ydelser/roller angives i ESPD. Støttende enheder må ligeledes ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den eller de andre enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal derfor også afgive et udfyldt ESPD med de oplysninger, som ordregiver efterspørger. Rammeaftalens maksimale værdi er 13.500.000 DKK ekskl. moms. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi for rammeaftalen er begrundet i øgede transportudgifter og råvarepriser. Den anførte værdi under tilbudsdetaljer er udtryk for den evalueringstekniske værdi. Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, idet ordregiver vurdere at de bestillende enheder, udelukkende har behov for at forholde sig til én leverandør ved bestilling, fakturering og varemodtagelse, samt ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj
Beskrivelse : Udbuddet omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning og fodtøj til relevante personalegrupper. Arbejdsbeklædning og fodtøj skal være velegnet til og understøtte, brugernes professionelle funktioner gennem hele arbejdstiden, såvel inden- som udendørs hele året rundt. Arbejdsopgaverne kan variere i forhold til ansættelsessted hos de enkelte styrelser. Af personalegrupper kan bl.a. nævnes følgende: Biologer, ingeniører, opmålere, prøvetagere/teknikere, skovarbejdere og skovfogeder, håndværkere og kontorbetjente. Beklædning og fodtøj består bl.a. af: Outdoortøj, arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedssko, profilbeklædning, hovedbeklædning, regntøj, gummistøvler og arbejdssko mv.
Intern identifikator : 23/08887
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 18100000   Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18200000   Ydertøj, 18220000   Vejrfast beklædning, 18230000   Diverse ydertøj, 18310000   Underbeklædning, 18330000   T-shirts og skjorter, 18440000   Hætter, kasketter m.v., 18800000   Fodtøj, 18811000   Vandtæt fodtøj, 18830000   Beskyttelsesfodtøj
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 13 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Bemærk: Afgives tilbuddet som en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal hver deltager kunne dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Desuden skal de enkelte deltagere i sammenslutningens ydelser/roller angives i ESPD. Støttende enheder må ligeledes ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den eller de andre enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal derfor også afgive et udfyldt ESPD med de oplysninger, som ordregiver efterspørger. Rammeaftalens maksimale værdi er 13.500.000 DKK ekskl. moms. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi for rammeaftalen er begrundet i øgede transportudgifter og råvarepriser. Den anførte værdi under tilbudsdetaljer er udtryk for den evalueringstekniske værdi. Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, idet ordregiver vurdere at de bestillende enheder, udelukkende har behov for at forholde sig til én leverandør ved bestilling, fakturering og varemodtagelse, samt ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 6.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 6.3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Naturstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Naturstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Miljøministeriets departement Miljøstyrelsen Naturstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Miljøministeriets departement Miljøstyrelsen Naturstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Miljøministeriets departement
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 818 392,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 13 500 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 10 800 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 13 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 10 800 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bacher Work Wear A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Rammeaftale vedr. indkøb af arbejdsbeklædning og fodtøj
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 10 818 392,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale vedr. indkøb af arbejdsbeklædning og fodtøj
Titel : Rammeaftale vedrørende indkøb af arbejdsbeklædning og fodtøj til Miljøministeriet, herunder departementet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 14/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Miljøministeriets departement
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Naturstyrelsen
Registreringsnummer : 33157274
Postadresse : Førstballevej 2    
By : Randbøl
Postnummer : 7183
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Alice Knudsen
E-mail : alikn@nst.dk
Telefon : +45 20429351
Internetadresse : https://naturstyrelsen.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
Postadresse : Tolderlundsvej 5    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : mamal@mst.dk
Telefon : +45 20 15 14 76
Internetadresse : https://mst.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Miljøministeriets departement
Registreringsnummer : 12854358
Postadresse : Frederiksholms Kanal 26    
By : København K
Postnummer : 1220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : anhla@mim.dk
Telefon : +45 25 36 41 47
Internetadresse : https://mim.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Bacher Work Wear A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 10626870
Postadresse : Kirstinehøj 5    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : Salg@bacher.com
Telefon : 32505200
Internetadresse : https://www.bacher.com/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8c36f269-34d1-4bc7-9412-f14d15f9c03d   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/05/2024   07:55:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/05/2024   13:17:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 307364-2024
EUT-S-nummer : 100/2024
Offentliggørelsesdato : 24/05/2024

Send til en kollega

0.062