23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af vask og leje af linned


Direktoratet for Kriminalforsorgen

310551-2024 - Resultater
Danmark – Vask og rensning – Udbud af vask og leje af linned
OJ S 101/2024 27/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af vask og leje af linned
Beskrivelse : I forbindelse med udbud af vask og leje af linned gennemføres et udbud efter udbudslovens (lov nr. 1564 af 15 december 2015), afsnit II. Kriminalforsorgen indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå materialet og afgive et tilbud, såfremt der foreligger en interesse.
Identifikator for proceduren : 65312039-4439-4f56-97f3-622d2d5c84bc
Tidligere bekendtgørelse : 99275444-e04e-4830-9e4c-91f133b05f5a-01
Intern identifikator : 23-15-0605
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med udbudslovens (lov nr. 1564 af 15. december 2015), afsnit ll vedrørende offentlige indkøb over tærskelværdien. Den udbudsprocedure som er valgt til gennemførelse af udbuddet, er et offentligt udbud. Ved offentlige udbud kan alle interesserede virksomheder afgive et tilbud som svar på udbudsbekendtgørelsen. jf. udbudslovens § 56.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Jf. udbudslovens § 134a skal en ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af vask og leje af linned
Beskrivelse : I forbindelse med udbud af vask og leje af linned gennemføres et udbud efter udbudslovens (lov nr. 1564 af 15 december 2015), afsnit II. Kriminalforsorgen indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå materialet og afgive et tilbud, såfremt der foreligger en interesse.
Intern identifikator : 23-15-0605
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver kan forlænge kontrakten to (2) gange med op til tolv (12) måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Jf. udbudslovens § 134a skal en ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudssummen bliver udregnet på baggrund af et årligt estimeret forbrug af hver enhed ganget med tilbudsgiverens pris. pr. leveret stk. ekskl. moms og inkl. alle øvrige gebyrer og afgifter der måtte være forbundet med udførelse af opgaven.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering og service
Beskrivelse : Det vægter positivt, såfremt tilbudsgiverens løsning sikrer den bedst mulige implementering og service. Tilbudsgiveren bedes som en del af sin besvarelse på dette evalueringskrav komme med en beskrivelse af hvordan de vil sikre den bedst mulige implementering. Det tillægges positiv betydning, såfremt tilbudsgiveren er i tæt dialog med ordregiveren i forbindelse med opstartsperioden. Det tillægges endvidere positiv betydning såfremt tilbudsgiveren tilpasser implementeringen til den enkelte matrikel. Tilbudsgiveren bedes endvidere som en del af sin bevarelse på dette evalueringskriterie komme med en beskrivelse af, hvordan de vil sikre den bedst mulige service. Det tillægges positiv betydning i evalueringen, såfremt tilbudsgiveren stiller sig til rådighed ved problematikker, spørgsmål eller andet der måtte opstå i aftaleperioden. Det tillægges endvidere positiv betydning, såfremt tilbudsgiveren har nogle elementer til at sikre samarbejdet med ordregiveren. Andre løsninger som sikrer den bedst mulige implementering og service, vil ligeledes vægte positivt i evalueringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed og miljø
Beskrivelse : Det vægter positivt, såfremt tilbudsgiveren har initiativer der sikre en bæredygtig og miljøvenlig proces i forbindelse med håndtering af linned. Tilbudsgiveren bedes som en del af sin besvarelse på dette evalueringskrav evalueringskriterie beskrive, hvordan de vil sikre en bæredygtig og miljøvenlig proces i forbindelse med håndtering af linned. Det tillægges positiv betydning såfremt tilbudsgiveren har målsætninger som vedrører udskiftning af alle eller nogle af tilbudsgiverens benzin- eller dieselbiler til elbiler. Andre initiativer, der sikre én bæredygtig og miljøvenlig proces i forbindelse med håndtering af linned vil ligeledes vægte positivt i evalueringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af en klage: En klage skal indgives til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf lovens § 7, stk 2. Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud, skal Klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden, jf lovens § 6, stk 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i satnd still perioden, skal Klager oplyse om, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk 1. Klagevejledning kan findes på http://klfu.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud /vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der udfører betalingen : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der undertegner kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 8 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 10 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 8 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Textilia Group A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af vask og leje af linned - Textilia Group A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 8 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af vask og leje af linned - Textilia Group A/S
Titel : Rammeaftale vedrørende vask og leje af linned
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 15/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Direktoratet for Kriminalforsorgen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer : 53383211
Postadresse : Strandgade 100    
By : København K
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Hajir Baree
Telefon : +45 72554353
Internetadresse : https://kriminalforsorgen.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Textilia Group A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 16963038
Postadresse : Kongebakken 1    
By : Smørum
Postnummer : 2765
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steen Balsløw Eriksen
Telefon : +45 60981202
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7ae51097-d914-4e93-978e-f81ce80004c1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/05/2024   10:46:37 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/05/2024   13:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 310551-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.047