23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Udbud af Kontrakt om levering af legitimations- og adgangskort samt kortpersonaliseringsmaskiner og software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser til Dansk Politi


Rigspolitiet

309008-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Graveringsmaskine – Udbud af Kontrakt om levering af legitimations- og adgangskort samt kortpersonaliseringsmaskiner og software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser til Dansk Politi
OJ S 101/2024 27/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Kontrakt om levering af legitimations- og adgangskort samt kortpersonaliseringsmaskiner og software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser til Dansk Politi
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter Kontrakt om levering af legitimations- og adgangskort samt kortpersonaliseringsmaskiner og software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser til Dansk Politi. Kontraktens hovedydelser: 1. Design og levering af nye legitimations- og adgangskort 2. Levering af kortpersonaliseringsmaskiner og dertilhørende løbende ydelser 3. Levering af kortlæsere/-skrivere 4. Levering af Software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser Ad 1) Design og levering af nye legitimations- og adgangskort Dansk Politi skal indkøbe nye legitimations- og adgangskort i forskellige designs til forskellige personalegrupper. Kortene skal bruges til: • Legitimations- og adgangskort til polititjenestemænd (politiskilt) • Legitimations- og adgangskort til civile medarbejdere • Adgangskort til eksterne medarbejdere/konsulenter • Ikke-personaliserede dagskort Leverandøren skal designe og levere ovenstående forskellige korttyper til Kunden. Leverandøren skal fortrykke kortene med bundtryk og prædefinerede oplysninger inden levering til Kunden, hvorefter Kunden selv udfører lasergravering af personaliseringsoplysninger på de af Leverandøren leverede kortpersonaliseringsmaskiner, jf. Ad 2). Ordregiver forventer at den samlede initialanskaffelse for alle ovenstående korttyper er ca. 29.000 stk. Derudover forventer ordregiver årligt at aftage ca. 3.600 stk. i Kontraktens løbetid. Fordeling af kort er nærmere specificeret i udbudsmaterialet. Ad 2) Levering af Kortpersonaliseringsmaskiner Leverandøren skal levere 2 kortpersonaliseringsmaskiner til Kunden til brug for lasergravering af personaliseringsoplysninger på de af Leverandøren leverede fortrykte kort. Leverandøren skal derudover levere løbende ydelser i form af service og reparation af kortpersonaliseringsmaskinerne. Ad 3) Levering af kortlæsere/-skrivere Leverandøren skal levere 20 kortlæsere/-skrivere, som Kunden skal benytte til tildeling af relevante adgange på det enkelte kort. Ad 4) Levering af Software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser Leverandøren skal levere software til kortpersonalisering, herunder databasesoftware, software til kodning af applets og nødvendige brugergrænseflader til betjening af kortpersonaliseringsmaskinerne. Kunden skal kunne købe mindre tilpasninger til softwaren i Kontraktens løbetid. Leverandøren skal derudover levere løbende ydelser i form af support og vedligeholdelse af softwaren. Data ind- og udlæsning kræver ikke integrationer til andre systemer. ---ooOoo--- Forhold som er særlige vigtige for Kunden: Følgende forhold er særligt vigtige for Kunden: 1. at Kort er sikre, og at de produceres, opbevares og transporteres sikkert. 2. at der sikres en høj grad af forsyningsrobusthed, sådan at Kunden til enhver tid kan forsyne ansatte og andre med tilknytning til Politiet med et legitimations- og adgangskort. 3. at Kort, personaliseringsmaskiner og Software er interne interoperabile og i øvrigt kompatible med Kundens eksisterende adgangskontrolsetup og IT-miljø. 4. at Kort er af god kvalitet og har en lang levetid. 5. at kortpersonaliseringsprocessen kan automatiseres af Kunden ved produktion af mere end 2-3 Kort
Identifikator for proceduren : 0cd59215-123a-44e1-a3e9-b2c32dc9a496
Intern identifikator : 2024-156619
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42962500   Graveringsmaskine
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30162000   Smartkort, 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30232110   Laserprintere, 30233300   Smartkortlæsere, 72212517   Udvikling af it-programmel, 72261000   Programmelsupport, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72268000   Levering af programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Odinsvej 19    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se udbudsbetingelserne for nærmere information herom. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ordregiver indhenter inden tildeling dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i overenstemmelse med udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.Det bemærkes, at den anførte varighed er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf. rammeaftalens punkt 25. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. I forhold til Kontraktens forventet værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid baseret på det historiske behov sammenholdt med forventet fremtidigt behov. Den endelige værdi afhænger af de tilbudte priser samt det konkrete behov for visse af ydelserne omfattet af kontrakten. Ordregiver er forpligtet til at aftage ydelserne omfattet af kontrakten. Dette gælder dog ikke materialer og dele til brug for vedligeholdelse og reperation af kortpersonaliseringsmaskinerne, idet Ordregiver kan indhente tilbud på disse dele og aftage disse af andre aktører. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU)
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Korruption Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Svig Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Insolvens Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Aktiver, der administreres af en kurator Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 3
Rent nationale udelukkelsesgrunde Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 4
Betaling af socialsikringsbidrag Udbudslovens § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter Udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Kontrakt om levering af legitimations- og adgangskort samt kortpersonaliseringsmaskiner og Software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser til Dansk Politi
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter Kontrakt om levering af legitimations- og adgangskort samt kortpersonaliseringsmaskiner og software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser til Dansk Politi. Kontraktens hovedydelser: 1. Design og levering af nye legitimations- og adgangskort 2. Levering af kortpersonaliseringsmaskiner og dertilhørende løbende ydelser 3. Levering af kortlæsere/-skrivere 4. Levering af Software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser Ad 1) Design og levering af nye legitimations- og adgangskort Dansk Politi skal indkøbe nye legitimations- og adgangskort i forskellige designs til forskellige personalegrupper. Kortene skal bruges til: • Legitimations- og adgangskort til polititjenestemænd (politiskilt) • Legitimations- og adgangskort til civile medarbejdere • Adgangskort til eksterne medarbejdere/konsulenter • Ikke-personaliserede dagskort Leverandøren skal designe og levere ovenstående forskellige korttyper til Kunden. Leverandøren skal fortrykke kortene med bundtryk og prædefinerede oplysninger inden levering til Kunden, hvorefter Kunden selv udfører lasergravering af personaliseringsoplysninger på de af Leverandøren leverede kortpersonaliseringsmaskiner, jf. Ad 2). Ordregiver forventer at den samlede initialanskaffelse for alle ovenstående korttyper er ca. 29.000 stk. Derudover forventer ordregiver årligt at aftage ca. 3.600 stk. i Kontraktens løbetid. Fordeling af kort er nærmere specificeret i udbudsmaterialet. Ad 2) Levering af Kortpersonaliseringsmaskiner Leverandøren skal levere 2 kortpersonaliseringsmaskiner til Kunden til brug for lasergravering af personaliseringsoplysninger på de af Leverandøren leverede fortrykte kort. Leverandøren skal derudover levere løbende ydelser i form af service og reparation af kortpersonaliseringsmaskinerne. Ad 3) Levering af kortlæsere/-skrivere Leverandøren skal levere 20 kortlæsere/-skrivere, som Kunden skal benytte til tildeling af relevante adgange på det enkelte kort. Ad 4) Levering af Software til kortpersonalisering og dertilhørende løbende ydelser Leverandøren skal levere software til kortpersonalisering, herunder databasesoftware, software til kodning af applets og nødvendige brugergrænseflader til betjening af kortpersonaliseringsmaskinerne. Kunden skal kunne købe mindre tilpasninger til softwaren i Kontraktens løbetid. Leverandøren skal derudover levere løbende ydelser i form af support og vedligeholdelse af softwaren. Data ind- og udlæsning kræver ikke integrationer til andre systemer. ---ooOoo--- Forhold som er særlige vigtige for Kunden: Følgende forhold er særligt vigtige for Kunden: 1. at Kort er sikre, og at de produceres, opbevares og transporteres sikkert. 2. at der sikres en høj grad af forsyningsrobusthed, sådan at Kunden til enhver tid kan forsyne ansatte og andre med tilknytning til Politiet med et legitimations- og adgangskort. 3. at Kort, personaliseringsmaskiner og Software er interne interoperabile og i øvrigt kompatible med Kundens eksisterende adgangskontrolsetup og IT-miljø. 4. at Kort er af god kvalitet og har en lang levetid. 5. at kortpersonaliseringsprocessen kan automatiseres af Kunden ved produktion af mere end 2-3 Kort
Intern identifikator : 2024-156619
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42962500   Graveringsmaskine
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30162000   Smartkort, 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30232110   Laserprintere, 30233300   Smartkortlæsere, 72212517   Udvikling af it-programmel, 72261000   Programmelsupport, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72268000   Levering af programmel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option - Adgangskort til Anklagemyndigheden Dansk Politi ønsker muligheden for, at kunne indkøbe adgangskort til Anklagemyndigheden. Såfremt ordregiver vælger at bestille optionen skal Leverandøren levere følgende: Leverandøren skal designe og levere adgangskort til Anklagemyndigheden. Leverandøren skal fortrykke kortene med bundtryk og prædefinerede oplysninger inden levering til Kunden, hvorefter Kunden selv udfører lasergravering af personaliseringsoplysninger på de af Leverandøren leverede kortpersonaliseringsmaskiner, jf. afsnit om aftalens genstand i nærværende udbudsbekendtgørelse. Ordregiver forventer en initialanskaffelse på ca. 800 kort. Derudover forventer Ordregiver årligt at aftage ca. 200 kort fra optionen er bestilt og i Kontraktens resterende løbetid.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Odinsvej 19    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 84   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se udbudsbetingelserne for nærmere information herom. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ordregiver indhenter inden tildeling dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i overenstemmelse med udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.Det bemærkes, at den anførte varighed er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf. rammeaftalens punkt 25. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. I forhold til Kontraktens forventet værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid baseret på det historiske behov sammenholdt med forventet fremtidigt behov. Den endelige værdi afhænger af de tilbudte priser samt det konkrete behov for visse af ydelserne omfattet af kontrakten. Ordregiver er forpligtet til at aftage ydelserne omfattet af kontrakten. Dette gælder dog ikke materialer og dele til brug for vedligeholdelse og reperation af kortpersonaliseringsmaskinerne, idet Ordregiver kan indhente tilbud på disse dele og aftage disse af andre aktører. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Den samlede omsætning i hvert af de tre seneste regnskabsår
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. ovenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk Ordregiver indhenter i overensstemmelse med udbudslovens § 151, dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 8 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiver og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapitalen ved udgangen af hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Ordregiver indhenter i overensstemmelse med udbudslovens § 151, dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minumumskrav: Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Oplysningskrav: Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige ydelser, som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke tilbudsgivere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi ydelserne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimal angives 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 3 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller faglige formåen for at opfylde egnethedskravene, herunder til brug for udvælgelsen. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller faglige formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Ordregiver indhenter i overensstemmelse med udbudslovens § 151, dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves, at tilbudsgivers referencer enkeltvist eller tilsammen dokumenterer erfaring med levering af kort, kortpersonaliseringsmaskiner med dertilhørende serviceordning, software til kortpersonalisering og dertil hørende support og vedligehold, der som minimum er nogenlunde volumenmæssigt sammenlignelig med den udbudte kontrakt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriteriet fremgår af Bilag A til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriteriet fremgår af Bilag A til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Leverandøren og Leverandørens medarbejdere, herunder underleverandører og rådgivere, som medvirker til Kontraktens opfyldelse, skal kunne sikkerhedsgodkendes af Politiets Efterretningstjeneste (PET). Det skal som udgangspunkt ske til niveauet ”HEM” , jf. Sikkerhedscirkulæret (CIS nr. 10338 af 17/12/2014). De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet. Denne sikkerhedsgodkendelse skal kunne opretholdes i Kontraktens løbetid.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 25/06/2024   06:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 25/06/2024   07:00:00 (UTC)
Sted : Det elektroniske udbudssystem
Yderligere oplysninger : Tilbuddene vil blive åbnet i det elektroniske udbudssystem. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Retlig form: Som angivet kræves der ingen særlig retlig form. Såfremt Kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sige solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten: Kontrakten bygger på OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder samt ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, pt. lovbkg. nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Rigspolitiet
Organisation, der behandler tilbud : Rigspolitiet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Afdeling : Koncernindkøb
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Koncernindkøb
Telefon : +45 45156565
Internetadresse : https://politi.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : caba768d-0075-4f89-aabf-92bb240e8094   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/05/2024   12:23:01 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/05/2024   14:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 309008-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.078